Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2013-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Chełm
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
tel. 82 5652070
5652223
5652232
faks 082 5652254.
www.chelm.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
Termin składania ofert: 2013-07-03 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:
zadanie nr 1: Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pszenna - Metalowa; oświetlenie ul. dr. Barbary Sztembis,
zadanie nr 2: Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pszenna - Metalowa; oświetlenie ul. Dąbrówki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego, w tym:
zadanie nr 1: Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pszenna - Metalowa; oświetlenie ul. dr. Barbary Sztembis,
zadanie nr 2: Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pszenna - Metalowa; oświetlenie ul. Dąbrówki.
2. Zakres zamówienia, w przypadku zadania nr 1 - zadania nr 2, obejmuje:
1) budowę sieci oświetlenia ulicznego, zgodnie z dokumentacją projektową, w tym:
a) zadanie nr 1: Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pszenna - Metalowa; oświetlenie ul. dr. Barbary Sztembis - bez wykonania linii oświetlenia ulicznego od słupa L6/3 do słupa L11/3,
b)zadanie nr 2: Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pszenna - Metalowa; oświetlenie ul. Dąbrówki - bez wykonania linii oświetlenia ulicznego od słupa nr 9 do słupa nr 15.
2) zastosowanie oświetlenia LED, o porównywalnej wartości emitowanego strumienia świetlnego do przyjętego w dokumentacji projektowej,
3) zapewnienie obsługi geodezyjnej,
4) wykonanie pomiarów ochronnych,
5) wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnej z warunkami przyłączenia, zgłoszenie do odbioru w RZE, załączenie sieci oświetlenia ulicznego pod napięcie, ustawienie zegarów.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają:
1) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania nr 1 - zadania nr 2, stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ,
2) dokumentacje projektowe dla zadania nr 1 - zadania nr 2, stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ.
Przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ dla zadania nr 1 - zadania nr 2, Wykonawca powinien traktować jako materiał poglądowy, pełniący jedynie funkcję pomocniczą w obliczeniu ceny oferty.
4. W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 2 do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, w tym:
a) zadanie nr 1: Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pszenna - Metalowa; oświetlenie ul. dr. Barbary Sztembis - bez wykonania linii oświetlenia ulicznego od słupa L6/3 do słupa L11/3,
b) zadanie nr 2: Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pszenna - Metalowa; oświetlenie ul. Dąbrówki - bez wykonania linii oświetlenia ulicznego od słupa nr 9 do słupa nr 15, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i Prawem budowlanym.
2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,
3) zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zadania,
5) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem zatwierdzenia organu zarządzającego ruchem na terenie Miasta Chełm,
6) zapewnienie ciągłości ruchu ulicznego w trakcie prowadzenia robót,
7) dokonanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót do właścicieli istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych,
8) ubezpieczenie robót, przy czym ubezpieczeniu winna podlegać w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych,
9) zabezpieczenie oraz utrzymanie wszystkich elementów bezpieczeństwa ruchu wprowadzonych na podstawie projektu organizacji ruchu na czas budowy (oznakowania, wygrodzeń) w sposób zapewniający ich widoczność i czytelność oraz bieżącą kontrolę stanu i kompletności oznakowania robót, a także jego korekta wynikająca z postępu robót,
10) uporządkowanie placu budowy i przywrócenie terenu do stanu poprzedniego,
11) wykonanie i pokrycie kosztów wszystkich niezbędnych badań, pomiarów ekspertyz, uruchomień niezbędnych do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót a także wbudowanych materiałów. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe,
12) dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót
13) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - w 3 egz.,
14) systematyczne prowadzenie badań, pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych niezbędnych do zachowania wysokiej jakości robót budowlanych w sposób zgodny i z częstotliwością wykonania wskazaną w specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, normami i przepisami w tym zakresie .
Wyniki przeprowadzonych badań , pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych będą udostępniane na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego do wglądu.
Zamawiający będzie prowadził niezależne i systematyczne badania pomiary , próby oraz sprawdzenia w celu kontroli prawidłowości wykonania niniejszego zamówienia.
15) wykonanie zamówienia z materiałów i przy pomocy urządzeń spełniających wymogi projektu co do jakości wynikającej z przepisów:
a) o systemie zgodności,
b) o wyrobach budowlanych potwierdzonych przez aktualne certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne , opisy urządzeń technicznych , instrukcje obsługi , zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, zaświadczenia niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi,
16) organizacja i zgłaszanie gotowości odbioru robót zanikających, częściowych oraz odbioru końcowego oraz przedkładanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów wymaganych do odbioru ( w tym atesty, aprobaty, techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów , inwentaryzacje powykonawcze obiektów i części obiektów),
17) poniesienie wszelkich innych kosztów niezbędnych do realizacji, zabezpieczenia i odbioru przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.09.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 2 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 2 ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ odpowiednio dla zadania nr 1 - zadania nr 2). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią ten warunek, jeżeli zostanie on spełniony łącznie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 2 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie oświetlenie ulicznego o wartości brutto nie mniejszej niż 52 000,00 zł (zadanie nr 1),
b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie oświetlenie ulicznego o wartości brutto nie mniejszej niż 36 000,00 zł (zadanie nr 2).
W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 2 ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie:
a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ odpowiednio dla zadania nr 1 - zadania nr 2),
b) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 3 do SIWZ odpowiednio dla zadania nr 1- zadania nr 2).
Zamawiający przy ocenie spełniania tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia weźmie pod uwagę łączne doświadczenie Wykonawców.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 2 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 2 ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ odpowiednio dla zadania nr 1 - zadania nr 2). Zamawiający przy ocenie spełniania tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia weźmie pod uwagę łączny potencjał techniczny Wykonawców.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 2 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio dla zadania nr 1 - zadania nr 2. Zamawiający oceniając spełnienie wymogów w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 2 ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia wymagany warunek na podstawie:
- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ odpowiednio dla zadania nr 1 - zadania nr 2);
- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SIWZ odpowiednio dla zadania nr 1 - zadania nr 2). Dla zadania nr 1 - zadania nr 2 przedłożony wykaz powinien zawierać co najmniej 1 osobę posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi. Zamawiający oceniając spełnienie wymogów w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 5 do SIWZ odpowiednio dla zadania nr 1 - zadania nr 2). Zamawiający przy ocenie spełniania tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia weźmie pod uwagę łączny potencjał kadrowy Wykonawców.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 2 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. W przypadku zadania nr 1 - zadania nr 2 ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ odpowiednio dla zadania nr 1 - zadania nr 2). Zamawiający przy ocenie spełniania tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia weźmie pod uwagę łączną sytuację ekonomiczną i finansową Wykonawców.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykonawca reprezentowany przez pełnomocnika winien złożyć wraz z ofertą częściową stosowny dokument pełnomocnictwa w oryginale (ewentualnie notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa).
2. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy spowodowana:
a) pisemnie udokumentowanymi przez Wykonawcę szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi lub skutkami trwania tych warunków, uniemożliwiającymi uzyskanie należytej jakości wykonywanych prac lub prowadzenia robót na obiekcie albo dokonania odbioru robót już wykonanych,
b) wadami dokumentacji projektowej,
c) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością prowadzenia robót,
d) koniecznością wykonania na obiekcie będącym przedmiotem zamówienia robót zleconych przez Zamawiającego a nie objętych dokumentacją projektową (rozwiązania zamienne lub inne odrębne zamówienia), których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i zachowania ciągłości robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę lecz tylko wtedy, gdy ich wykonywanie uniemożliwi prowadzenie robót zgodnych z dokumentacją przez co najmniej kolejne 3 dni.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami o których mowa w SIWZ, spowodowana:
a) śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym,
b) niewywiązaniem się z obowiązków wynikających z umowy,
c) inną przyczyną niezależną od Wykonawcy (np. rezygnacją itp.).
W przypadku wystąpienia w/w okoliczności, zmiana osób będzie wymagała pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
3) zmiana Podwykonawcy; w tym przypadku wymagana będzie zgoda Zamawiającego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.umchelm.bip.lubelskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 63, 22-100 Chełm, Biuro Inwestycji Miejskich, pok. nr 19a.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Chełm, parter, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, lub za pośrednictwem poczty.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pszenna - Metalowa; oświetlenie ul. dr Barbary Sztembis.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zakres zamówienia obejmuje :
1) budowę sieci oświetlenia ulicznego, zgodnie z dokumentacją projektową, w tym:
a) zadanie nr 1: Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pszenna - Metalowa; oświetlenie ul. dr. Barbary Sztembis - bez wykonania linii oświetlenia ulicznego od słupa L6/3 do słupa L11/3.
2) zastosowanie oświetlenia LED, o porównywalnej wartości emitowanego strumienia świetlnego do przyjętego w dokumentacji projektowej,
3) zapewnienie obsługi geodezyjnej,
4) wykonanie pomiarów ochronnych,
5) wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnej z warunkami przyłączenia, zgłoszenie do odbioru w RZE, załączenie sieci oświetlenia ulicznego pod napięcie, ustawienie zegarów.
2.Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają:
1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania nr 1, stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ,
2) dokumentacja projektowa dla zadania nr 1, stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ.
Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ dla zadania nr 1, Wykonawca powinien traktować jako materiał poglądowy, pełniący jedynie funkcję pomocniczą w obliczeniu ceny oferty.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, w tym:
a) zadanie nr 1: Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pszenna - Metalowa; oświetlenie ul. dr. Barbary Sztembis - bez wykonania linii oświetlenia ulicznego od słupa L6/3 do słupa L11/3,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i Prawem budowlanym.
2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,
3) zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zadania,
5) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem zatwierdzenia organu zarządzającego ruchem na terenie Miasta Chełm,
6) zapewnienie ciągłości ruchu ulicznego w trakcie prowadzenia robót,
7) dokonanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót do właścicieli istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych,
8) ubezpieczenie robót, przy czym ubezpieczeniu winna podlegać w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych,
9) zabezpieczenie oraz utrzymanie wszystkich elementów bezpieczeństwa ruchu wprowadzonych na podstawie projektu organizacji ruchu na czas budowy (oznakowania, wygrodzeń ) w sposób zapewniający ich widoczność i czytelność oraz bieżącą kontrolę stanu i kompletności oznakowania robót, a także jego korekta wynikająca z postępu robót,
10) uporządkowanie placu budowy i przywrócenie terenu do stanu poprzedniego,
11) wykonanie i pokrycie kosztów wszystkich niezbędnych badań,pomiarów ekspertyz,uruchomień niezbędnych do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót a także wbudowanych materiałów . Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe,
12) dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót,
13) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - w 3 egz.,
14) systematyczne prowadzenie badań, pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych niezbędnych do zachowania wysokiej jakości robót budowlanych w sposób zgodny i z częstotliwością wykonania wskazaną w specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, normami i przepisami w tym zakresie .
Wyniki przeprowadzonych badań , pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych będą udostępniane na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego do wglądu.
Zamawiający będzie prowadził niezależne i systematyczne badania pomiary , próby oraz sprawdzenia w celu kontroli prawidłowości wykonania niniejszego zamówienia.
14)wykonanie zamówienia z materiałów i przy pomocy urządzeń spełniających wymogi projektu co do jakości wynikającej z przepisów:
a) o systemie zgodności,
b) o wyrobach budowlanych
potwierdzonych przez aktualne certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne , opisy urządzeń technicznych , instrukcje obsługi , zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, zaświadczenia niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi,
16) organizacja i zgłaszanie gotowości odbioru robót zanikających, częściowych oraz odbioru końcowego oraz przedkładanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów wymaganych do odbioru ( w tym atesty, aprobaty, techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów , inwentaryzacje powykonawcze obiektów i części obiektów),
17) poniesienie wszelkich innych kosztów niezbędnych do realizacji, zabezpieczenia i odbioru przedmiotu zamówienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 06.09.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pszenna - Metalowa; oświetlenie ul. Dąbrówki.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres zamówienia obejmuje :
1) budowę sieci oświetlenia ulicznego, zgodnie z dokumentacją projektową, w tym:
a) zadanie nr 2: Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pszenna - Metalowa; oświetlenie ul. Dąbrówki - bez wykonania linii oświetlenia ulicznego od słupa nr 9 do słupa nr 15.
2) zastosowanie oświetlenia LED, o porównywalnej wartości emitowanego strumienia świetlnego do przyjętego w dokumentacji projektowej,
3) zapewnienie obsługi geodezyjnej,
4) wykonanie pomiarów ochronnych,
5) wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnej z warunkami przyłączenia, zgłoszenie do odbioru w RZE, załączenie sieci oświetlenia ulicznego pod napięcie, ustawienie zegarów.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają:
1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania nr 2, stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ
2) dokumentacja projektowa dla zadania nr 2, stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ.
Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ dla zadania nr 2, Wykonawca powinien traktować jako materiał poglądowy, pełniący jedynie funkcję pomocniczą w obliczeniu ceny oferty.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, w tym:
a) zadanie nr 2: Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pszenna - Metalowa; oświetlenie ul. Dąbrówki - bez wykonania linii oświetlenia ulicznego od słupa nr 9 do słupa nr 15,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i Prawem budowlanym.
2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,
3) zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zadania,
5) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem zatwierdzenia organu zarządzającego ruchem na terenie Miasta Chełm,
6) zapewnienie ciągłości ruchu ulicznego w trakcie prowadzenia robót,
7) dokonanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót do właścicieli istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych,
8) ubezpieczenie robót, przy czym ubezpieczeniu winna podlegać w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych,
9) zabezpieczenie oraz utrzymanie wszystkich elementów bezpieczeństwa ruchu wprowadzonych na podstawie projektu organizacji ruchu na czas budowy (oznakowania, wygrodzeń ) w sposób zapewniający ich widoczność i czytelność oraz bieżącą kontrolę stanu i kompletności oznakowania robót, a także jego korekta wynikająca z postępu robót,
10) uporządkowanie placu budowy i przywrócenie terenu do stanu poprzedniego,
11) wykonanie i pokrycie kosztów wszystkich niezbędnych badań,pomiarów ekspertyz,uruchomień niezbędnych do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót a także wbudowanych materiałów . Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe,
12) dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót
13) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - w 3 egz.,
14) systematyczne prowadzenie badań, pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych niezbędnych do zachowania wysokiej jakości robót budowlanych w sposób zgodny i z częstotliwością wykonania wskazaną w specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, normami i przepisami w tym zakresie .
Wyniki przeprowadzonych badań , pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych będą udostępniane na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego do wglądu.
Zamawiający będzie prowadził niezależne i systematyczne badania pomiary , próby oraz sprawdzenia w celu kontroli prawidłowości wykonania niniejszego zamówienia.
15) wykonanie zamówienia z materiałów i przy pomocy urządzeń spełniających wymogi projektu co do jakości wynikającej z przepisów:
a) o systemie zgodności,
b) o wyrobach budowlanych
potwierdzonych przez aktualne certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne , opisy urządzeń technicznych , instrukcje obsługi , zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, zaświadczenia niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi,
16) organizacja i zgłaszanie gotowości odbioru robót zanikających, częściowych oraz odbioru końcowego oraz przedkładanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów wymaganych do odbioru ( w tym atesty, aprobaty, techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów, inwentaryzacje powykonawcze obiektów i części obiektów),
17) poniesienie wszelkich innych kosztów niezbędnych do realizacji, zabezpieczenia i odbioru przedmiotu zamówienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.08.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.