Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa zaworów

Przedmiot:

Dostawa zaworów

Data zamieszczenia: 2013-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.
ul. Toruńska 103
85-817 Bydgoszcz
tel. 52 58 60 985, fax: 52 58 60 984
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: -
Termin składania ofert: 2013-08-06 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa zaworów

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej www.mwik.bydgoszcz.pl
4. Przedmiot zamówienia
Zakres zamówienia: obejmuje sukcesywne dostawy zaworów manometrycznych trójdrożnych, grzybkowych skośnych odcinających, skośnych zwrotno – zaporowych z funkcją antyskażeniową
i możliwością nadzoru oraz odwodnieniem, kulowych przelotowych, kulowych czerpalnych
z końcówką do węża, zwrotnych, zasuwek mosiężnych tj.:
1) Zawór kulowy czerpalny, przelotowe i ze spustem (poz. 6-23 Wykazu cen - załącznik nr 2 do SIWZ) wg PN-85/M-75002, PN-92/M-74001 lub PN-EN 12570:2002,
2) Zawór grzybkowy skośny odcinający (poz. 41-45 Wykazu cen - załącznik nr 2 do SIWZ) oraz zawór skośny zwrotno-zaporowy z funkcją antyskażeniową
i możliwością nadzoru oraz odwodnieniem (poz. 1-5 Wykazu cen - załącznik nr 2 do SIWZ) wg PN-EN 1717:2003,
3) Zawór zwrotny (poz. 24-32 Wykazu cen - załącznik nr 2 do SIWZ) wg PN-
85/M-75002,
4) Zasuwka mosiężna (poz. 33-38 Wykazu cen – załącznik nr 2 do SIWZ) wg PN-85/M-75002, PN-92/M-74001 lub PN-EN 12570:2002, PN-EN 1074-1:2002,
5) Zawór kątowy( poz. 39-40 Wykazu cen – załącznik nr 2 do SIWZ ) wg PN-
85/M-75002, PN-92/M-74001 lub PN-EN 12570:2002,
6) Zawór manometryczny trójdrożny( poz. 46 Wykazu cen – załącznik nr 2
do SIWZ ) wg PN – 85 / M – 75002.
Szczegółowo określa „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ
CPV: 42130000-9
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
7.1 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
7.1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
7.1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia.
7.1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
7.1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy:
7.2.1 wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
7.2.2 wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego,
z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
7.2.3 wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
7.2.4 wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7.2.5 wykonawców (dotyczy osób fizycznych, wspólników w spółkach jawnych, partnerów lub członków zarządu w spółkach partnerskich, komplementariuszy w spółkach komandytowych oraz spółkach komandytowo-akcyjnych, urzędujących członków organu zarządzającego osób prawnych), których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7.2.6 podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8.1 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
8.2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
8.3 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt 7.2.3, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8.4 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
8.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8.6 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy złożyć:
Karty katalogowe zawierające opis zaoferowanych zaworów, z których jednoznacznie wynika sposób ich konstrukcji oraz rodzaj użytych materiałów.
Atesty higieniczne PZH na oferowane zawory, potwierdzające, że dostarczone zawory mogą być wbudowane w sieć dystrybucyjna wody pitnej.
9. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
10. Miejsce i termin składania ofert
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Toruńska 103 – Biuro Obsługi Klienta. Termin: 06.08.2013 r. godz. 12:00.
11. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.