Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Realizacja energooszczędnego centralnego systemu redukcji mocy oświetlenia dróg na...

Przedmiot:

Realizacja energooszczędnego centralnego systemu redukcji mocy oświetlenia dróg na terenie miasta i gminy

Data zamieszczenia: 2013-06-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kosów Lacki
ul. Kolejowa 2
08-330 Kosów Lacki
tel. 025 7879105
faks 025 7879038.
www.kosowlacki.e-bip.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kosów Lacki
Wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000 zł.
Termin składania ofert: 2013-07-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja energooszczędnego centralnego systemu redukcji mocy oświetlenia dróg na terenie miasta i gminy Kosów Lacki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja energooszczędnego centralnego systemu redukcji mocy oświetlenia dróg na terenie miasta i gminy Kosów Lacki.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychGłównym zadaniem jest wykonanie prac związanych z montażem do istniejących skrzynek oświetlenia ulicznego skrzynek wyposażonych w nowoczesne urządzenia sterowania i redukcji mocy zgodnie z załączonymi schematami. Miejsca wymiany szaf i typy zastosowanych urządzeń zostały wskazane w załączniku /zał. zestawienie typów reduktorów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kosów Lacki/.
W zakresie prac montażowych należy wykonać:
1. montaż szafek centralnego systemu redukcji mocy:
a. kpl. szafkę wyposażoną w centralny system redukcji mocy zamontować do istniejącej skrzynki SON za pośrednictwem konstrukcji lub śrub stalowych mocowanych do istniejącego słupa oświetleniowego,
b. zasilanie skrzynki wykonać za pomocą odpowiednich przewodów prowadzonych w rurce PCV zgodnie z załączonymi schematami połączeń,

2. pomiary i czynności końcowe:
a. sprawdzenie działania kompletnego obwodu,
b. ustawienie parametru napięcia w układach redukcji mocy,
c. ustawienie czasów redukcji mocy,
d. sprawdzenie działania centralnego systemu redukcji mocy.

Prace wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Przystępując do prac wykonawca powinien, przeszkolić pracowników z zakresu BHP, zapoznać ich z odpowiednimi instrukcjami. Pracownicy winni być wyposażeni w odpowiednie ubrania, narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonywania prac w wyżej wymienionym zakresie.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarto w części II SIWZ - SST zamieszczonej w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego. W wersji elektronicznej SST występuje w formie odrębnych plików :
1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
2) Dokumentacja Projektowa
3) Przedmiar robót
4) Kosztorys ofertowy ślepy
5)Zestawienie reduktorów
6) Schemat szafy oświetlenia ulicznego
7)Schemat podłączenia reduktora mocy
Do każdej z nazw firm, przykładowych znaków towarowych wymienionych w przedmiarze robót dodaje się słowo lub równoważne. Za równoważne rozumie się materiały , sprzęt i systemy o parametrach nie gorszych niż wyszczególnione w SST
Wykonawca , który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego obowiązany jest wykazać , że oferowane przez niego roboty budowlane lub dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000 zł.
2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust.6 ustawy Pzp
3. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium na zasadach opisanych w art.46 ust1-4 ustawy Pzp
4. Zamawiający zatrzymuje wadium jeśli zachodzą okoliczności o których mowa w art.46 ust. 4a oraz 5 ustawy Pzp.
Nr konta bankowego zamawiającego , na które należy wpłacić wadium wnoszone w pieniądzu:
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Oddział w Kosowie Lackim
69 9221 0000 0032 4164 2000 0020
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy udokumentowania posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia i uzna , że Wykonawca posiada uprawnienia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ustawy Pzp .
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna , że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia jeśli w przedstawionym wykazie robót budowlanych, wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże realizację co najmniej dwóch zadań polegających na wykonaniu energooszczędnego centralnego systemu redukcji mocy oświetlenia ulicznego lub o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania i wartości nie mniejszej niż 100 000 zł każde oraz załączy przynajmniej do tych dwóch robót poświadczenia , że roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz musi zawierać rodzaj wykonanych robót ,wartość każdej z nich oraz okres realizacji i nazwę oraz adres Zamawiającego.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna że Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz odpowiedzialnych za roboty specjalistyczne wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonywania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania nimi
na stanowisku kierownika robót wymagane są uprawnienia budowlane w zakresie budowy i nadzoru sieci energetycznych,
na stanowisku elektryka urządzeń elektrycznych wymagane są uprawnienia dozorowe i pomiarowe


-wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ
- oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeśli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania- załącznik nr 8 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna , że Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia jeśli zostanie udokumentowane posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejsza niż wartość przedmiotu zamówienia określona w ofercie cenowej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycieWykonawca pjest zobowiązany wskazać w wykazie robót realizację co najmniej dwóch zadań polegających na wykonaniu energooszczędnego centralnego systemu redukcji mocy oświetlenia ulicznego lub o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania i wartości nie mniejszej niż 100 000 zł każde oraz załaczyć przynajmniej do tych robót poświadczeń, że zostały one wykonane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oferta złożona na formularzu zgodnym ze wzorem zamieszczonym w SIWZ
2. Parafowany projekt umowy
3. Kosztorys ofertowy uwzględniający wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami prawa wtym prawa budowlanego

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne przypadki zmian postanowień zawartej umowy
1)Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

a) wystąpi konieczność zastąpienia osób, które wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zostały wskazane w ofercie Wykonawcy lub umowie przez zamawiającego lub Wykonawcę innymi osobami - z powodu wystąpienia okoliczności losowych (śmierci, choroby, zmiany pracodawcy ). W takim przypadku Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie uzasadniające konieczność dokonania takiej zmiany i wskaże osoby o wymaganych kwalifikacjach
b) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia:
- Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia
w następujących przypadkach:
-. niesprzyjające warunki atmosferyczne
- siła wyższa,
- awarie, katastrofy, akty wandalizmu,
c)zlecenie robót dodatkowych na podstawie art.67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych które w sposób znaczący wpłyną na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia
d) w przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, która wynikła w trakcie realizacji zamówienia oraz będzie korzystna dla Zamawiającego i nie spowoduje pogorszenia użyteczności przedmiotu zamówienia oraz nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia umownego a podjęcie decyzji o ich wykonaniu w sposób nie podlegający wątpliwości wpłynie na wydłużenie czasu realizacji przedmiotu umowy
e) zawieszenie robót przez Zamawiającego
4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kosowlacki.e-bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki
08-330 Kosów Lacki
ul. Kolejowa 2 pokój nr 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki
08-330 Kosów Lacki
ul. Kolejowa 2 pokój nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający ubiega się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w ramach programu: Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii elektrycznej Nr programu 2013-OA-10.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.