Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa szkolnego placu zabaw : Powierzchnia ogólna placu zabaw - 499,7 m2, w tym: -...

Przedmiot:

Budowa szkolnego placu zabaw : Powierzchnia ogólna placu zabaw - 499,7 m2, w tym: - powierzchnia nawierzchni bezpiecznej - 240,7 m2, - powierzchnia ścieżki - 49,4 m2, - powierzchnia trawników - 209,6 m

Data zamieszczenia: 2012-08-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
tel. 22 33 80 717
faks 22 33 80 767.
www.pragapld.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: -
Termin składania ofert: 2012-09-11 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy SP Nr 255, ul. Kamionkowska 36/44 w Warszawie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy SP Nr 255, ul. Kamionkowska 36-44 w Warszawie.
Charakterystyczne parametry techniczne przedmiotu zamówienia:
Powierzchnia ogólna placu zabaw - 499,7 m2, w tym:
- powierzchnia nawierzchni bezpiecznej - 240,7 m2,
- powierzchnia ścieżki - 49,4 m2,
- powierzchnia trawników - 209,6 m2.

2. Planowane prace obejmują:
- prace rozbiórkowe,
- budowę nawierzchni bezpiecznej,
- budowę ścieżki,
- założenie trawnika,
- instalację zabawek,
- ogrodzenie terenu,
- uzupełnienie istniejących chodników
3. Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja techniczna (załącznik Nr 9 do niniejszej SIWZ)
wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ) oraz przedmiary robót (załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ).
4. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania harmonogramu realizacji robót i przedstawienia go Zamawiajnącemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
5. Wybrany Wykonawca złoży, po zakończeniu prac, dokumenty potwierdzające wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.), w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami podczas realizacji inwestycji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
6. Wszystkie zabawki muszą posiadać atesty i dopuszczenia do użytkowania oraz spełniać wymogi normy PN-EN 1176.
7. W przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć w ofercie odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.11.00.00-1, 45.21.00.00-2, 45.23.00.00-8, 71.31.53.00-2, 37.41.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: -
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonanie co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w tym co najmniej jedną, polegającą na położeniu bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 200 m2, wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności (załącznik nr 5 do SIWZ), w tym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w zakresie kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który przynależy do właściwego samorządu zawodowego;
b) złożenia oświadczenia, że osoby uczestniczące w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opłacona polisa ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z minimalną sumą gwarancyjną 120 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony Formularz Oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w celu weryfikacji prawidłowości umocowania osób działających w imieniu Wykonawcy, jeśli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
3. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji technicznej (załącznik Nr 9 do SIWZ), przedmiaru (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik Nr 8 do SIWZ);
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 90
2 - Gwarancja - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy Strony mogą dokonać w drodze porozumienia w każdym czasie, w przypadku zaistnienia warunku:
1) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli wystąpią uzasadnione okoliczności nie dające się wcześniej przewidzieć i pozwolą na wykonanie przedmiotu umowy, tak by w pełni służył celowi,
2) zmiany nazwy, NIP, Regonu Wykonawcy, jeżeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy,
3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wynikającej z konieczności usunięcia nieprzewidzianych kolizji lub wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych do realizacji zadania,
4) zmiany zakresu robót podwykonawcy lub zgłoszenie udziału podwykonawcy,
5) działania siły wyższej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia.pragapld.waw.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Wydziału Zamówień Publicznych 03-833 Warszawa przy ul. Podskarbińskiej 6 w pokoju 217 na II piętrze.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Wydziału Zamówień Publicznych 03-833 Warszawa przy ul. Podskarbińskiej 6 w pokoju 217 na II piętrze.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.