Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa linii napowietrznej AsXSn 2x25mm2 oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Budowa linii napowietrznej AsXSn 2x25mm2 oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2013-02-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. Kościuszki 32 a
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 23 76
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radonie
Wadium: -
Termin składania ofert: 2013-02-19 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PODSTAWA PRAWNA

§7 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości kwoty 14000 euro, wprowadzony Zarządzeniem Nr 177/2012 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2012 r.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

,, Budowa linii napowietrznej AsXSn 2x25mm2 oświetlenia ulicznego w ulicy Szoslanda i Gogola w miejscowości Radonie gmina Grodzisk Mazowiecki”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin: 90 dni od dnia zawarcia umowy.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Wykonawca winien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia do składania ofert (załącznik nr 2).

Do oferty Wykonawca winien załączyć:

1. kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub aktualny wpis z CEIDG, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z którego wynika umocowanie do podpisania oferty lub pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie poświadczona kopia).

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową;

- posiadać datę sporządzenia;

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP;

- podpisana czytelnie przez uprawnionego Wykonawcę;

VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferty mogą być składane osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32 a.

2. Ofertę należy złożyć w recepcji Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowiecki, ul. Kościuszki 32 a, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 19 lutego 2013r. do godz. 12:00.

3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

ul. Kościuszki 32a

05-825, Grodzisk Mazowiecki

Oferta na : Budowę linii napowietrznej AsXSn 2x25mm2 oświetlenia ulicznego w ulicy

Szoslanda i Gogola w miejscowości Radonie gmina Grodzisk Mazowiecki

1. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

2. Wykonawca składający ofertę osobiście otrzyma pokwitowanie złożenia oferty, a oferta zostanie w jego obecności odpowiednio opisana przez pracownika przyjmującego ofertę.

3. Na ofertach przesyłanych przesyłką pocztową lub kurierem zostanie wpisana data i godzina jej otrzymania.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Oferta Wykonawcy podlega odrzucenia, jeżeli jej treść nie spełnia warunków wymaganych w Zaproszeniu do składania ofert.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lutego 2013r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego w: Urzędzie Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32a, Sala konferencyjna - pokój nr 101. Postępowanie ma charakter jawny.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 100%

2. Cena:

najniższa cena otrzyma 100 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej

w/g następującego przelicznika:

ilość pkt. = najniższa cena/cena badana x 100pkt.

W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaka może być przeznaczona na realizację zamówienia, Komisja może po wybraniu oferty najkorzystniejszej prowadzić negocjacje dot. ceny z wybranym Wykonawcą.

IX. WARUNKI FINANSOWE

Załącznik nr 3

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców faksem lub drogą elektroniczną.

XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY;

Projekt umowy (załącznik nr 3).

XII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela : Pan Adam Nagat tel. (22) 755-23-76

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.