Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Roboty budowlane remontowe na dworcach kolejowych: malowanie budynku, malowanie wiaty...

Przedmiot:

Roboty budowlane remontowe na dworcach kolejowych: malowanie budynku, malowanie wiaty przyległej do budynku, wymiana rur spustowych

Data zamieszczenia: 2012-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie
ul. Sienna 73
00-833 Warszawa
fax: (22) 220-91-32
E-mail: s.wolski@pkp.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mława
Wadium: -
Termin składania ofert: 2012-11-29 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
numer przetargu DR5t-224/P32/2012
PKP Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie ogłasza przetarg na Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane remontowe na dworcach kolejowych w zakresie zgodnym z przedmiarami robót dla poszczególnych Zadań, które stanowią Załącznik nr 4 do REGULAMINU.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
MŁAWA
• malowanie budynku,
• malowanie wiaty przyległej do budynku,
• wymiana rur spustowych
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wg SEKOCENBUD
Ogłoszenie o planowanych zamówieniach publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania, zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie dotyczy
Data ogłoszenia: czwartek 22 listopad 2012
Termin realizacji: 05 grudzień 2012 roku do 21 grudnia 2012 roku
Wadium: Nie dotyczy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Kryteriami, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są C – cena i G – okres gwarancji. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów, odrębnie dla poszczególnych Zadań, będącą sumą punktów w obu kryteriach:

O = C + G

Kryterium 1: CENA – waga 80%
Ilość punktów ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

C min
C = ----------------- x 80
C bad
Gdzie:
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium ceny
C min – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ocenianych ofert
C bad – cena (brutto) badanej oferty

Kryterium 2: OKRES GWARANCJI – waga 20%
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na okres minimum 24 miesięcy.
za każde 6 miesięcy udzielonej gwarancji ponad okres 24 miesięcy Wykonawca otrzyma 5 punktów, tj.:
dodatkowe 6 m-cy: + 5 punktów,
dodatkowe 12 m-cy: + 10 punktów,
dodatkowe 18 m-cy: + 15 punktów,
dodatkowe 24 m-ce: + 20 punktów.
Gwarancja z okresem dłuższym niż 48 miesięcy otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. +20.
Okres udzielanej gwarancji na wykonane roboty (odrębnie dla każdego Zadania, na które Wykonawca składa ofertę) Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym.
Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą ze środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Umowa:Nie dotyczy.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: REGULAMIN PRZETARGU wraz z ZAŁĄCZNIKAMI zostały dołączone do niniejszego ogłoszenia, format PDF, pliki do pobrania.
Uprawniony do kontaktu z oferentami: Seweryn Wolski
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48 (22) 220-91-32
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: s.wolski@pkp.pl
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym i zabezpieczonym opakowaniu (kopercie)w siedzibie Zamawiającego:
PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe
Rejon Dworców Kolejowych w Warszawie
ul. Żelazna 28/30, sekretariat – pok. 50
Oferta winna być zaadresowana według powyższych danych oraz powinna być opisana następująco:
Oferta w przetargu na wykonanie robót budowlanych: Zadanie/a nr ……….. – znak DR5t-224/P32/2012
Nie otwierać przed dniem 29 listopada 2012 r., godz. 09.30

Wykonawca powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę.
UWAGA!
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.
Termin
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
Do dnia 29 listopada 2012 r. do godziny 09.00
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Miejsce otwarcia ofert:
PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe
Rejon Dworców Kolejowych w Warszawie
ul. Żelazna 28/30, pok. 53
Termin:
Dnia 29 listopada 2012 r. godz. 09.30
W przetargu mogę wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy, spełniający następujące warunki:Warunki udziału w postępowaniu przetargowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniżej wymienione warunki oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania uprawnień w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane – art. 14 ust. 1 pkt 2).
Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do składanej oferty kopię uprawnień poświadczoną za zgodność z oryginałem w zakresie posiadania uprawnień co najmniej ograniczonych w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, oraz kopię dokumentu potwierdzającego przynależność do właściwej zawodowo Izby.
b. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeśli wykaże się należytym wykonaniem – w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu prac remontowo wykończeniowych o wartości co najmniej:
45.000,00 zł. brutto.
Jeżeli wartość wykonanych robót budowlanych została wyrażona w walucie innej niż złoty, Zamawiający przeliczy jej wartość według średniego kursu walut NBP, ogłoszonego dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego, a jeżeli w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, zastosowanie znajdzie kurs średni walut NBP ogłoszony dla danej waluty w najbliższym dniu poprzedzającym dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Podana kwota wykonanego zamówienia powinna stanowić równowartość w złotych kwoty co najmniej:
45.000,00 zł. brutto każda.
Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do składanej oferty podpisany Wykaz wykonanych robót spełniających w/w warunki wraz z podaniem rodzaju roboty, wartości, daty i miejsca wykonania (załącznik nr 2 do REGULAMINU) oraz dokumenty potwierdzające, iż roboty te (wymienione w Wykazie) zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, odrębnie dla każdej roboty.
c. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oprócz dokumentów określonych w pkt 1 lit. a (powyżej), Wykonawca dołączy również kopię aktualnych badań do pracy na wysokości.
d. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeśli wykaże że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę nie mniejszą niż 40.000,00 zł. lub równowartość w innych walutach (przelicznik według średniego kursu walut NBP, ogłoszonego dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego, a jeżeli w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, zastosowanie znajdzie kurs średni walut NBP ogłoszony dla danej waluty w najbliższym dniu poprzedzającym dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego).
Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie przedłożonej wraz z ofertą informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (informacja ta nie może być datowana wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert).
W dniu podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia (wraz z dowodem opłacenia składki), którego suma na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 45.000,00 zł.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”.
3. W przypadku oferty składanej wspólnie, warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców razem ubiegających się o zamówienie.
4. Przypadki podlegające wykluczeniu z postępowania zostały określone w niniejszym REGULAMINIE.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są do złożenia ofert składających się z następujących dokumentów:
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków należy przedłożyć:
a. Wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu prac remontowo wykończeniowych o wartości co najmniej:
45.000,00 zł. brutto każda – Załącznik nr 2 do REGULAMINU.
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
b. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych przez tego Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 45.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (wraz z dowodem opłacenia składki) na kwotę minimum 45.000,00 zł. w dniu podpisania umowy.
d. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2. W zakresie potwierdzenia prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia należy przedłożyć:
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, lub odpis wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. W zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania – oświadczenie Wykonawcy.
4. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów
1) Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
2) Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, może również wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
rodzaj zamówienia: prace remontowo-budowlane
Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.