Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wycinka drzew i krzewów: -ścięcie drzewa, obcięcie gałęzi, pocięcie pnia na dogodne...

Przedmiot:

Wycinka drzew i krzewów: -ścięcie drzewa, obcięcie gałęzi, pocięcie pnia na dogodne odcinki do transportu -ułożenie gałęzi i pni na rowie lub poboczu drogi...

Data zamieszczenia: 2011-12-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Świętojańska 20
62-500 Konin
tel. 063 2430280
faks 063 2430280.
www.zdp.konin.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2012-01-04 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycinka drzew i krzewów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wycinka drzew obejmuje:
-ścięcie drzewa, obcięcie gałęzi, pocięcie pnia na dogodne odcinki do
transportu;
-ułożenie gałęzi i pni na rowie lub poboczu drogi w taki sposób aby nie
utrudniało ruchu drogowego;
-utylizację gałęzi.
Wycinka drzew ograniczona zostanie do prac związanych z zabiegami
sanitarnymi lub usuwaniem wiatrołomów..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6, 77.34.10.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu
z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy (zał nr 2 do specyfikacji)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu
z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy (zał nr 2 do specyfikacji)
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu
z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy (zał nr 2 do specyfikacji)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu
z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy (zał nr 2 do specyfikacji)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu
z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy (zał nr 2 do specyfikacji)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony formularz ofertowy z ceną brutto (załącznik nr 1 do
specyfikacji) 2.Pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to
osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy z mocy prawa.
3.Parafowany na każdej ze stron projekt umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji)
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.konin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Świętojańska 20 d
62-500 Konin
, pok. nr 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.01.2012 godzina 09:30, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Świętojańska 20 d
62-500 Konin
, pok. nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.