Przetarg: Pięcioletni przegląd instalacji gazowej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych...

Przedmiot:

Pięcioletni przegląd instalacji gazowej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (Spółdzielnia)

Data zamieszczenia: 2009-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa KRASIŃSKIEGO w Gorlicach
ul. Krasińskiego 3
38-300 Gorlice
tel. 353–71–26
Województwo: małopolskie
Miasto: Gorlice
Wadium: -
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2009-10-20 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłaszamy przetarg publiczny w trybie „Zapytania o cenę (zgodnie z Art. 69, Ustawy z dnia 29.01.2004 r., Prawo zamówień publicznych , Dz. U.Nr 19, poz. 117) i Regulaminem zlecania usług oraz realizacji zakupów przez Spółdzielnię Mieszkaniową „KRASIŃSKIEGO” w Gorlicach, na: Wykonanie przeglądu instalacji gazowej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego.

1. Przedmiot zamówienia : Pięcioletni przegląd instalacji gazowej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego.

2. Warunki techniczne: Zgodnie z Ustawą z dnia 7.07.1994 r.; Prawo budowlane /Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126/ Art. 62, oraz wytycznymi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wykonania przeglądów instalacji gazowej w wielorodzinnych budyn-kach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

3. Zakres prac:

# 220 mieszkań w siedmiu budynkach mieszkalnych
# usunięcie ujawnionych usterek sieci w ramach zamówienia na koszt Zlecenio-biorcy.
# z przeglądu należy sporządzić protokół dla każdego mieszkania oddzielnie zgodnie z wymogami.
# dokonać stosownego wpisu w księgach obiektu budowlanego, zgodnie z ustawą- Prawo budowlane.

Termin Realizacji do 20 grudnia 2009r.

4. Zgodnie z Art. 72, ust. 2, ustawy – Prawo budowlane jw. Zamawiający udzieli zamó-wienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Art. 22 –ustawy Prawo budowlane jw.

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców określonych w Art.24. – ustawy Prawo budowlane jw.

7. Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest udokumentować spełnienie sta-wianych wymagań, wymienionych w Art. 22 Ustawy Prawo budowlane jw. oraz złożyć oświadczenie, że nie zachodzą okoliczności określone w Art. 24, Ustawy - Prawo budowlane jw.

8. Przedstawi projekt umowy z wprowadzeniem zapisu jak w pkt. 3 o usunięciu ujaw-nionych usterek sieci przez Wykonawcę.

9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Prezes Zarządu, mgr inż. Karol MAZUR, tel. 353–71–26 lub bezpośrednio w administracji w godz. od 10.00 do 14.00 w dniach od poniedziałku do piątku.

10. Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach, opatrzonych napi-sem: „:Oferta na wykonanie przeglądu instalacji gazowej w wielorodzinnych budyn-kach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego,” - w administracji Spółdzielni, po-kój Nr 3, ul. Krasińskiego 3 w Gorlicach / lub za pośrednictwem poczty w terminie do 20 października 2009r. do godz. 12.00 r. do godz. 10.00/.

11. Termin otwarcia ofert: 20 października 2009 r., o godz. 15.00 w pokoju Nr 3.

Z poważaniem

inż. Stanisław Chmura

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii