Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostosowanie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 do tłokowania

Przedmiot:

Dostosowanie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 do tłokowania

Data zamieszczenia: 2013-03-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Operator Gazociągów Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16 A
33-100 Tarnów
tel. (014) 6225327
Fax: (014) 6213731
e-mail: marek.kot@gaz-system.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: woj. podkarpackie
Wadium: -
Termin składania ofert: 2013-04-16 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostosowanie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 Granica Państwa - Jarosław do tłokowania - roboty
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Opis postępowania Dostosowanie w oparciu o projekt GAZOPROJEKT Wrocław (z możliwością zmiany technologii określonej w projekcie) gazociagu wysokiego ciśnienia DN 700 Granica Państwa - Jarosław do tłokowania-roboty budowlane.
Zamawiający przewiduje wykonanie prac w dwóch etapach.
Etap I : badanie tłokiem kalibrującym
W przypadku uzyskania danych umożliwiających przejście tłoków czyszczących i pomiarowych (inteligentnych) Wykonawca niezwłocznie przystępuje do:
Etap II: dalsze prace tj.wykonanie robót mających na celu przystosowanie urządzeń rurociągu do przeprowadzenia badań przy pomocy tłoka inteligentnego.
Zamawiający przewiduje możliwość przerwania prac i rozliczenie umowy po I Etapie (co wykaże analiza tłokiem kalibrującym), lub całkowitej rezygnacji z umowy, w przypadku braku możliwości wyłączenia gazociągu DN 700 z ruchu.
Osoba kontaktowa Marek Kot
Informacje o postępowaniu
Miejsce uzyskania SIWZ Strona internetowa Zamawiającego http//przetargi.gaz-system.pl(sekcja zamówienia niepubliczne).
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania wymagań zawartych w Specyfikacji w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania Zamawiający dopuszcza zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty, bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje
Warunki udziału w postępowaniu OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
a) W zakresie wymaganego doświadczenia Zamawiający wymaga aby Wykonawcy w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, wykonali minimum 2 roboty budowlane odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych. Za robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia Zamawiający uznaje wykonanie zamówienia w zakresie badania tłokami pomiarowymi gazociągów wysokiego ciśnienia gazociągów wysokiego ciśnienia (MOP > 1,6 MPa) o długości co najmniej 2 ,00 m i średnicy minimalnej nie mniejszej niż DN 300 mm. bez względu na wartość.
b) W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi niezbędne do wykonania Zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), w Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba posiadająca uprawnienia uzyskała te uprawnienia, uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz. U. z 2001 Nr 5, poz.42 z póź. zm.) tj.:
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie
sieci gazowych,
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia inżyniera spawalnika, zgodnie z normą PN – EN
ISO 14731:2006,
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia minimum EWS lub EWT,
- co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia (świadectwa kwalifikacyjne) do spawania w zakresie metody spawania, materiału, średnic, grubości, rodzaju złącza wg normy PN – EN 287-1:2007 lub załącznikiem A normy PN-EN 12732:2004,
? co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt. 5. - sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazowe), pkt. 7. - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa oraz pkt. 10. - aparatura kontrolno pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 5 i pkt. 7,
? co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt. 4. - sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, punkty redukcyjne, stacje gazowe), pkt. 5. - sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazowe), pkt. 7. - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa. oraz pkt. 10. - aparatura kontrolno pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 4, 5 i 7,
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych uprawnień przez jedną osobę.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
W zakresie potencjału finansowego Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował środkami pieniężnymi lub zdolnością kredytową na kwotę nie niższą niż 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy zł) i był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej zakresem przedmiot zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł ).
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego Zamawiający wykluczy:
1) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, w szczególności nie składając wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw,
2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4) Wykonawców:
a) będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
b) będących spółką jawną, spółką partnerską, spółka komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
5) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
6) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
7) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane.
8) Wykonawców wpisanych na Listę Nierzetelnych Dostawców.
3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (poleganie na zasobach innych podmiotów).
4. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia wymaga się, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Wykonawcy.
5. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty według formuły 0 – 1 „spełnia” / „nie spełnia”.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany
w ust. 1 pkt 2) – 3) powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, natomiast warunek opisany w ust. 1 pkt 1) i pkt 4) musi spełnić każdy z Wykonawców odrębnie.
INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGANYCH WARUNKÓW ORAZ UMOŻLIWIENIA OCENY OFERT
1. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w Rozdziale IX Wykonawca winien przedstawić:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Wykonawcy w obrocie; dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeśli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Wykonawca złoży w tym zakresie stosowane oświadczenie; pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikacje z danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych przepisów;
2) oświadczenie Wykonawcy, iż może ubiegać się o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania, na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale IX ust. 2 pkt 2) – 4) – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
3) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust.1 pkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów,
4) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie, posiada wymagane uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz innych dokumentów uzasadnionych przedmiotem zamówienia, tj.:
a) wykazu wykonanych w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert zamówień ze wskazaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania, nazwy i adresu inwestora oraz załączeniem referencji potwierdzających należyte ich wykonanie,
b) wykazu osób, którymi dysponuje Wykonawca ze wskazaniem ich uprawnień czy kwalifikacji oraz załączeniem dokumentów potwierdzających uprawnienia czy kwalifikacje,
c) zaświadczenie z banku o posiadanej przez Wykonawcę zdolności kredytowej lub stanie środków finansowych wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem otwarcia ofert,
d) polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej zakresem przedmiot zamówienia,
e) ważnego certyfikatu systemu zarządzania jakością wg. Normy PN – EN ISO 9001;
f) certyfikatu systemu jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834 - 2:2007,
g) uprawnienia (certyfikat) UDT lub innej jednostki notyfikującej do wytwarzania lub montażu rurociągów,
h) pisemnego oświadczenia (zawarte w Formularzu ofertowym), że Wykonawca zapoznał się z treścią Instrukcji INS-ZŚ-06-01 – „Instrukcja dla podwykonawców” i zobowiązuje się do stosowania zaleceń w niej zawartych w trakcie realizacji postanowień umowy,
2. Wymagane dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. W przypadku braku uzupełnienia we wskazanym terminie, oferta podlega odrzuceniu.
5. W toku badania ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.
6. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia. Zamawiający żąda od podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku postępowania o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Dodatkowo, podmioty występujące wspólnie powinny załączyć do oferty - w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki cywilnej lub o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, uchwałę wspólników spółki w sprawie reprezentowania spółki w zakresie objętym Postępowaniem.
7. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa dokumenty o których mowa Rozdziale X ust. 1 pkt 1) ÷ 3). W pozostałym zakresie Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania potencjałów poszczególnych Wykonawców.
8. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia oraz dokumenty, z których będzie wynikać, że osoba lub osoby podpisujące pisemne zobowiązanie były umocowane do działania w imieniu tych podmiotów.
Informacje dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert Cena - 100,00%
Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych -
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych -
Termin realizacji zamówienia Wymagane
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej -
Data realizacji zamówienia
Słownie 1) rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy2) zakończenie realizacji I etapu: w terminie do 14 dni od daty zawartej w wezwaniu otrzymanym przez Wykonawcę od Zamawiającego do wykonania zadania (w przypadku otrzymania przez Wykonawcę wezwania po dniu 16.08.2013 r., termin określony w pkt 5) poniżej ulega automatycznemu przedłużeniu o taki sam okres);3) zakończenie realizacji II etapu: w terminie do 30 dni od daty zawartej w wezwaniu otrzymanym przez Wykonawcę od Zamawiającego do wykonania zadania (w przypadku otrzymania przez Wykonawcę wezwania po dniu 16.08.2013 r., termin określony w pkt 5) poniżej ulega automatycznemu przedłużeniu o taki sam okres);4) przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru prac: 2 tygodnie od otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o zgłoszeniu do odbioru.5) zakończenie realizacji przedmiotu umowy: do 29.11.2013 r.
Miejsce realizacji zamówienia Odcinek gazociągu w/c DN 700 Hermanowwice - San
Termin składania ofert 2013-04-16 10:00
Miejsce składania ofert Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16A, 33-100 Tarnów, Kancelaria
Czy jawne otwarcie ofert -
Czy dopuszcza się składanie ofert w językach obcych -
Termin otwarcia ofert 2013-04-16 10:00
Miejsce otwarcia ofert Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16A, 33-100 Tarnów,
Okres związania ofertą 60 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.