Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie usług z zakresu pięcioletnich przeglądów okresowych instalacji elektrycznych i...

Przedmiot:

Wykonanie usług z zakresu pięcioletnich przeglądów okresowych instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynku mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2013-02-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
ul. Poczdamska 1
67-200 Głogów
tel. 76 853-11-30, 76 853-11-31, 503-106-288
fax: 76 853 11 01
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głogów
Wadium: 500,00 PLN
Termin składania ofert: 2013-02-14 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza postępowanie w trybie „zapytania ofertowego” (art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych) na:

Wykonanie usług z zakresu pięcioletnich przeglądów okresowych instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynku mieszkalnym przy ul. Obrońców Pokoju 26 w Głogowie

2. Tryb zamówienia: „zapytanie ofertowe” zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.)
3. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
a) w sprawach technicznych
Piotr Furmański – p.o. Kierownika Działu Eksploatacyjnego ZGM w Głogowie
Tel. (076) 853-11-30 lub 503-106-288
b) w sprawach proceduralnych:
Aneta Kluska – Specjalista w Sekcji Lokali i Zamówień ZGM w Głogowie
Sławomir Sadecki – Specjalista w Sekcji Lokali i Zamówień ZGM w Głogowie
Tel. 76 – 853 11 31, Fax. 76 – 853 11 01
4. Opis przedmiotu zamówienia:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów pięcioletnich w celu sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Obrońców Pokoju 26 w Głogowie zgodnie z wymogami art. 62 Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) w budynkach mieszkalnych (wraz z przynależnymi do nich budynkami gospodarczymi) oraz lokalach użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, stanowiących w 100% własność Gminy Miejskiej Głogów.
4.2. Pełny zakres prac określa „Specyfikacja techniczna wykonania usług z zakresu pięcioletnich przeglądów okresowych instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach mieszkalnych” (zał. nr 6 do ogłoszenia)
5. Materiały dotyczące zamówienia dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgm.glogow.pl:
5.1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
5.2. Projekt umowy (zał. nr 2 do ogłoszenia)
5.3. Wykaz wykonanych usług w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (zał. nr 3 do ogłoszenia)
5.4. Wykaz podwykonawców (zał. 4 do ogłoszenia)
5.5 Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 5 do ogłoszenia)
5.6. Specyfikacja techniczna wykonania usług z zakresu pięcioletnich przeglądów okresowych instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach mieszkalnych (zał. nr 6 do ogłoszenia)
5.7. Protokół z czynności kontrolnych wykonania usługi stanowiących przedmiot zamówienia (zał. nr 7 do ogłoszenia)
6. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.
7. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
7.1. Zestawienie minimum 3 usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegających na wykonaniu usług z zakresu przeglądów okresowych instalacji elektrycznych budynków mieszkalnych lub użytkowych
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dokumentacje zostały wykonane należycie (referencje, protokoły przekazania i odbioru dokumentacji, etc.)
7.2. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
7.3. Kserokopie n/w dokumentów kwalifikacyjnych:
a) Świadectwo lub świadectwa kwalifikacyjne „D” wydane na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r., nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w zakresie określonym w § 5 ust. 5 pkt. 2) niniejszego rozporządzenia dla:
a. urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV (lub wyższym),
b. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
c. aparatury kontrolno - pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w ust. 1 pkt. 3) lit. a) a. b.
b) Świadectwo lub świadectwa kwalifikacyjne „E” wydane na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r., nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w zakresie określonym w § 5 ust. 5 pkt. 2) niniejszego rozporządzenia dla:
a. urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV (lub wyższym),
b. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
c. aparatury kontrolno - pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w ust. 1 pkt. 3) lit. b) a. b.
c) uprawnienia budowlane osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
7.4. Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej oferowanej kwoty brutto.
8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł,
słownie: pięćset złotych 00/100
8.1. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie nr
04 86460008 0000 0000 6392 0003,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
8.2. Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
8.3. Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
a) musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonemu w niniejszym ogłoszeniu,
b) musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),
c) musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela).
8.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie przedmiotu postępowania,
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d) kwotę gwarancji,
e) termin ważności gwarancji,
f) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8.5. Postanowienia ust. 8.3 oraz ust. 8.4 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 8.1 lit. b) i ust. 8.1. lit. d)
8.6. Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien być złożony w oryginale oraz kopii. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony w odrębnej kopercie. Kopia dokumentu powinna być wpięta do oferty przetargowej.
8.7. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
8.8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
8.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
8.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
9. Kryterium oceny ofert: 100% cena
10. Oferty należy złożyć do dnia 14.02.2013 r. do godz. 9:00 w sekretariacie firmy.
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.02.2013 r. o godz. 9:30 – pokój 214.
12. Termin związania ofertą – 30 dni.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.