Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Termomodernizacja bloków B, E1, E1/2, E2 Budynku

Przedmiot:

Termomodernizacja bloków B, E1, E1/2, E2 Budynku

Data zamieszczenia: 2013-04-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojskowy Instytut Medyczny
ul.Szaserów 128
00-909 Warszawa
tel. 022 681-67-49
faks 022 681-67-49.
www.wim.mil.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Łączna kwota wadium wynosi: 122 130.00 zł. słownie sto dwadzieścia dwa tysiące
Termin składania ofert: 2013-05-09 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja bloków B, E1, E1/2, E2 Budynku Głównego Wojskowego Instytutu Medycznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Termomodernizacja bloków B, E1, E1/2, E2 Budynku Głównego Wojskowego Instytutu Medycznego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlano - wykonawczy zał. nr 8 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zał. nr 9 do SIWZ oraz kosztorys przedmiarowy - szczegółowy - zał. nr 10 do SIWZ;
Roboty należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys przedmiarowy - szczegółowy.
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie i zainstalowanie w miejscach wskazanych przez ornitologa 40 budek lęgowych dla jerzyka i 10 budek lęgowych dla wróbla zgodnie z Decyzją nr WPN-I.6401.176.2012.EB Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, oraz standardami montowania ukryć dla ptaków i nietoperzy jako element prac dociepleniowych - zał. nr 11 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Łączna kwota wadium wynosi: 122 130.00 zł. słownie sto dwadzieścia dwa tysiące
sto trzydzieści zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 punkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w formie pieniądza (przelewu bankowego) musi być wniesione na konto Zamawiajacego: Bank Gospodarstwa Krajowego I O/Warszawa nr konta: 90 1130 1017 0020 0716 4222 2197 Oryginał świadczący o wniesieniu wadium, dotyczy tylko poręczenia, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, musi być złożony w oddzielnej kopercie, przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzona kopia dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium musi być dołączona do oferty. Zamawiający zastrzega, że w przypadku złożenia poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej poręczyciel (gwarant) zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, do zapłacenia Zamawiającemu każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, podpisane przez osobę upoważnioną oraz zawierające oświadczenie o podstawie do zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy. Zamawiający dokonuje zatrzymania wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy, przy czym Zamawiający zastrzega, że w przypadku złożenia poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej poręczyciel (gwarant) zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, do zapłacenia Zamawiającemu każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości kwoty zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, podpisane przez osobę upoważnioną oraz zawierające oświadczenie o podstawie do zatrzymania zabezpieczenia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca na konto Zamawiającego prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego, I Oddział w Warszawie, nr rachunku: 90113010170020071642222197 Dokument świadczący o wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być przekazany Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w art. 151 ustawy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający ustala w wysokości 10% kwoty brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie gwarantuje zgodnie z umową wykonanie zamówienia oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za niewykonane lub nienależyte wykonanie zamówienia. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 1 do SIWZ)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże: że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane które, swoim zakresem obejmowały wykonanie przynajmniej następujących robót: termoizolacja elewacji, montaż lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Przy czym wartość robót polegających na termoizolacji elewacji, montaż lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej nie może być mniejsza niż 3 000 000,00 złotych brutto dla dwóch robót łącznie niezależnie od wartości całości wykazanych inwestycji, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i załączy informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy;
W szczególności kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym dopuszczają uprawnienia w tej specjalności
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże: że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 brutto, oraz złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w VI.4. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju miejsca zamieszkania osoby, lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Postanowienie punktu VI.5 SIWZ stosuje się odpowiednio. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy (na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z dokumentów, o których mowa w punkcie VI.3 - VI.7 SIWZ musi być złożony przez każdego z Wykonawców oddzielnie, natomiast dokumenty, o których mowa w punkcie VI.1 SIWZ mogą zostać złożone wspólnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Udzielona gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załacznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach w przypadku obniżenia ceny przedmiotu umowy - obniżenie jego ceny w umowie, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT po zawarciu umowy, dla stron wiążąca będzie stawka podatku VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, w przypadku istotnej, leżącej po stronie Zamawiającego, zwłoki zmianie ulegnie termin wykonania robót o ilość dni zwłoki: w przypadku nie przekazania placu budowy Wykonawcy, w terminie 8 dni od dnia podpisania umowy, w przypadku wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności do których Wykonawca był zobowiązany, w przypadku działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, w przypadku zwiększenia lub ograniczenia środków finansowych z Budżetu Państwa na cel określony w umowie, w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska - zmiana personelu, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy - odpowiednio do zmiany tych przepisów, w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej - odpowiednio do tego, jaki wpływ te roboty mają na postanowienia niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających zachowanie terminu wykonania umowy - odpowiednio do tego, jaki wpływ na termin wykonania umowy będą miały te okoliczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wim.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa 44
pokój nr 435a
(IV piętro - budynek nr 32 Oddziału Techniczno-Eksploatacyjnego).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Wojskowy Instytut Medyczny
Kancelaria Ogólna
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa 44
(I piętro - budynek nr 31 Dyrekcji).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.