Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa budynku biurowego Urzędu

Przedmiot:

Budowa budynku biurowego Urzędu

Data zamieszczenia: 2013-08-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa
tel. 022 5722100
faks 022 5722388.
www.udt.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
Termin składania ofert: 2013-09-02 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku biurowego Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Białymstoku, znak sprawy: ZP-AN-54/13.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku biurowego Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym urządzeniami budowlanymi, przy ul. Hetmańskiej w Białymstoku zgodnie z:
a) dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;
b) warunkami określonymi w ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 105/2013 z dnia 15.02.2013 roku, znak: DAR-I.6740.333.2012, wydanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
c) zgłoszeniem budowy przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku biurowego Oddziału UDT w Białymstoku - zgłoszenie z dnia 17.01.2013 r.

DANE LICZBOWE:
Powierzchnia działki Inwestora:
4491,00 m2;
Powierzchnia zabudowy - budynek:
858,51 m2;
Powierzchnia użytkowa:
2043,09 m2;
Kubatura - budynek:
14 608 m3.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychW zakresie przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, które może być udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, w ramach odrębnego postępowania
o zamówienie publiczne, w tym polegającego na przedłużeniu przyłącza kanalizacji sanitarnej. W takiej sytuacji wycena robót ujętych w kosztorysie ofertowym zostanie sporządzona na podstawie podanych w nim cen jednostkowych, natomiast wycena robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym zostanie sporządzona w oparciu o stosowne Katalogi Nakładów Rzeczowych i Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych na podstawie średnich wartości wskaźników do kosztorysowania Kp, Kz i Z, średniej krajowej stawki robocizny kosztorysowej w robotach instalacji sanitarnych oraz średnich cen materiałów
i sprzętu publikowanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD, aktualnych na dzień sporządzenia wyceny robót (w przypadku braku aktualnych danych, należy przyjąć dane za poprzedni kwartał). Wycena będzie sporządzona w formie kosztorysu ofertowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.23.30.00-9, 32.32.20.00-6, 39.00.00.00-2, 45.34.00.00-2, 39.22.00.00-0, 45.11.12.00-0, 45.11.27.10-5, 45.22.31.00-7, 45.23.11.00-6, 45.23.13.00-8, 45.23.14.00-9, 45.26.00.00-7, 45.26.12.14-7, 45.26.21.00-2, 45.26.22.10-6, 45.26.23.10-7, 45.26.23.11-4, 45.26.25.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone przez Wykonawcę w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu:
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego:
o numerze: 05 1130 1017 0020 1214 7720 0001, zaznaczając w tytule przelewu:
budowa budynku biurowego OUDT w Białymstoku, znak sprawy: ZP-AN-54/13; za datę wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego;
lub w jednej z poniżej podanych form:
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 7, w formie oryginału gwarantującej bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, wypłacenie pełnej kwoty wadium.
Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty (zaleca się, by Wykonawca
do oferty załączył jedynie kopię dokumentu wadialnego). Oryginał należy złożyć
w oddzielonej kopercie wraz z ofertą, oznaczoną WADIUM,

UWAGA: z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy oraz w art. 46 ust. 4a ustawy.
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do terminu składania ofert.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 11.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz
z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
UWAGA
W przypadku składania wadium w formie innej niż pieniądz, dokument wadialny musi powoływać przesłanki wymienione w pkt 11 i 12
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca należycie wykonał oraz prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie różne roboty budowlane, każda polegająca na budowie budynku zaliczanego do jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XVI (zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo budowlane), dla których uzyskano decyzje o pozwoleniu na użytkowanie, przy czym każda spełnia jednocześnie warunki:
- wartość brutto co najmniej 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych),
- powierzchnia użytkowa minimum 2000 m2,
- obejmująca wykonanie instalacji wewnętrznych (w tym w szczególności wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej),
- obejmująca wykonanie urządzeń budowlanych związanych z budynkiem, w tym dróg i parkingów.
Za wykonane roboty budowlane spełniające ww. warunki, należy rozumieć zamówienie dla którego Wykonawca posiada protokół końcowego obioru robót budowlanych potwierdzający należyte wykonanie i prawidłowe ukończenie tych robót.
Podana przez Wykonawcę wartość brutto każdej z robót budowlanych wskazanych
w Wykazie robót budowlanych, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ musi wynikać
z realizacji jednej umowy/kontraktu. Przez dwie różne roboty budowlane
o charakterystyce jak powyżej Zamawiający rozumie roboty budowlane zrealizowane
w ramach dwóch różnych umów/kontraktów.
W przypadku, gdy w wykazie wykonanych robót lub dowodach wskazane są wartości
w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla oceny spełnienia warunku udziału
w postępowaniu przyjmie średni kurs NBP (tabela A) z dnia końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.
Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana metodą 0 - 1, tj. niespełnia/spełnia,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wymienionych
w Sekcji III.4) niniejszego Ogłoszenia oraz w Rozdziale X SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyła
w wykonywaniu zamówienia i posiada doświadczenie, wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe, tj.
1) kierownik budowy:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b) co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych, i w tym okresie pełnił funkcję kierownika budowy na co najmniej 1 zadaniu o wartości robót budowlanych co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto, polegającym na budowie budynku należącego do jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XVI (zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo budowlane), dla którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, o powierzchni użytkowej minimum 2000 m2, zawierającym instalacje wewnętrzne(w tym w szczególności wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną, klimatyzacyjną, elektryczną, teletechniczną), obejmującym wykonanie urządzeń budowlanych;
2) kierownik robót elektrycznych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
3) kierownik robót sanitarnych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
4) kierownik robót telekomunikacyjnych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
5) kierownik robót drogowych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
W przypadku, gdy w wykazie osób wskazane są wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu przyjmie średni kurs NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Osoba lub osoby wskazane w punktach 2-5 muszą posiadać co najmniej 5-letnie
(60 miesięcy) doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie , liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych i wykazać, że pełniły w tym okresie funkcję kierownika robót budowlanych w specjalności, w której posiada uprawnienia, na co najmniej 1 zadaniu, polegającym na budowie budynku należącego do jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XVI (zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo budowlane), dla którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, o powierzchni użytkowej minimum 1500 m2.
W przypadku uprawnień budowlanych wydawanych po 1994 roku, tj. zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane wymagane będą uprawnienia bez ograniczeń.
Osobami, o których mowa powyżej mogą być obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
Wszystkie osoby wymienione powyżej muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zadania.
Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana metodą 0 - 1, tj. niespełnia/spełnia,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wymienionych
w Rozdziale X SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) Wykonawca osiągnął w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie średnie przychody netto ze sprzedaży w kwocie co najmniej 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) (tzn. suma przychodów z ostatnich trzech lat obrotowych dzielona przez ilość pełnych lat obrotowych), w tym w ostatnim roku obrotowym przychody netto ze sprzedaży w kwocie co najmniej 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych);
W przypadku gdy Wykonawca poda wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu przyjmie średni kurs NBP (tabela A) dla:
- średnich przychodów netto ze sprzedaży - na dzień zakończenia każdego roku obrotowego;
- kwoty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na dzień wystawienia dokumentu,
- dla posiadanych środków finansowych lub posiadanej zdolności kredytowej - na dzień wystawienia dokumentu.
2) Wykonawca osiągnął w ostatnich dwóch latach obrotowych, tj. za każdy rok: 2011, 2012, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wskaźniki finansowe każdy na poziomie:
a) wskaźnik bieżącej płynności - nie niższy niż 1
b) wskaźnik płynności szybki - nie niższy niż 0,80
c) wskaźnik płynności bardzo szybki - nie niższy niż 0,30
3) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych);
4) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 3.000.000 PLN (słownie: trzy miliony złotych);
2. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana metodą 0 - 1, tj. niespełnia/spełnia,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wymienionych
w Sekcji III.4) Ogłoszenia oraz w Rozdziale X SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
Zamawiający wymaga aby na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w niniejszej Sekcji pkt 2) oraz
w Rozdziale VIII pkt 1d) pkt 2) SIWZ Wykonawca złożył wraz z ofertą bilans oraz rachunek zysków i strat, za ostatnie dwa lata obrotowe, tj. za rok 2011, 2012,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Zamawiający informuje o sposobie obliczania dla potrzeb oceny spełnienia warunku udziału
w postępowaniu, wskaźników finansowych, opisanych w niniejszej Sekcji - pkt 2)oraz w Rozdziale VIII pkt 1d) pkt 2) SIWZ:
a) wskaźnik bieżącej płynności finansowej - będzie obliczony jako iloraz aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych.
Na aktywa obrotowe składają się główne inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne), należności, zapasy oraz krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe.

Na zobowiązania krótkoterminowe, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, kredyty i pożyczki o terminie wymagalności krótszym niż jeden rok oraz zobowiązania z tytułu emisji krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych. Na potrzeby analizy finansowej, do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się również krótkoterminowe rezerwy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, znajdujące się po stronie pasywów.

b) wskaźnik płynności szybki - będzie obliczony jako iloraz aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy oraz zobowiązań krótkoterminowych
Na aktywa obrotowe składają się główne inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne), należności, zapasy oraz krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe.

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług, kredyty i pożyczki
o terminie wymagalności krótszym niż jeden rok oraz zobowiązania z tytułu emisji krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych. Na potrzeby analizy finansowej, do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się również krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, znajdujące się po stronie pasywów.

c) wskaźnik płynności bardzo szybki - będzie obliczony jako iloraz środków pieniężnych powiększonych o inwestycje krótkoterminowe i zobowiązań krótkoterminowych
Do wyznaczenia wskaźnika podwyższonej płynności w liczniku bierze się pod uwagę tylko najbardziej płynne składniki aktywów obrotowych.

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług, kredyty i pożyczki
o terminie wymagalności krótszym niż jeden rok oraz zobowiązania z tytułu emisji krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych. Na potrzeby analizy finansowej, do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się również krótkoterminowe rezerwy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, znajdujące się po stronie pasywów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycieZa najważniejsze roboty Zamawiający uzna roboty budowlane niezbędne dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Sekcji III.3.2) niniejszego Ogłoszenia oraz w Rozdziale VIII pkt 1 lit. b) SIWZ.
Określenie najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie robót budowlanych oraz załączenia dowodów, tj.:
co najmniej dwie różne roboty budowlane, każda polegająca na budowie budynku zaliczanego do jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XVI (zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo budowlane), dla których uzyskano decyzje
o pozwoleniu na użytkowanie, przy czym każda spełnia jednocześnie warunki:
- wartość brutto co najmniej 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych),
- powierzchnia użytkowa minimum 2000 m2,
- obejmująca wykonanie instalacji wewnętrznych (w tym w szczególności wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej),
- obejmująca wykonanie urządzeń budowlanych związanych z budynkiem, w tym dróg i parkingów.
Za wykonane roboty budowlane spełniające ww. warunki, należy rozumieć zamówienie dla którego Wykonawca posiada protokół końcowego obioru robót budowlanych potwierdzający należyte wykonanie i prawidłowe ukończenie tych robót.
Podana przez Wykonawcę wartość brutto każdej z robót budowlanych wskazanych
w Wykazie robót budowlanych, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ musi wynikać
z realizacji jednej umowy/kontraktu. Przez dwie różne roboty budowlane
o charakterystyce jak powyżej Zamawiający rozumie roboty budowlane zrealizowane
w ramach dwóch różnych umów/kontraktów.
W przypadku, gdy w wykazie wykonanych robót lub dowodach wskazane są wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu przyjmie średni kurs NBP (tabela A) z dnia końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.
Dowodami, o których mowa są:
a) poświadczenie,
b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a).
Jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, tj. bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2011 oraz za rok 2012 (na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Sekcji III.3.5) ppkt 2) niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu oraz w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt d. 2) SIWZ);
2) Rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości również z opinią o rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania rachunków zysków i strat inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres (na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Sekcji III.3.5) ppkt 1) niniejszego Ogłoszenia oraz w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt d. 1) SIWZ);

3) Dokumenty na potwierdzenie równoważności oferowanych rozwiązań, o których mowa
w Rozdziale II pkt. 14 SIWZ (jeżeli Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne opisywanym);
4) Inne dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą:
a) Wypełniony Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
b) Oświadczenie o powierzeniu / nie powierzeniu zakresu prac podwykonawcom
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; W przypadku korzystania z podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wypełnione
i podpisane ww. oświadczenie z zakresem prac, jakie Wykonawca powierzy Podwykonawcy.
Brak dołączenia do oferty ww. oświadczenia Zamawiający uzna za potwierdzenie,
że Wykonawca wykona całość prac bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zostały określone w SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.udt.gov.pl, zakładka O nas > Zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1) ze strony internetowej
Zamawiającego: www.udt.gov.pl - bezpłatnie, 2) odpłatnie-5528,83 zł za zaliczeniem pocztowym lub w kasie
UDT + koszt przesyłki za pobraniem.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, pokój nr 7..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1) Łączny termin realizacji całego zamówienia: do 18 miesięcy licząc od daty przekazania terenu budowy.
2) 4. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje: pełne koszty kompleksowego wykonania robót budowlanych oraz wyposażenia, zrealizowanych zgodnie z wiedzą techniczną i celem, dla jakiego zostały zaplanowane i mają być wykonane.
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę w trakcie trwania postępowania na wybór Wykonawcy robót budowlanych niezgodności, rozbieżności bądź pominięcia robót przewidzianych w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Wykonawca winien skierować zapytanie do Zamawiającego na piśmie w celu skorygowania tych uchybień.
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem zamówienia i opisującą go dokumentacją przetargową. Wszelkie ewentualne uwagi winien zgłaszać na etapie prowadzonego postępowania przetargowego..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.