Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie odwodnienia liniowego budynku

Przedmiot:

Wykonanie odwodnienia liniowego budynku

Data zamieszczenia: 2013-07-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jednostka Wojskowa 3294
ul. Połczyńska 32
78-301 Świdwin
tel. 094 3823509
faks 094 3823758.
www.21blot.sp.mil.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świdwin
Wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium
Termin składania ofert: 2013-08-09 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie odwodnienia liniowego budynku nr 59 w kompleksie wojskowym w Świdwinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia liniowego budynku warsztatowego nr 59 w kompleksie wojskowym w Świdwinie
2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać między innymi:
2.1. roboty nawierzchniowe polegające na rozbiórce nawierzchni betonowej, rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie podkładów i warstw podsypkowych, profilowanie i zgęstnienie podłoża oraz wykonanie nowej nawierzchni betonowej;
2.2. elementy zewnętrzne budynku, w tym wykonanie izolacji pionowej ściany południowej budynku warsztatowego;
2.3. roboty ziemne, w tym ręczne wykopy ciągłe i zasypywanie wykopów;
2.4. roboty montażowe kanalizacyjne poprzez wykonanie warstwy filtracyjnej, montaż kanału z rur CPV, wykonanie podbudowy i ułożenie elementów odwodnienia liniowego;
2.5. Czyszczenie kanałów ściekowych, w tym wykonanie czyszczenia mechanicznego sieci kanalizacyjnej, usunięcie rozszczelnienia kolektora kanalizacyjnego, wykonanie monitoringu sieci kanalizacyjnej wraz z operatem opisowym;
2.6. Wywóz gruzu betonowego.
2.7. Szczegółowy zakres robót, jakie należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia określają:
a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanej w dalszej części STWiORB - załącznik nr 8 do SIWZ
b) Przedmiar robót - załącznik nr 9 do SIWZ
2.8. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia, przez Wykonawcę lub osoby przez niego upoważnione, w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Osoby przybyłe na wizję zobowiązane są do posiadania dowodu tożsamości ze zdjęciem. Termin wizji należy uzgodnić telefonicznie z panią Alicja OLESZCZUK tel. 94 382 38 42
2.9. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w STWiORB pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone dokumenty będą podlegały sprawdzeniu przez autora STWiORB, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu braku wykazania równoważności zaproponowanych materiałów lub urządzeń
3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, okres gwarancji i rękojmi określa dokument pn. Projekt umowy stanowiąc załącznik nr 7do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3, 45.23.32.51-3, 45.45.00.00-6, 45.11.12.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę (zgodnego z zał. nr 4 do SIWZ).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu robót sanitarnych (roboty montażowe sieci kanalizacyjnej) lub nawierzchniowych lub ziemnych, za kwotę minimum 50 000,00 zł każda, a roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę (zgodnego z zał. nr 4 do SIWZ).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót z co najmniej 12-miesięcznym doświadczeniem, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz sanitarnej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę (zgodnego z zał. nr 4 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) siła wyższa (rozumiana jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ - odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych, przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy;
b) rezygnacja przez zamawiającego z części przedmiotu umowy - zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy;
c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 kodeksu cywilnego,
d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ - przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od realizacji umowy bez naliczania kar umownych;
e) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - zmiana wynagrodzenia wykonawcy (brutto).
f) zmiany kierownika budowy lub robót na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba wskazana do przejęcia obowiązków kierownika, będzie posiadała przygotowanie co najmniej równe osobie dotychczas pełniącej tę funkcję oraz będzie spełniała wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.21blot.sp.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jednostka Wojskowa 3294, Sekcja zamówień publicznych, budynek nr 65 pomieszczenie nr 7, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2013 godzina 11:00, miejsce: Jednostka Wojskowa 3294, Kancelaria Jawna, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.