Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Modernizacja ogrodzenia, wymiana szlabanu, wykonanie instalacji elektrycznej ogrzewania rynien

Przedmiot:

Modernizacja ogrodzenia, wymiana szlabanu, wykonanie instalacji elektrycznej ogrzewania rynien

Data zamieszczenia: 2012-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja
Oddział Łódz - Miasto
90-021 Łódz
ul. Tuwima 58
tel. 42 675-31-37; faks 42 675-10-30.
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódz
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2012-05-21 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
modernizacja ogrodzenia, wymiana szlabanu, wykonanie instalacji elektrycznej ogrzewania rynien

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na modernizacje ogrodzenia, wymiane szlabanu, wykonanie instalacji
elektrycznej ogrzewania rynien
w oparciu o Regulamin Zakupów PGE Dystrybucja S.A. dostepny na stronie
www.lodz.pgedystrybucja.pl (Przetargi)
1. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia mona pobrac na stronie
internetowej Zamawiajacego - www.lodz.pgedystrybucja.pl (Przetargi) .
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji ogrodzenia, wymiana
szlabanu oraz wykonanie instalacji elektrycznej ogrzewania rynien, w podziale na
zadania.
Zadanie I:
Modernizacja ogrodzenia i wymiana szlabanu w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 19.
Zadanie II:
Modernizacja ogrodzenia i wykonanie instalacji elektrycznej ogrzewania rynien budynków
w Zgierzu, ul. Wschodnia 5
1.2. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia została zawarta w
przedmiarach robót stanowiacych załacznik:
- dla zad. I nr 4 do SIWZ / nr 1 do umowy,
- dla zad. II nr 5 do SIWZ / nr 2 do umowy,
1.3. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonane prace na okres 36
m-cy od daty odbioru koncowego.
1.4. Materiały i elementy budowlane uyte dla realizacji przedmiotu zamówienia musza
posiadac odpowiednie atesty i certyfikaty.
2. Postanowienia ogólne.
2.1. Zamawiajacy dopuszcza składanie ofert czesciowych zgodnie z podziałem na
zadania dokonanym w pkt. 1.1.
2.1. Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.2. Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert równowanych.
2.3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamówien uzupełniajacych.
2.4. Zamawiajacy nie przewiduje powierzenia adnej z czesci zamówienia
podwykonawcom.
2.5. Zamawiajacy dopuszcza składanie ofert w niniejszym postepowaniu przez
konsorcjum.
2.6. Zamawiajacy przewiduje, po dokonaniu oceny Ofert, moliwosc przeprowadzenia
negocjacji handlowych z Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejsza. Negocjacje przeprowadza Komisja Przetargowa. Negocjacje
beda jednoetapowe. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Komisja
Przetargowa ada niezwłocznego złoenia przez Wykonawce pisemnego
potwierdzenia wynegocjowanych warunków.
3. Termin realizacji.
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 20.08.2012r.
4. Opis warunków udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie wykonawcy, którzy:
4.1. Posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej działalnosci lub czynnosci,
jeeli ustawy nakładaja obowiazek posiadania takich uprawnien tj:
a) prowadza działalnosc gospodarcza zarejestrowana we własciwym rejestrze, lub
ewidencji działalnosci gospodarczej, jeeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalnosci gospodarczej,
b) dysponuja osoba kierujaca robotami posiadajaca uprawnienia budowlane o
specjalnosci konstrukcyjno – budowlanej naleaca do Okregowej Izby Inynierów
Budownictwa
c) dodatkowo dla zadania II dysponuja osoba kierujaca robotami posiadajaca
uprawnienia do prac na urzadzeniach o napieciu do 1 kV.
4.2. Posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
a) wykonali w sposób naleyty, w okresie 2007-2012, a jeeli okres prowadzenia
działalnosci jest krótszy w tym okresie, liczac wstecz od terminu składania ofert co
najmniej dwie roboty budowlane kada za kwote netto wysza od 50 000,00 zł. –
dla zadania I.
b) wykonali w sposób naleyty, w okresie 2007-2012, a jeeli okres prowadzenia
działalnosci jest krótszy w tym okresie, liczac wstecz od terminu składania ofert co
najmniej dwie roboty budowlane kada za kwote netto wysza od 40 000,00 zł. –
dla zadania II.
4.3. Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamówienia,
4.4. Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie
§ 27 Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A.
4.5. O zamówienie moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy spełniaja jednoczesnie
nastepujace warunki dodatkowe:
a) wykonaja przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców,
b) zapoznali sie z opisanym w przedmiarze zakresem robót i złoa w formie pisemnej
oswiadczenie o nie wnoszeniu uwag do proponowanej technologii oraz obmiaru.
Zamawiajacy dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie przedstawionych
dokumentów, zgodnie z formuła „spełnia”/”nie spełnia”
5. Dokumenty i oswiadczenia jakie maja dostarczyc Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu.
5.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiacy załacznik nr 1 do SIWZ.
5.2. Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu stanowiace
załacznik nr 3 do SIWZ.
5.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków okreslonych w pkt. 4.1.a,b,c
Wykonawca ma dostarczyc:
a) aktualny odpis z własciwego rejestru jeeli odrebne przepisy wymagaja wpisu
do rejestru wystawiony nie wczesniej ni 6 miesiecy przed upływem terminu do
składania ofert a w stosunku do osób fizycznych prowadzacych działalnosc
gospodarcza oswiadczenia Wykonawcy o wpisie do ewidencji działalnosci
gospodarczej.
b) aktualne zaswiadczenia własciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz
własciwego oddziału Zakładu Ubezpieczen Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajace, e wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, wystawione nie wczesniej ni 3 miesiace przed upływem terminu
składania ofert,
c) zaswiadczenie o posiadaniu uprawnien zawodowych do kierowania robotami
budowlanymi o specjalnosci konstrukcyjno – budowlanej przez kierujacego tymi
robotami.
d) potwierdzenie przynalenosci do Okregowej Izby Inynierów Budownictwa dla
kierujacego robotami.
e) dodatkowo dla zadania II swiadectwo kwalifikacyjne „D” i „E” do 1 kV.
5.4. W celu potwierdzenia spełniana warunku okreslonego w pkt. 4.4. Wykonawca ma
dostarczyc Oswiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie
§ 27 Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. stanowiace załacznik nr 3a do
SIWZ.
5.5. W celu potwierdzenia spełniania warunku okreslonego w pkt. 4.2.a,b Wykonawca
ma dostarczyc:
a) Wykaz wykonanych w okresie 2007-2012, liczac wstecz od terminu składania ofert
( a jeeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy w tym okresie), co najmniej
dwóch robót budowlanych kada za kwote netto wysza od 50 000,00 zł, z
podaniem ich wartosci, przedmiotu, daty (dnia, miesiaca, roku) ich wykonania oraz
odbiorców wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich prawidłowe wykonanie.- dla
zadania I.
b) Wykaz wykonanych w okresie 2007-2012, liczac wstecz od terminu składania ofert
( a jeeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy w tym okresie), co najmniej
dwóch robót budowlanych kada za kwote netto wysza od 40 000,00 zł, z
podaniem ich wartosci, przedmiotu, daty (dnia, miesiaca, roku) ich wykonania oraz
odbiorców wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich prawidłowe wykonanie- dla
zadania II.
5.6. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa oferte wspólnie (konsorcjum), do
oferty naley załaczyc:
- dokumenty wymienione w SIWZ w pkt. 5.3.a,b wystawione indywidualnie dla
kadego z tych podmiotów,
- umowe regulujaca współprace podmiotów wystepujacych wspólnie,
- oryginał pełnomocnictwa wskazujacego pełnomocnika do reprezentowania
podmiotów wystepujacych wspólnie w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie postepowania.
5.7. Dokumenty jakie Wykonawca powinien dostarczyc w celu potwierdzenia, e
spełnia wymagania Zamawiajacego co do przedmiotu zamówienia i sposobu
jego wykonania:
a) Szczegółowy kosztorys ofertowy odnoszacy sie w sposób bezposredni do
pobranego przedmiaru robót, z zestawieniem rbg, wykazem materiałów i sprzetu.
Dokumenty moga byc przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poswiadczonych
za zgodnosc z oryginałem.
6. Wykonawcy pozostaja zwiazani oferta przez okres 45 dni od upływu terminu
składania ofert.
7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewanienia postepowania bez podania
przyczyn.
8. Wadium nie jest wymagane
9. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleytego wykonania
zamówienia.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena netto - 100%,
11. Osoba ze strony zamawiajacego uprawniona do porozumiewania sie
z wykonawcami jest p. Maria Pluta – tel. 42 675-31-37.
12. Oferty naley składac w Kancelarii PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódz-Miasto,
pod adresem: 90-021 Łódz, ul. Tuwima 58.
Termin składania ofert upływa dnia 21.05.2012r. o godz. 1000.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.