Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Modernizacja remizo-świetlicy oraz wyłożenie wjazdu do garażu kostką brukową;...

Przedmiot:

Modernizacja remizo-świetlicy oraz wyłożenie wjazdu do garażu kostką brukową; wykonaniem docieplenia stropu poprzez montaż sufitu podwieszonego z płyt g-k

Data zamieszczenia: 2013-05-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Przystajń
ul. Częstochowska 5
42-141 Przystajń
tel. 0-34 319-11-53
319-11-54
faks 0-34 319-17-32.
www.bip.przystajn.akcessnet.net
Województwo: śląskie
Miasto: Przystajń
Wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium o wartości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościow
Termin składania ofert: 2013-05-15 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace budowlane związane z: wymianą pokrycia dachu na nowe z blachy trapezowej; wywozem i utylizacją pokrycia z eternitu; dociepleniem ścian zewnętrznych styropianem gr. 8 cm z wyprawą z tynku akrylowego; montażem instalacji odgromowej; rozbiórką i wykonaniem nowych schodów wejściowych z palisady betonowej i kostki brukowej oraz wyłożeniem wjazdu do garażu kostką brukową; wykonaniem docieplenia stropu poprzez montaż sufitu podwieszonego z płyt g-k, ułożeniem paroizolacji i warstwy izolacji cieplnej z wełny mineralnej miękkiej o gr. 15 cm w remizo-świetlicy w Wilczej Górze (Gmina Przystajń, powiat kłobucki). Szczegółowy zakres robót został określony w SIWZ, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.31.23.11-0, 45.32.10.00-3, 45.23.32.50-6, 45.40.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium o wartości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; c) kwotę gwarancji/poręczenia; d) termin ważności gwarancji/poręczenia; e) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji) poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego Ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, - na wezwanie Zamawiającego o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; f) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; h) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego; i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji - poręczenia nie był krótszy niż okres związania Ofertą.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Krzepicach O/Przystajń Nr 95 8250 1039 2103 0000 0013 0002. Przelew powinien wskazywać numer i nazwę postępowania oraz oznaczenie zadania wchodzącego w skład zamówienia na które Wykonawca składa Ofertę. Do Oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kopię gwarancji - poręczenia, wniesionych - złożonych jako wadium, potwierdzoną (za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej do dnia 15.05.2013 r. do godz. 12.00 w sekretariacie siedziby Zamawiającego, 42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Wadium należy wnieść przed upływem terminu 15.05.2013 r. do godz. 12.00, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania wadium. W wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalistycznych uprawnień. Warunek uzna się za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek uzna się za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek uzna się za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek uzna się za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek uzna się za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- Wypełniony i podpisany formularz oferty - Załącznik Nr 1 do SIWZ
- Parafowany wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ
- Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów
- Wypełniony formularz - dane wykonawcy - Załącznik Nr 5 do SIWZ
- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, (Wykonawca należący do grupy kapitałowej dołącza do oświadczenia listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej) - Załącznik Nr 6 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przystajn.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Przystajń, 42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5, od poniedziałku do piątku, w poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek - piątek od godz. 7.30 do 15.30.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Gmina Przystajń, 42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5, sekretariat, pokój nr 16.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest dofinansowany w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.