Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Roboty budowlane obejmujące przebudowę i rozbudowę stadionu sportowego z budynkiem zaplecza

Przedmiot:

Roboty budowlane obejmujące przebudowę i rozbudowę stadionu sportowego z budynkiem zaplecza

Data zamieszczenia: 2013-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99
78-600 Wałcz
tel. 67 258 44 61
faks 67 258 44 61 wew. 448.
http://www.bip.cos.pl/bip/strony,0,70-wacz
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Wałcz
Wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).
Termin składania ofert: 2013-07-25 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: roboty budowlane obejmujące przebudowę i rozbudowę stadionu sportowego z budynkiem zaplecza w COS-OPO w Wałczu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę i rozbudowę stadionu sportowego z budynkiem zaplecza w COS-OPO w Wałczu oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Budynek zaplecza obsługi zawodów.
Budowany budynek zaplecza socjalnego dla obsługi zawodników i grup treningowych zlokalizowany będzie w miejscu rozebranego budynku DI-1000, trzykondygnacyjny o podstawie prostokąta, podpiwniczony, ze stropodachem wentylowanym. W poziomie kond. 01 - piwnicy, zlokalizowane będą szatnie dla zawodników z pełnymi węzłami sanitarnymi, pomieszczenia dla trenerów i sędziów oraz pomieszczenia techniczne i usługowe. Kondygnacja skomunikowana bezpośrednio z areną sportową. W poziomie kond. 1 - parteru, zlokalizowane będą, pomieszczenia do obsługi zawodów. W poziomie kond. 2 i 3 - zlokalizowane będą pokoje internatu sportowego z pełnymi węzłami sanitarnymi. Budynek w pionie skomunikowany będzie dwoma klatkami schodowymi (K1, K2) oraz hydraulicznym dźwigiem osobowym w poziomie korytarzami. Konstrukcja budynku - konstrukcja ścianowo-płytowa z poprzecznym układem ścian nośnych. Fundamenty - układ ław żelbetowych wylewanych. Ściany podłużne wypełniające murowane, ściany nośne gr. 25 cm wylewane z betonu B30 zbrojone stalą AIIIN, stropy monolityczne gr. 26 cm z betonu B30 zbrojone stalą AIIIN. Dach - konstrukcja drewniana tradycyjna, montowana na stropie poddasza.

Wykończenie budynku:
Stolarka okienna w konstrukcji PCV, jednoramowa, przeszklenia klatek schodowych w konstrukcji aluminiowej. Stolarka drzwiowa zewnętrzna w konstrukcji aluminiowej. Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa. Tynki wewnętrzne gipsowe nakładane mechanicznie. Okładziny ścian wewnętrznych w pomieszczeniach wilgotnych - gres do wysokości 2,00 m.

Dane charakterystyczne budowanego obiektu:
1) powierzchnia zabudowy - 660,52 m2;
2) powierzchnia netto - 2.245,53 m2;
3) kubatura - 9.722,85 m3;
4) wysokość obiektu - 13,48 m;
5) szerokość obiektu - 16,59 m;
6) długość obiektu - 45,19 m.

Instalacje techniczne:
1) wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciągowa;
2) elektroenergetyczna i teletechniczna;
3) wodociągowa;
4) kanalizacyjna;
5) CO i CWU z sieci miejskiej.

Budynek komentatorsko - sędziowski.
Budowany budynek przeznaczony dla komentatorów imprez sportowych i sędziów. Zlokalizowany na linii startu/mety areny lekkoatletycznej. Budynek jednokondygnacyjny.

Dane charakterystyczne budowanego obiektu:
1) powierzchnia zabudowy - 23,72 m2;
2) powierzchnia netto - 17,77 m2;
3) kubatura - 89,90 m3;
4) szerokość obiektu - 3,25 m;
5) długość obiektu - 7,30 m.

Instalacje techniczne:
1) wentylacja grawitacyjna;
2) elektroenergetyczna i teletechniczna;
3) CO grzejnik elektryczny.

Arena lekkoatletyczna i boisko do hokeja na trawie/piłki nożnej.
Przebudowa stadionu sportowego wykonywana będzie w miejscu istniejącego obiektu sportowego. Arena lekkoatletyczna będzie obiektem terenowym. Arena lekkoatletyczna składać będzie się z następujących podstawowych układów funkcjonalnych:

1) bieżnia okólna sześciotorowa z ośmioma prostymi finiszowymi zlokalizowanymi od strony zachodniej przy trybunie;
2) rów z wodą;
3) jedna podwójna bieżnia i dwa zeskoki do skoku w dal i trójskoku;
4) dwa zeskoki do skoku wzwyż;
5) jedna rozbieżnia i dwa zeskoki do skoku o tyczce;
6) boisko do piłki nożnej z wpisanym boiskiem o wymiarach 91,4 x 55,00 m do gry w hokeja na trawie.

Jako nawierzchnię sportową boiska przyjmuje się trawę syntetyczną, wodną bez wypełnienia, kolor nawierzchni zielony, linie: wklejone w nawierzchnię - białe dla piłki nożnej i żółte dla hokeja na trawie. Boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej posiadać będzie system nawadniająco-drenażowy.

Jako nawierzchnię sportową areny lekkoatletycznej przyjmuje się prefabrykowaną nawierzchnię kauczukową. Grubość nawierzchni na bieżni wynosić będzie 13 mm, przy zeskokach 20 mm, przy rowie z wodą 25 mm. Parametry techniczne i użytkowe nawierzchni muszą odpowiadać standardom IAAF do poziomu First Class.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 1 do SIWZ. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

3. Użyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje. Wykonawca może zaoferować materiały i urządzenia równoważne (nie gorsze) o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, na zasadach określonych w erracie do dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy zamawiającego nr: 73 1240 5918 1111 0010 3717 1596 z dopiskiem: Wadium - zamówienie na roboty budowlane obejmujące przebudowę i rozbudowę stadionu sportowego z budynkiem zaplecza w COS-OPO w Wałczu.

3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie.

Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), co najmniej:

a) budowę budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 1.800,00 m2 i o wartości co najmniej 7.000.000,00 zł (brutto);
b) budowę boiska sportowego do hokeja na trawie z nawierzchnią z trawy syntetycznej (tzw. wodnej) bezzasypowej z systemem nawadniająco-drenażowym wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł (brutto);
c) budowę bieżni okrężnej wraz z zakolami z prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł (brutto)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej:

a) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w kierowaniu, co najmniej jedną robotą budowlaną spełniającą warunek opisany w ust. 1 pkt 2 lit. a siwz (budowa budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 1.800,00 m2 i o wartości co najmniej 7.000.000,00 zł brutto);
b) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
c) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa.

Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane w powyższych zakresach:
- wydane obywatelowi państwa członkowskiego, posiadającego kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim i ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (świadczenia usług transgranicznych), bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, lub uprawnienia uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394),

oraz wykaże się średnim rocznym zatrudnieniem w wielkości co najmniej 50 osób w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w łącznej kwocie, co najmniej 10.000.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

inne dokumenty
karty techniczne i aktualne atesty PZH

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) Zmiana terminu wykonywania przedmiotu Umowy:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznym, odbiegającymi od typowych, uniemożliwiającymi wykonywanie robót budowlanych - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego,
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) zmiany spowodowane działaniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy,
d) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
e) zmiany spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunkami geologicznymi, ale istotnymi dla wykonywania przedmiotu Umowy,
f) zmiany spowodowane odmiennymi, ale istotnymi dla wykonywania przedmiotu Umowy, od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwen?taryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
g) zmiany spowodowane wystąpieniem zamówień dodatkowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), których wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności.
2) Pozostałe zmiany:
a) rezygnacja przez Zamawiającego z wykonywania części przedmiotu Umowy (odstąpienie od części Umowy) - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone (z uwzględnieniem postanowień kosztorysu ofertowego), przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami,
b) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.cos.pl/bip/strony,0,70-wacz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, Al.
Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, Al.
Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.