Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa kanalizacji kablowej

Przedmiot:

Budowa kanalizacji kablowej

Data zamieszczenia: 2011-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
www.gdynia.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100)
Termin składania ofert: 2011-09-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji kablowej w Al. Zwycięstwa
w rejonie Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Roboty rozbiórkowe;
b) Roboty ziemne;
c) Budowę kanalizacji kablowej;
d) Odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych;
e) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100)
2.Wadium może być wniesione:
2.1.w pieniądzu przelewem na konto bankowe: Nordea Bank Polska S.A O / Gdynia
PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236
2.2.w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3.w gwarancjach bankowych,
2.4.w gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5.w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. Nr 42 z 2007r., poz. 275 z późniejszymi zmianami).
3.Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w oryginale należy złożyć w kasie Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. nr 27, przed terminem składania ofert.
4.Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty / lub złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji - sekretariat (pok.230), adres: Gdynia Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
5.Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 26.09.2011r. godz. 1000 znajdzie się na rachunku Zamawiającego.
6.Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
7.Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. Nr 42 poz. 275 z 2007r.z późniejszymi zmianami) muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej dwie roboty polegające na budowie kanalizacji kablowej w obszarze miejskim o długości co najmniej 200m.
Ocena spełnienia przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia/ nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia:
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
Ocena spełnienia przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia/ nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony formularz oferty - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1.W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz ofertowy.
2. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć:
a) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 8 i Rozdziału 10 SIWZ.
b) Dowód wniesienia wadium.
c) Kosztorys ofertowy.
d) Tabelę elementów - zbiorcze zestawienie składników ceny oferty, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 8.
e) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych pełnomocnictw lub dokumentów (np. aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, aktualnego wypisu z Ewidencji Działalności Gospodarczej itd.) złożonych wraz z ofertą; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek WYKONAWCY i pod warunkiem że zmiana ta wynika z okoliczności których WYKONAWCA nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona
2.technologii wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia WYKONAWCY, na wniosek WYKONAWCY lub ZAMAWIAJACEGO, pod warunkiem zgody gestora sieci lub użytkownika na taką zmianę, jak również pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie przewidział na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez zmiany technologii robót powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
3. odstąpienia na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
4.wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCEGO lub PROJEKTANTA, przy możliwej modyfikacji wynagrodzenia WYKONAWCY, w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego,
5. zmiany przedstawicieli WYKONACY na uzasadniony wniosek WYKONAWCY, pod warunkiem wyrażenia zgody ZAMAWIAJĄCEGO na taką zmianę oraz zastąpienie osób WYKONAWCY pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z wymogami SIWZ,
6. zmiany Podwykonawcy robót na uzasadniony wniosek WYKONAWCY, pod warunkiem wyrażenia zgody ZAMAWIAJĄCEGO na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego Podwykonawcę takich samych warunków jak Podwykonawca pierwotny.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdynia.pl/bip/zamowienia publiczne/roboty budowlane
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: za opłatą 50,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,p. 235 lub pobrać ze strony internetowej.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2011 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pokój 230-sekretariat Wydziału Inwestycji..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.