Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Konserwacja rzeki

Przedmiot:

Konserwacja rzeki

Data zamieszczenia: 2013-08-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15
61-859 Poznań

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Grzelachowska, tel. 61 85 44 369
fax: 222201606
e-mail: zamowienia.poznan@gaz-system.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: -
Termin składania ofert: 2013-08-22 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja rzeki Mogilnica zgodnie z operatem wodnoprawnym
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Opis postępowania 1. Przedmiotem Zamówienia jest konserwacja rzeki Mogilnica zgodnie z operatem wodnoprawnym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. Ponadto istotne warunki wykonania zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. Każdorazowe zastosowanie równoważnego rozwiązania wymaga uzgodnienia u Zamawiającego. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
4. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Instrukcji dla Podwykonawców i stosować zalecenia w niej zawarte w trakcie realizacji zamówienia (Instrukcja dla Podwykonawców jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.gaz-system.pl w folderze o firmie / Polityka jakości / System Zarządzania Jakością / Instrukcja dla Podwykonawców.
Miejsce uzyskania SIWZ www.gaz-system.pl
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania wymagań zawartych w Specyfikacji każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do Specyfikacji przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji.
6. Data publikacji ogłoszenia – 13.08.2013r
Zastrzeżenia dotyczące postępowania 1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru oferty, Zamawiający zawiadamia wszystkich Dostawców biorących udział w Postępowaniu.
3. Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.
Dodatkowe informacje Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia z Dostawcami negocjacji.
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
5) Będą postępować przy realizacji zamówienia zgodnie z Instrukcją INS-ZŚ-06-01 – załącznik nr 5 do SIWZ.
UWAGA: Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły 0 – 1 „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty złożonej w Postępowaniu.
W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany
w ust. 1 – 3 powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 4 oraz ust. 5 musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.

Dostawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1., 2.2. powyżej może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale IX ust. 8 oraz Rozdziale XXIV ust. 2.
1. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w Rozdziale VIII SIWZ, Dostawca winien przedstawić:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie.
Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeśli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowane oświadczenie.
Dopuszcza się składanie dokumentów w formie wydruku z rejestrów elektronicznych, jeżeli takie rejestry istnieją a informacje dotyczące danego Dostawcy są w nich zawarte.
Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych przepisów.
Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów.
2) oświadczenie Dostawcy, iż może ubiegać się o udzielenie zamówienia niepublicznego i nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z Rozdziałem VII ust. 1. SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).
3) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ
4) Na potwierdzenie, że Dostawca zapoznał się z treścią instrukcji INS-ZŚ-06-01 i zobowiązuje się do stosowania zaleceń w niej zawartych w trakcie realizacji postanowień umowy, Dostawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie. Podpisanie formularza oferty (załącznik nr 3 do SIWZ) równoznaczne jest ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu wyżej wymienionych warunków.
3. W przypadku, gdy Dostawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż zł polski, Zamawiający przeliczy je na zł polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu:
a) publikacji ogłoszenia o Zamówieniu – dotyczy polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniach, o których mowa w lit. a) powyżej, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniami zgodnie z treścią §8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2002 r. Nr 14, poz. 39 ze zm.).
3. Dokumenty wymienione powyżej z wyłączeniem pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego zapisu: „za zgodność z oryginałem” (lub innego – o tożsamym znaczeniu) wraz z podpisem Dostawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Dostawcy.
4. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.
5. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę.
7. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1. ppkt 1) – ppkt2) powyżej dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty.
8. Jeżeli Dostawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji Dostawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia wymaga się, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Dostawcy.
9. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Jeżeli w danym postępowaniu oferty zostały złożone przez co najmniej 2 Dostawców, dopuszcza się możliwość wezwania do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń tylko tych 2 Dostawców, których oferty po wstępnym badaniu są najkorzystniejsze.
10. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

Informacje dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga od Dostawców wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert Cena - 100,00%
Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych -
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych -
Termin realizacji zamówienia Wymagane
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej -
Data realizacji zamówienia
Słownie Termin realizacji Zamówienia ustala się od dnia 01 września 2013 roku do dnia 31 października 2013 roku.
Miejsce realizacji zamówienia Teren działania Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Poznaniu: Terenowa Jednostka Eksploatacji Węzeł Przesyłowy Kotowo
Termin składania ofert 2013-08-22 10:00
Miejsce składania ofert Kancelaria (Pokój 013), Budynek C, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
Czy jawne otwarcie ofert -
Czy dopuszcza się składanie ofert w językach obcych -
Termin otwarcia ofert 2013-08-22 10:15
Miejsce otwarcia ofert Nie dotyczy
Okres związania ofertą 45 dni
Termin związania ofertą 2013-10-05

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.