Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2013-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
tel. 055 6406303
faks 055 6406300.
www.sztum.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Sztum
Wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 33 000,00 zł, słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Termin składania ofert: 2013-07-03 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej dotyczącej sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III, wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń, oraz wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej według opracowanej dokumentacji projektowej bez przyłączy dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

2. Uwaga!
Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków P1, ze względu na niewyrażenie zgody na podział i sprzedaż części nieruchomości przez jej właściciela. Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym przepompownię P1 zlokalizowano na działce nr 90/11, a obecnie należy zlokalizować ją na działce nr 90/9 .

3. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy (dalej: PFU) ze zmianami stanowiący Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ oraz projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ.

4. Zakres prac projektowych:
4.1. Opracowanie koncepcji projektu budowlanego.
4.2. Opracowanie projektu budowlanego wszystkich wymaganych branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, po 6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w pdf., obejmujący m.in.:
a) projekt branży sanitarnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków,
b) projekt branży sanitarnej przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
c) projekt branży elektrycznej,
d) projekt branży drogowej wjazdu na teren przepompowni oraz odtworzenia nawierzchni drogowych,
e) projekt zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem przepompowni głównej.
4.3. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
4.4. Uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości na umieszczenie na ich nieruchomościach obiektów i na prowadzenie robót.
4.5. Uzyskanie zgody na wjazd na teren przepompowni.
4.6. Uzyskanie Warunków Technicznych.
4.7. Uzyskanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych.
4.8. Opracowanie dokumentacji geologicznej.
4.9. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
4.10. Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (dalej: STWiOR) w zakresie wykonywania robót budowlanych wszystkich branż w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w pdf.,
4.11. Opracowanie projektów wykonawczych wszystkich wymaganych branż po 6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w pdf., obejmujących m.in.:
a) projekt branży sanitarnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków,
b) projekt branży sanitarnej przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
c) projekt branży elektrycznej,
d) projekt branży drogowej wjazdu na teren przepompowni oraz odtworzenia nawierzchni drogowych,
e) projekt zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem przepompowni głównej.
4.12. Opracowanie przedmiarów robót wszystkich branż bez przyłączy w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w pdf..
4.13. Opracowanie przedmiarów robót w zakresie przyłączy w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w pdf..
4.14. Opracowanie kosztorysów inwestorskich wszystkich branż bez przyłączy w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w pdf..
4.15. Opracowanie kosztorysów inwestorskich w zakresie przyłączy w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w pdf..
4.16. Uzgodnienia i decyzje: oryginały wszystkich uzgodnień i decyzji w oddzielnej teczce, a niezależnie od tego kopie podpisane za zgodność z oryginałem w każdym egzemplarzu dokumentacji budowlanej (dalej: Dokumentacja).
4.17. Sporządzenie harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowym przedstawiającego cykl realizacji robót budowlanych.

5. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:
5.1 Wykonanie robót na podstawie opracowanej Dokumentacji.
5.2 Wykonanie prób częściowych i końcowych, m.in. inspekcja kamerą TV.
5.3 Opracowanie Dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.
5.4 Opracowanie kosztorysów powykonawczych.
5.5 Nadzór autorski.
5.6 Zamontowanie na czas realizacji robót m.in. tablic informacyjnych- szt.1, a po zakończeniu realizacji tablic pamiątkowych- szt.1 (tablice muszą spełniać wymagania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji Projektów UE dla Beneficjentów RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013) - lokalizacja tablic musi zostać uzgodniona z Zamawiającym.

6. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych, co do jakości, parametrów technicznych i surowców użytych do ich wykonania, w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamówienie tożsame z zamówieniem podstawowym o wartości nie przekraczającej 50 % zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.14.00-9, 45.23.31.20-6, 77.31.00.00-6, 71.32.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 33 000,00 zł, słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto:
Nr 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040
W tytule przelewu należy umieścić informację: Wadium - przetarg - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III, inwestycja w systemie zaprojektuj i wybuduj
Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie zamawiającego.
3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej i poręczeniach udzielanych przez podmioty, należy dołączyć do oferty w formie oryginału w odrębnej kopercie.
4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 46 ust. 4a Ustawy Pzp.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
11. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Wykonawca musi udokumentować wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie z należytą starannością co najmniej jednego opracowania projektowego dotyczącego budowy lub przebudowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości min. 1,5 km łącznie.
2. Wykonawca musi udokumentować wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości min. 1,5 km łącznie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia niżej wymienionych funkcji:

I. SPECJALIŚCI KLUCZOWI

1). Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu)
Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:
a) wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień.
2). Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej
Minimalne wymagania w stosunku do ww. osoby:
a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
b) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu jako projektant branży konstrukcyjno-budowlanej, liczone od dnia uzyskania uprawnień, zgodnych z powyższymi wymaganiami.

3). Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:
a). uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
b). co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu jako projektant branży sanitarnej, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi wymaganiami.

4). Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:
a). uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b). co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu jako projektant branży elektrycznej, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi wymaganiami.

5). Projektant branży drogowej
Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:
a). uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b). co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu jako projektant branży drogowej, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi wymaganiami.

6). Kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych/Kierownik budowy
Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:
a). uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
b). co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik robót branży sanitarnej i/lub kierownik budowy, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi wymaganiami.

7). Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:
a). uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b). co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik robót branży elektrycznej, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi wymaganiami.

8). Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej
Minimalne wymagania w stosunku do ww. osoby:
a). uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
b). co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik branży konstrukcyjno-budowlanej, liczone od dnia uzyskania uprawnień, zgodnych z powyższymi wymaganiami.

9). Kierownik robót branży drogowej
Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:
a). uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b). co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik robót branży drogowej, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi wymaganiami.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia funkcji projektanta, kierownika robót poszczególnych branż oraz Kierownik Kontraktu pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Poza personelem wskazanym w ofercie, jako Kluczowi Specjaliści, Wykonawca musi mieć do dyspozycji w miarę potrzeb odpowiednio wykwalifikowany personel wspomagający (nie wykazany w ofercie), posiadający wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, w zakresie m.in.: robót rozbiórkowych, wykonania nasadzeń zieleni, obsługi geodezyjnej i geologicznej, ochrony środowiska oraz pozostały personel niezbędny do prawidłowej realizacji zadania.

Osoby wymienione w ofercie, jako Kluczowi specjaliści muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić na własny koszt wystarczającą ilość kompetentnych tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia

1) Posiadane przez w/w Kluczowych Specjalistów uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 z 2006r., poz. 578 z póź. zm;).
Zamawiający uzna Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
W przypadku wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycieWykonawca wykaże że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości min. 1,5 km łącznie.;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycieWykonawca wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie i zakończenie z należytą starannością co najmniej jednego opracowania projektowego dotyczącego budowy lub przebudowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości min. 1,5 km łącznie.;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
I. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

II. Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego.
1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia,
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu,
3) jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ, polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantują rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający żąda, aby z dokumentów wynikał:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W przeciwnym przypadku Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy,
4) w sytuacji gdy przedmiotem zobowiązania do udostępnienia zasobów są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym (takie jak wiedza i doświadczenia), niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udostępnienia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, dokument zobowiązania powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo, w dowolnej, dozwolonej przez prawo postaci (jako podwykonawca, doradca, konsultant czy na innej podstawie), musi jednak zostać wykazane przez Wykonawcę w ofercie,
5) w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2.5. pkt. 1) SIWZ, przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty,
6) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Wykonawcy na czas realizacji zamówienia musi mieć formę pisemną. Nie jest dopuszczalna inna forma, w tym np. kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w następującym zakresie:
1.1 Co do terminów wykonania i odbioru robót, w następujących przypadkach:
a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac,
b) przedłużającej się procedury przetargowej na wybór Wykonawcy wynikającej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
c) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
d) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
e) z powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
f) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym powodujących konieczność wydłużenia procesu budowlanego dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany prawa winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie - vacatio legis,
g) z powodu zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych umową,
h) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych,
i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót,
j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót,
k) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnień
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
1.2. Co do zakresu robót objętych umową w przypadku, gdy ich wykonanie w całości lub części stanie się zbędne Zamawiającemu z jakiegokolwiek powodu albo stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje konieczność ich zaniechania.
1.3. Co do oznaczenia stron, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę.
1.4. Co do wysokości wynagrodzenia:
a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych tańszych lub droższych przez obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia,
b) z powodu zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych umową - w tym przypadku ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokołu konieczności. Podstawą do oszacowania wartości jest kosztorys.
1.5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami,
c) aktualizacja harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego obejmującego również terminy realizacji.
Uwaga!
Wszystkie powyższe postanowienia tworzą katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę.
1. 6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sztum.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, pokój: Informacja Urzędu..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Osi Priorytetowej 8, Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. , Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego umowa nr UDA-RPPM.08.02.00-00-010/11-00 o dofinansowanie Projektu pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.