Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kablowych linii światłowodowych...

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kablowych linii światłowodowych napowietrznej i doziemnej na terenie Gminy

Data zamieszczenia: 2013-08-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rudna
Pl. Zwycięstwa 15
59-305 Rudna
tel. 076 7492100...134
faks 076 7492117.
www.rudna.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Rudna
Wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku uczestnictwa w postępowaniu podmiotu wspólnego (np. konsorcjum) należy wskazać podmiot wnoszący wadium (zapis w umowie konsorcjum). Termin
Termin składania ofert: 2013-09-11 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kablowych linii światłowodowych napowietrznej i doziemnej do projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna w formule zaprojektuj i wybuduj.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zamówienie poniżej progów unijnych. 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj, kablowych linii światłowodowych napowietrznej i doziemnej na terenie Gminy Rudna w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna polegającej na:
a) wykonaniu projektów technicznych kablowej linii światłowodowej napowietrznej i doziemnej - sporządzenie dokumentacji technicznej, budowlanej i wykonawczej dla linii światłowodowych o łącznej szacunkowej długości 95,77 km,
b) budowie kablowej linii światłowodowej napowietrznej - wybudowanie linii światłowodowej w technologii napowietrznej o łącznej szacunkowej długości wynoszącej 88,7 km,
c) budowie kablowej linii światłowodowej doziemnej - wybudowanie kablowej sieci światłowodowej o łącznej szacowanej długości wynoszącej 7,07 km,
d) adaptacji pomieszczeń dla węzłów sieci.
2. Szczegółowy zakres robót został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Dokument stanowi załącznik do specyfikacji.
3. Zakres prac projektowych obejmuje:
a) wykonanie projektu napowietrznej sieci światłowodowej o szacunkowej długości 88,70 km na podbudowie sieci energetycznych SN i nN i doziemnej kanalizacji teletechnicznej o szacunkowej długości 7,07 km wraz z ułożeniem kabli światłowodowych jednomodowych. Trasowanie linii światłowodowych, technologia i materiały użyte do budowy napowietrznej sieci światłowodowej muszą być uzgodnione i uzyskać akceptacje operatora i właściciela sieci energetycznej SN i nN;
b)wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń i miejsc przeznaczonych dla posadowienia szaf teletechnicznych mieszczących przełącznice światłowodowe oraz wykonanie projektów przyłączy energetycznych tych szaf;
c)opracowanie projektów budowlanych;
d)opracowanie projektów wykonawczych oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa;
e)pozyskanie na rzecz Zamawiającego pozwoleń właścicieli terenów na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane tzw. Prawo drogi;
f)zakup map do celów opiniodawczych i projektowych;
g)opracowanie map do celów projektowych;
h)pozyskanie oraz pokrycie opłat za uzgodnienia branżowe, opinie, ekspertyzy;
i)pozyskanie i pokrycie opłat za decyzje i pozwolenia administracyjne, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę bądź informacji o nie zgłaszaniu sprzeciwu wykonywania robót budowlanych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji celu publicznego (jeśli to konieczne);
j)pokrycie wszystkich innych kosztów związanych z opracowaniem projektu;
k)uzgodnienie przebiegu tras w obiektach i lokalizacji przełącznic dla wszystkich lokalizacji końcowych;
l)uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (oraz na wejście w teren od właścicieli prywatnych jeśli to konieczne), Umowa na korzystanie z nieruchomości nie może być zawarta na okres krótszy niż do końca okresu trwałości projektu jednak nie krócej niż do 31.12.2020r.
m)wykonanie niezbędnych uzgodnień branżowych, opinii, raportów, operatów i ekspertyz, warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej i innych materiałów wymaganych do realizacji projektu, a w szczególności:
- opinie i uzgodnienia konserwatorskie (dotyczy obiektów podlegających konserwatorowi zabytków),
- inwentaryzację zieleni lub opinie Wydziału Ochrony Środowiska (w zależności od wymagań organu),
- raport oddziaływania na środowisko (o ile wymagany);
n)wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich prac budowlanych, montażowych;
o)wskazanie i pomoc w pozyskaniu przez Zamawiającego niezbędnych zezwoleń koniecznych do wybudowania i eksploatacji przedmiotowej sieci;
p)prowadzenie nadzoru projektowego na etapie budowy sieci;
q)sporządzenie dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w 3 egzemplarzach i przekazania jej Zamawiającemu (w przypadku kosztorysów inwestorskich - w 2 egzemplarzach. Dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót oraz inne opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą przekazane Zleceniodawcy także w formie cyfrowej;
r)konsultację wstępną wersji projektu oraz wykonania dokumentacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje wstępną wersję projektu i koncepcji bądź wniesie do nich uwagi w terminie nie przekraczającym 14 dni od ich doręczenia. W razie przekroczenia tego terminu, termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedłużony odpowiednio o okres zwłoki. Wykonawca może składać do akceptacji poszczególne etapy/części projektu;
s)współpracę z Zamawiającym w celu bezproblemowej realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym;
t)przekazanie praw autorskich w zakresie niniejszej dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich zależnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej.
4. Zakres prac budowlanych obejmuje:
a)budowę światłowodowej sieci napowietrznej na podbudowie sieci energetycznej SN i nN o szacowanej długości 88,70 km;
b)budowę kanalizacji teletechnicznej wraz z ułożeniem światłowodów o szacowanej długości 7,07 km;
c)adaptację pomieszczeń i miejsc przeznaczonych dla montażu szaf teletechnicznych pod sprzęt aktywny (w szafach należy przewidzieć wolne miejsce pod montaż urządzeń aktywnych zgodnie z PFU) i przełącznice optyczne w zakresie niezbędnym do montażu i zasilenia tychże szaf;
d)montaż szaf teletechnicznych przeznaczonych dla węzłów sieci z instalacją zasilania;
e)budowę sieci światłowodowej w postaci kabli OTK, elementów dystrybucyjnych i zakończeniowych;
f)wykonanie pomiarów optycznych i elektrycznych;
g)wykonanie robót towarzyszących:
urządzenie terenu budowy i odpowiedniego jego zabezpieczenia,
poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,
wykonanie i stosowanie w praktyce zapisów projektu organizacji i technologii robót z uwzględnieniem warunków BHP oznakowania terenu budowy i zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń BHP,
wykonanie niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie inspektorów nadzoru w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji robót, ich części, urządzeń lub też elementów istniejących - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
demontaż, naprawa, montaż ogrodzeń posesji oraz usunięcie innych szkód spowodowanych wykonywaniem robót,
występowanie w imieniu Zamawiającego z wnioskami o zajęcie pasa drogowego oraz poniesienia kosztów tego zajęcia,
wykonanie badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,
zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą robót wraz z ich naniesieniem na mapę zasadniczą,
dokonanie uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,
zapewnienie uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym także nadzoru służb energetycznych operatora sieci SN i nN oraz pokrycie ich kosztów,
utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
wykonanie robót z należytą starannością nie powodującą uszkodzenia istniejących sieci uzbrojenia terenu, a w przypadku takiego uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt, wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością i w obecności administratora danej sieci,
uzgodnienie robót z zarządcami dróg, sieci, terenów zamkniętych, operatorem sieci energetycznych a także z właścicielami nieruchomości przez które, lub nad którymi przechodzić będzie budowana sieć i wykonanie ich zgodnie z wytycznymi oraz jeżeli roboty będą wymagały płatnych nadzorów ww. zarządców oraz odszkodowań, Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia i pokrycia tych kosztów,
wykonania innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, wykonanie przyłączeń energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,
wykonanie ewentualnych projektów organizacji ruchu drogowego wraz z uzgodnieniami,
przedsięwzięcie wszelkich środków ostrożności niezbędnych dla zachowania wybranych przez Zamawiającego materiałów i części uzyskanych z rozbiórki konstrukcji lub części robót, stanowiących własność Zamawiającego. Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę przy transporcie na terenie Gminy Rudna,
przedstawianie materiałów do akceptacji Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem,
5. Pozostałe warunki zamówienia:
5.1.W fazie rozruchu przed odbiorem końcowym Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia serwisu.
5.2.Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie nadzorowane przez przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego oraz przez przedstawicieli Zamawiającego.
5.3.Szczegółowe warunki wykonania projektu oraz prowadzenia robót budowlanych określa PFU, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.
5.4.Szczegółowy zakres robót zostanie ujęty w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym opracowanym zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego oraz wymogami Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i będzie stanowił załącznik do umowy. Harmonogram zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany aktualizować Harmonogram Rzeczowo-Finansowy na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni i przedstawiać go Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany postanowień umowy w formie aneksu.
5.5.Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot umowy nie mniejszej niż 60 miesięcy liczonej od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu końcowego - co zostanie potwierdzone na formularzu ofertowym - zał. Nr 1 do specyfikacji.
5.6.Warunki płatności: wynagrodzenie będzie płatne w częściach zgodnie z umową na podstawie faktur częściowych, termin płatności 30 dni, przelewem.
6. Miejsce wykonywania zamówienia: Gmina Rudna, Województwo Dolnośląskie, Powiat Lubiński, Gmina Rudna, miejscowości:
1.Olszany 59-305
2.Radoszyce 59-305
3.Naroczyce 59-305
4.Orsk 59-305
5.Nieszczyce 59-305
6.Rudna 59-305
7.Chobienia 59-305
8.Brodów 59-305
9.Kliszów 59-305
10.Ciechłowice 59-305
11.Górzyn 59-305
12.Koźlice 59-305
13.Wysokie 59-305
14.Gwizdanów 59-305
15.Miłogoszcz 59-305
16.Rynarcice 59-305
17.Toszowice 59-305
18.Stara Rudna 59-305
19.Gawronki 59-305
20.Gawrony 59-305
21.Radomiłów 59-305
22.Mleczno 59-305
23.Kębłów 59-305
24.Wądroże 59-305
25.Juszowice 59-305
26.Brodowice 59-305
27.Studzionki 59-305
28.Bytków 59-305
29.Chełm 59-305.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.23.00-5, 32.42.40.00-1, 45.31.40.00-1, 45.23.23.32-8, 71.32.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku uczestnictwa w postępowaniu podmiotu wspólnego (np. konsorcjum) należy wskazać podmiot wnoszący wadium (zapis w umowie konsorcjum). Termin wniesienia wadium upływa w dniu 11.09.2013 o godz. 10.00 wpłatą na konto UG Rudna w BS we Wschowie o/ Rudna Nr 51 8669 0001 0151 6397 2000 0031. W przypadku wniesienia wadium w formie zgodnej z art. 45 ust.6 pkt. 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych musi ono zostać zdeponowane w kasie siedziby Zamawiającego. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczone zostanie przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art. 46 ust. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty, wg formuły: spełnia - nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: że wykonał:
1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 budowy sieci światłowodowych - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej obejmującej m.in. budowę kanalizacji teletechnicznej wraz z budową kabli światłowodowych i/lub budowę rurociągu kablowego wraz z budową kabli światłowodowych , w tym co najmniej jedną budowę sieci światłowodowej zrealizowali na energetycznej podbudowie słupowej o wartości łącznej tych robót nie mniejszej niż 500.000,00 zł. brutto lub długości łącznej nie mniejszej niż 30 km.

2. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 projekty w zakresie budowy sieci światłowodowych obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej m.in. na budowę kanalizacji teletechnicznej wraz z budową kabli światłowodowych i/lub rurociągu kablowego wraz z budową kabli światłowodowych , w tym co najmniej jeden projekt dotyczył sieci światłowodowej na energetycznej podbudowie słupowej o łącznej wartości tych prac (projektów) nie mniejszej niż 100.000,00 zł. brutto lub długości łącznej nie mniejszej niż 10 km.

Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty, wg formuły: spełnia - nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują
1.Zespołem ds. projektowania tj. dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalnościach: telekomunikacyjnej, elektrycznej. Warunek zostanie również uznany za spełniony, gdy jedna osoba wykaże się uprawnieniami w specjalnościach wymienionych powyżej.
2.Zespołem ds. realizacji tj.
a)Kierownikiem budowy - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, min. 3 lat doświadczenia w robotach z zakresu telekomunikacji, w tym min. 2 lat jako kierownik budowy.
b)Kierownikiem robót elektrycznych - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi (w zakresie robót, które są przedmiotem zamówienia i za które będzie on odpowiedzialny), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, min. 3 lat doświadczenia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r. nr 63, poz. 394).

Zamawiający uzna, że ww. warunki dot. personelu zostaną spełnione, gdy jedna osoba wykaże się uprawnieniami w kilku specjalnościach wymienionych powyżej i zostanie zaproponowana na kilka stanowisk.

Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty, wg formuły: spełnia - nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują
1.Zespołem ds. projektowania tj. dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalnościach: telekomunikacyjnej, elektrycznej. Warunek zostanie również uznany za spełniony, gdy jedna osoba wykaże się uprawnieniami w specjalnościach wymienionych powyżej.
2.Zespołem ds. realizacji tj.
a)Kierownikiem budowy - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, min. 3 lat doświadczenia w robotach z zakresu telekomunikacji, w tym min. 2 lat jako kierownik budowy.
b)Kierownikiem robót elektrycznych - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi (w zakresie robót, które są przedmiotem zamówienia i za które będzie on odpowiedzialny), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, min. 3 lat doświadczenia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r. nr 63, poz. 394).

Zamawiający uzna, że ww. warunki dot. personelu zostaną spełnione, gdy jedna osoba wykaże się uprawnieniami w kilku specjalnościach wymienionych powyżej i zostanie zaproponowana na kilka stanowisk.

Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty, wg formuły: spełnia - nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek:
1. jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
2. jeżeli przedstawi informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł.
Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie w następującym zakresie:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego,
w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia.
c) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:
działaniem siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, nie posiadające swojego źródła wewnątrz jednostki Wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, zapobieżenie któremu nie było możliwe;
warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: - temperatury powietrza poniżej -5°C, wiatru uniemożliwiającego pracę maszyn budowlanych;
gwałtownymi opadami deszczu (oberwanie chmury), gradobiciem, burzami z wyładowaniami atmosferycznymi, o ile warunki takie utrzymywały się nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 dni, a Wykonawca zawiadamiał inspektora nadzoru o fakcie niemożliwości prowadzenie prac budowlanych w każdym dniu występowania zjawisk pogodowych;
odnalezieniem niewypałów i niewybuchów powodujących wstrzymanie prac budowlanych, o ile w sposób istotny uniemożliwiły terminową realizację umowy;
wykopaliskami archeologicznymi, o ile w sposób istotny uniemożliwiły terminową realizację umowy;
odmiennymi od przyjętych na potrzeby dokumentacji projektowej warunkami terenowymi, w szczególności istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.), o ile do terminowego zakończenia umowy konieczne jest usunięcie istniejących braków.

d) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu zamówienia.
e) w przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności, których podstawą będą obiektywne przesłanki zaakceptowane przez Zamawiającego pod warunkiem uzyskania zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą.
f) wydłużenie terminu gwarancji w związku z przedłużeniem terminu realizacji zamówienia,
g) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii , poprawa musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.
h) rezygnacja z części robót w uzasadnionych i uzgodnionych przez strony przypadkach, Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy na okoliczność, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759)
i) zmiany w kolejności i terminach wykonania robót, na skutek zdarzeń losowych,
j) zmiany Podwykonawców na skutek zdarzeń losowych, wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę czy powierzenia zamówienia kolejnym Podwykonawcom za zgodą Zamawiającego,
k) zmiany podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych.
l) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne, dla Zamawiającego.
zmiana stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia oraz nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia.
n) zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, która może nastąpić tylko na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rudna.pl zakładka przetargi aktualne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Rudnej, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, pokój 214.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Rudnej, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, pokój 14.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 8. Osi Priorytetowej, Działanie 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.