Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa kostki brukowej, krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych, oporników...

Przedmiot:

Dostawa kostki brukowej, krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych, oporników betonowych, płyt drogowych oraz cementu i kruszyw budowlanych

Data zamieszczenia: 2013-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Osiecznej
pl. 1000-lecia 1
83-242 Osieczna
tel. 0-58 5881468
faks 0-58 5881478.
www.gminaosieczna.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Osieczna
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin składania ofert: 2013-04-08 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyrobów betonowych, kruszywa oraz cementu dla Gminy Osieczna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kostki brukowej, krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych, oporników betonowych, płyt drogowych oraz cementu i kruszyw budowlanych dla potrzeb Gminy Osieczna.
Zadanie 1 - Osówek - Dostawa materiałów dla potrzeb modernizacji chodnika etap II.
Kostka brukowa betonowa, kolor szary, kształt: prostokątny o proporcji boków 1:2 (cegiełka), o grubości 6 cm - ilość 240 m2 .
Wymiar kostki szerokość x długość x wysokość - 10x20x6 cm, z tolerancją dla długości i szerokości +- 3 mm; dla grubości +- 5 mm.
Kostka brukowa betonowa, kolor szary, kształt: prostokątny o proporcji boków 1:2 (cegiełka), o grubości 8 cm - ilość 90 m2.
Wymiar kostki szerokość x długość x wysokość - 10x20x8 cm, z tolerancją dla długości i szerokości +- 3 mm; dla grubości +- 5 mm.
Krawężnik betonowy drogowy o wymiarach: długość x wysokość x szerokość -100x30x15 cm z tolerancją dla długości i wysokości +- 3 mm; dla szerokości +- 5 mm, kolor szary - ilość 220 metrów bieżących.
Cement zwykły bez dodatków (workowany po 25 kg) - ilość 2 tony.
Piasek płukany frakcja 0-2 mm - ilość 20 ton - przeznaczony do wbudowania w chodnik.
Zadanie 2 - Zdrójno - Dostawa materiałów dla potrzeb modernizacji drogi w kierunku Osiecznej.
Płyta drogowa betonowa zbrojona, prostokątna, wielootworowa, przeznaczona do wykonywania nawierzchni drogowych o wymiarach: 100x75x12,5 cm z tolerancją dla długości i szerokości +- 5 mm; dla grubości +- 5 mm, kolor szary, o grubości 12,5 cm - ilość 140 szt.
Zadanie 3 - Szlachta - Dostawa materiałów dla potrzeb modernizacji chodnika przy drodze powiatowej.
Krawężnik betonowy drogowy o wymiarach: długość x wysokość x szerokość -100x30x15 cm z tolerancją dla długości i wysokości +- 3 mm; dla szerokości +- 5 mm, kolor szary - ilość 500 metrów bieżących.
Cement zwykły bez dodatków (workowany po 25 kg) - ilość 11 ton.
Piasek płukany frakcja 0-2 mm - ilość 45 ton - przeznaczony do wbudowania w chodnik.
Zadanie 4 - Osieczna - Dostawa materiałów dla potrzeb modernizacji chodnika przy drodze powiatowej.
Krawężnik betonowy drogowy o wymiarach: długość x wysokość x szerokość -100x30x15 cm z tolerancją dla długości i wysokości +- 3 mm; dla szerokości +- 5 mm, kolor szary - ilość 400 metrów bieżących.
Cement zwykły bez dodatków (workowany po 25 kg) - ilość 9 ton.
Piasek płukany frakcja 0-2 mm - ilość 36 ton - przeznaczony do wbudowania w chodnik.
Obrzeże betonowe chodnikowe o wymiarach: długość x wysokość x szerokość - 100x20x6 cm z tolerancją dla długości i wysokości +- 3 mm; dla szerokości +- 5 mm, kolor szary - ilość 207 metrów bieżących - przeznaczone do wbudowania w chodnik.
Uwaga:
Dla potrzeb Zadania nr 4 wymaga się realizacji w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.
Zadanie 5 - Osieczna - Dostawa materiałów dla potrzeb modernizacji drogi dojazdowej do banku etap II.
Kostka brukowa betonowa, kolor czerwony, kształt: prostokątny o proporcji boków 1:2 (cegiełka), o grubości 8 cm - ilość 13 m2.
Wymiar kostki szerokość x długość x wysokość - 10x20x8 cm, z tolerancją dla długości i szerokości +- 3 mm; dla grubości +- 5 mm.
Cement zwykły bez dodatków (workowany po 25 kg) - ilość 8 ton.
Piasek płukany frakcja 0-2 mm - ilość 29 ton.
Kruszywo łamane frakcja 0-31,5 mm - ilość 127 ton.
Pospółka budowlana frakcja 0-31,5 mm - ilość 55 ton.
Kruszywo (żwir) frakcja 2-16 mm - ilość 10 ton.
Geotkanina - ilość 350,00 m2.
Opornik betonowy o wymiarach: szerokość x wysokość - 12x25 cm, kolor szary - ilość 140 metrów bieżących.
Zadanie 6 - Szlachta - Dostawa materiałów dla potrzeb modernizacji drogi na cmentarz etap II.
Kostka brukowa betonowa, kolor szary, ekologiczna z dystansami minimum 1 cm, zapewniającymi wsiąkanie bezpośrednie wód opadowych, do stosowania w miejscach, w których wymagane jest szybkie odprowadzenie wód opadowych, po ułożeniu wolne przestrzenie między fugami muszą umożliwić wypełnienie np. grysem lub kruszywem budowlanym frakcja 4-8 mm, produkt o grubości 8 cm - ilość 70 m2
Wymiar kostki szerokość x długość x wysokość - 20x20x8 cm, z tolerancją dla długości i szerokości +- 3 mm; dla grubości +- 5 mm.
Cement zwykły bez dodatków (workowany po 25 kg) - ilość 9 ton.
Piasek płukany frakcja 0-2 mm - ilość 31 ton.
Kruszywo łamane frakcja 0-31,5 mm - ilość 127 ton.
Pospółka budowlana frakcja 0-31,5 mm - ilość 55 ton.
Kruszywo (żwir) frakcja 2-16 mm - ilość 14 ton.
Geotkanina - ilość 350,00 m2.
Opornik betonowy o wymiarach: szerokość x wysokość - 12x25 cm, kolor szary - ilość 160 metrów bieżących.
Uwaga:
Zamawiający posiada część kostki dla ww. zadania. Kostka z pozycji nr 1) będzie dołączona do posiadanej, w związku z czym musi być tożsama. W załączeniu przedstawiamy fotografię posiadanej kostki.
Zadanie 7 - materiał przeznaczony dla potrzeb remontowych Urzędu Gminy Osieczna.
Cement zwykły bez dodatków (workowany po 25 kg) - ilość 3 tony.
Wymagania jakie powinny spełniać dostarczone elementy betonowe:
Kostka betonowa musi spełniać wymagania określone w Normie PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.
Krawężniki drogowe, obrzeża chodnikowe oraz oporniki betonowe muszą spełniać wymagania określone w Normie PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
Płyta drogowa musi spełniać wymagania określone w Normie PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.
Cement portlandzki zwykły bez dodatków marki 25 lub 35, który powinien odpowiadać wymaganiom PN-80/B-30000.
Wymagane kruszywo winno być zgodne z normą podstawową PN-EN 13043:2004, PN-EN 13242:2004. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
Kruszywa mineralne do betonu muszą spełniać wymagania określone w Normie PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
Geotkanina.
Materiał - Geotkanina polipropylenowa.
Wytrzymałość na rozciąganie (EN 10319) MD 25kN/m (-2kN/m)/CMD 25kN/m (-2kN/m).
Wydłużanie przy obciążeniu max. (EN 10319) MD 11% (?3%)/CMD 10% (?3%).
Odporność na przebicie dynamiczne (EN 918)12 mm (+3mm).
Odporność przebicia CBR (EN ISO 12236) 3100N (- 300N).
Wielkość porów O90 (EN ISO 12956)250 ?m (? 40 ?m).
Wodoprzepuszczalność (EN ISO 11058)12 x 10-3 m/s (-2 x 10-3 m/s).
Sposób wystawienia faktur:
Dla każdego Zadania zamawiający wymaga wystawienia odrębnej faktury. Zamówienie obejmuje również rozładunek zamówionego towaru. W przypadku dostawy towaru na paletach, zamawiający nie przewiduje wpłaty kaucji za palety. Palety zostaną zwrócone Wykonawcy zgodnie z punktem 3) sposobu realizacji zamówienia.
Sposób realizacji zamówienia:
Termin i dokładne miejsce dostawy do każdej miejscowości będzie uzgadniane
z przedstawicielem Wykonawcy bezpośrednio przed dostawą.
Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania umowy. Z zastrzeżeniem, że dla potrzeb Zadania nr 4 wymaga się realizacji w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.
W przypadku dostawy materiałów na paletach zwrotnych (bez wpłacania kaucji) Wykonawca będzie odbierał palety transportowe samodzielnie i na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest odebrać palety transportowe z miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu palet do dnia 30 listopada 2013 roku.
Kostka brukowa, krawężniki drogowe, oporniki betonowe, płyty drogowe, obrzeża chodnikowe oraz cement muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania, w polskiej wersji językowej.
Zamawiający będzie przyjmował dostawy w godzinach od 7:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku, odbiór w innych godzinach i dniach jest wykluczony chyba, że strony uprzednio i w porozumieniu ustalą inny dzień i godzinę odbioru.
Dostarczone materiały muszą być należycie zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony materiał na okres 5 lat. Ujawnioną wadę w okresie gwarancji Wykonawca usunie na własny koszt w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
Produkt dostarczony Zamawiającemu, który nie odpowiada warunkom szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia nie zostanie odebrany od Wykonawcy. W zaistniałej sytuacji, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni, Wykonawca winien dostarczyć produkt odpowiadający wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
2. Na zamówienie uzupełniające zostanie zawarta odrębna umowa.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6, 44.11.12.00-3, 44.11.38.00-3, 14.21.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b) Formularz cenowy - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4. c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ (jeśli dotyczy). d) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SIWZ.e) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały opisane w załączniku nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaosieczna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Osieczna, ul. Plac 1000-lecia 1, 83-242 Osieczna.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2013 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Osieczna - pokój nr 4, ul. Plac 1000-lecia 1, 83-242 Osieczna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Uwaga do sekcji II.2): Dla zadania określonego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia jako zadanie nr 4 - Osieczna - Dostawa materiałów dla potrzeb modernizacji chodnika przy drodze powiatowej wymaga się realizacji w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.