Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska
powiat: tatrzański
18 20 00 870, 18 20 77 202
smadeia@ugbukowinatatrzanska.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Bukowina Tatrzańska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,Wykonanie dokumentacji projektowej ,,remontu drogi gminnej K42004] Czarna Góra --
Rzepiska przez Bryjów Pawliki) w m. Czarna Góra i Rzepiska w km 1 +320,00 -- 4+O70 "".
Opis przedmiotu zamówienia:

]. Pobranie map sytuacyjno -- wysokościowych i ewidencyjnych ze Starostwa
Powiatowego w Zakopanem.

2. Zweryfikowanie kilometrażu odcinka przeznaczonego do remontu wraz z
kilometrażem uszkodzonych koszy siatkowo-kamiennych oraz odcinka 570 rn
wyremontowanego w 2018 r. w stosunku do zapisów protokołu szkód nr WR-
III.6355.1.162.2018 z dnia 19 września 2019 r. i zgłoszenie Zamawiającemu
ewentualnych rozbieżności w tym zakresie.

3. Przygotowanie zgłoszenia robót na druku Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

4. Przygotowanie załączników graficznych do zgłoszenia robót 2 pokazaniem zakresu
wraz z kilometrażem, na mapach sytuacyjno -- wysokościowych i ewidencyjnych oraz
sporządzenie przekrój ów typowych.

5. Przygotowanie oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele
budowlane zgodnie z obowiązującym wzorem.

6. Sporządzenie przedmiaru robót dla remontowanego odcinka.

7. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla remontowanego odcinka.

8. Każdorazową poprawę lub uzupełnienie dokumentacji na żądanie Starostwa
Powiatowego, aż do skutecznego dokonania zgłoszenia robót, potwierdzonego
odpowiednim zaświadczeniem Starostwa.

9. Każdorazową poprawę lub uzupełnienie dokumentacji na żądanie Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zgodnie z zasadami postępowania po
wystąpieniu szkód w infrastrukturze komunalnej.

10. Jednorazowa aktualizacja kosztorysów inwestorskich w razie wystąpienia takiej
konieczności ze względu na termin szacowania wartości zamówienia wymagany
ustawą prawo zamówień publicznych

Dokument nr: IZW.271.2.33.2019

Składanie ofert:
Ofertę można przesłać mailowo na adres: smadeia@ugbukowinatatrzanska.pl
oraz do wiadomości wójt@ugbukowinatatrzanskapl lub złożyć w formie pisemnej na
dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Gminy do dnia 13.11.2019 r do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
1. Przygotowanie materiałów i dokonanie zgłoszenia robót 04.12.2019 r.
2. Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich 04.12.2019 r.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:
Imię i nazwisko: Stanisław Madeja tel: 18 20 77 202 wew. 42,
e-mail: smadeja@ugbukowinatatrzanska.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii