Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2012-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o.
ul. Kutrzeby 36
05-082 Stare Babice
tel. 022 7229008
7529253
faks 022 7229008
7529253.
www.eko-babice.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Stare Babice
Wadium: 1. Wysokość wadium.
Termin składania ofert: 2012-12-20 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Poprzeczna, Borzęcin Duży,
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kosmowska Borzęcin Duży, Borzęcin Mały.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu kanalizacyjnego w zachodniej części Gminy Stare Babice obejmującego zakresem miejscowości Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Wierzbin, Topolin.
1) System kanalizacji składa się z:
a) Zlewnia pompowni PS7:
a. Rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur kielichowych, litych PVC - U typu SN 8 firmy Wavin lub równoważnych O 315 o długości około 435 m.
b. Rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur kielichowych, litych PVC - U typu SN 8 firmy Wavin lub równoważnych O 200 o długości około 613 m.
c. Rurociągów kanalizacji ciśnieniowej z rur PE firmy Wavin lub równoważnych O90
o długości około 10 m.
d. Odrzutów kanalizacji grawitacyjnej z rur kielichowych, litych PVC - U typu SN 8 firmy Wavin lub równoważnych O 160 o łącznej długości około 100 m.
e. Pompowni sieciowej PS7.
f. Studni kanalizacyjnych typu Tegra 425, Tegra 600 firmy Wavin lub równoważnych.
g. Studni betonowych z monolitycznym dnem O1200 firmy Wifabet lub równoważnych.
h. Studni czyszczakowych O1000 firmy Wifabet lub równoważnych.
b) Zlewnia pompowni PS1, PS3, PS6:
a. Rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur kielichowych, litych PVC - U typu SN 8 firmy Wavin lub równoważnych O 315 o długości około 635 m.
b. Rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur kielichowych, litych PVC - U typu SN 8 firmy Wavin lub równoważnych O 200 o długości około 3141 m.
c. Rurociągów kanalizacji ciśnieniowej z rur PE firmy Wavin lub równoważnych O90
o długości około 625 m.
d. Rurociągów kanalizacji ciśnieniowej z rur PE firmy Wavin lub równoważnych O110
o długości około 870 m.
e. Rurociągów kanalizacji ciśnieniowej z rur PE firmy Wavin lub równoważnych O200
o długości około 131 m.
f. Odrzutów kanalizacji grawitacyjnej z rur kielichowych, litych PVC - U typu SN 8 firmy Wavin lub równoważnych O 160 o łącznej długości około 585 m.
g. Pompowni sieciowej PS1, PS3, PS6.
h. Studni kanalizacyjnych typu Tegra 425, Tegra 600 firmy Wavin lub równoważnych.
i. Studni betonowych z monolitycznym dnem O1200 firmy Wifabet lub równoważnych.
j. Studni czyszczakowych O1000 firmy Wifabet lub równoważnych.
2) Studnie betonowe należy zabezpieczyć żywicą epoksydową Reckli BT lub równoważną.
W rurach ochronnych stalowych bezszwowych należy zastosować płozy dystansowe INTEGRA Gliwice lub równoważne. Zakończenie rur ochronnych należy zabezpieczyć manszetami typu N INTEGRA Gliwice lub równoważnymi. Przewód tłoczny od pompowni PS3 do studni A10.1.8 należy wykonać jako O200. Na łukach przewodów tłocznych zastosować kształtki doczołowe firmy Plasson lub równoważne. Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków ze wskazaniem osoby nadzorującej prace. Dojazd w pasie o szerokości 4 m od ul. Poprzecznej do pompowni PS3 należy utwardzić warstwami geowłókniny200 pospółki 20 cm i tłuczniem betonowym 20 cm. Przy pompowni PS7 wykonano by-pass na istniejącym rurociągu O110, który po wykonaniu robót budowlanych należy zdemontować, a wodociąg przywrócić do stanu pierwotnego.
Odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej G11 - G.11.4 nie będzie wykonywany.
2. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Utworzenia zaplecza budowy w pobliżu terenu budowy, na którym zlokalizowane będzie biuro budowy - czynne w godzinach trwania prac budowlanych.
a) Biuro budowy ma się składać z pomieszczenia umożliwiającego prowadzenie narad koordynacyjnych dla co najmniej 4 osób.
b) Biuro budowy ma być oznakowane (tablica budowy zgodnie ze wzorem przewidzianym przez prawo budowlane) i zlokalizowane w sposób umożliwiający swobodny dostęp
z drogi publicznej.
c) Lokalizacja biura budowy podlega zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
2) Przeprowadzenia rozruchu przepompowni ścieków.
3) Odtworzenia nawierzchni dróg (zgodnie z Instrukcja Wójta Gminy Stare Babice w sprawie odtworzenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego) i terenów na których prowadzone będą roboty ze szczególnym uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych.
Przed każdorazowym rozpoczęciem prowadzenia robót na terenie prywatnym Wykonawca sporządzi protokół wejścia na działkę prywatną przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. Protokół powinien zawierać wszystkie elementy opisujące stan istniejący niezbędne do odebrania odtworzenia terenu po przeprowadzeniu robót budowlanych wraz
z dokumentacją fotograficzną. Odbiór odtworzenia terenu następuje protokólarnie przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji.
4) Kompleksowej obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia.
5) Uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
3. Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia:
1) Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisuje:
- Projekt budowlany - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzęcin Mały-Topolin część I zlewnia pompowni PS7 (Topolin-Borzęcin Duży);
- Projekt budowlany - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzęcin Mały-Topolin część III zlewnia pompowni PS1, PS3 i PS6 (Borzęcin Mały-Borzęcin Duży);
- Projekt budowlany - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzęcin Mały-Topolin pompownie sieciowe PS1-PS7;
- Projekt budowlany - instalacje elektryczne / przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nN, / układ sterowania i automatyki - przepompownia ścieków PS7;
- Projekt budowlany - instalacje elektryczne / przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nN, / układ sterowania i automatyki - przepompownia ścieków PS3;
- Projekt budowlany - instalacje elektryczne / przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nN, / układ sterowania i automatyki - przepompownia ścieków PS1;
- Projekt budowlany - instalacje elektryczne / przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nN, / układ sterowania i automatyki - przepompownia ścieków PS6;
- Projekt budowlany - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzęcin Mały-Topolin - odtworzenie konstrukcji drogi powiatowej nr 4123W (ul. Kosmowska);
- Projekt budowlano-wykonawczy - instalacje elektryczne / przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nN, / układ sterowania i automatyki - przepompownia ścieków PS7;
- Projekt budowlano-wykonawczy - instalacje elektryczne / przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nN, / układ sterowania i automatyki - przepompownia ścieków PS6;
- Projekt budowlano-wykonawczy - instalacje elektryczne / przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nN, / układ sterowania i automatyki - przepompownia ścieków PS1;
- Projekt budowlano-wykonawczy - instalacje elektryczne / przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nN, / układ sterowania i automatyki - przepompownia ścieków PS3;
- Projekt wykonawczy - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzęcin Mały-Topolin pompownie sieciowe PS1-PS7;
- Projekt budowlany - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzęcin Mały - Topolin - Odtworzenie konstrukcji drogi powiatowej nr 4121W(ul. Poprzeczna);
- Dokumentacja geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzęcin Mały-Topolin;
- Załączniki formalno-prawne części I;
- Załączniki formalno-prawne część II;
- Mapa - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (WA 417138/4/09);
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
- Instrukcja Wójta Gminy Stare Babice w sprawie odtworzenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego.
2) Zamówienie w pierwszej kolejności musi być wykonane zgodnie z SIWZ, umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.24.40-8, 45.23.24.00-6, 44.13.00.00-0, 45.23.32.23-8, 45.11.12.40-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 11.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium.
1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości
100 000,00 zł [słownie: sto tysięcy złotych]
2. Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji / poręczenia, gwarancja / poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem,
c) kwotę gwarancji / poręczenia,
d) termin ważności gwarancji / poręczenia,
e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji / poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
b. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub
d. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
3) Zamawiający nie dopuszcza wniesienia (nie uzna za wniesione) wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który wniósł wadium w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Ochrony Środowiska II Oddział Warszawa
95 1540 1157 2001 6680 8633 0003
2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 14 (sekretariat). Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.
4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy.
6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
4) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia -Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, roboty budowlane (wykonane w ramach jednego lub kilku zamówień), których przedmiotem było:
a. wykonanie kanału sanitarnego grawitacyjnego o długości co najmniej 1,5 km i średnicy
co najmniej Dn 315 mm,
b. wykonanie rurociągu ciśnieniowego o długości co najmniej 5 km i średnicy co najmniej
Dn 200 mm
c. wykonanie, co najmniej 3 pompowni ścieków sanitarnych o średnicy co najmniej
Dw = 1 500 mm;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynność, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: kierownik budowy - niniejsza osoba ma posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych i być wpisany do właściwej izby samorządu zawodowego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:
a. osiągnął roczny obrót rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności był krótszy, to w tym okresie, nie mniejszy niż 10 000 000,00 zł, w każdym roku obrotowym - na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej;
b. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł - na potwierdzenie sytuacji finansowej;
c. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł - na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia


Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza następujące warunki zmiany treści umowy:
1) Zawieszenie terminu realizacji zamówienia, określonego w § 3 umowy,
w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
a) wystąpienia warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być niezwłocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2) W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji, przy czym minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót będzie równy okresowi zawieszenia.
3) Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 zostaje zniesione w przypadku ustania okoliczności powodujących jego zaistnienie. Fakt ustania okoliczności, o których mowa w ust. 1 musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
4) W przypadku odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia przez właścicieli, posesji do celów realizacji inwestycji - termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie dłużej niż okres trwania tych okoliczności.
5) W przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów
i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część robót wykonywaną po tym terminie ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.
2. Zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Poniższe zmiany Umowy nie wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, a zostaną dokonane poprzez pisemne zgłoszenie potwierdzone przez drugą stronę Umowy:
1) zmiana na stanowisku kierownika budowy,
2) zmiana na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) zmiana na stanowisku koordynatora umowy,
4) zmiana konta bankowego Wykonawcy,
5) zmiana adresu Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.eko-babice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o. ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, pokój nr 14 (sekretariat).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2012 godzina 12:00, miejsce: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o. ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, pokój nr 14 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 15.02.2013.
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I - Gospodarka Wodno-ściekowa.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.