Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: ZAKUP I MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ZEWNĘTRZNEGO

Przedmiot:

ZAKUP I MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ZEWNĘTRZNEGO

Data zamieszczenia: 2013-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 37
26-680 Wierzbica
tel. 048 6182059
faks 048 6182059
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wierzbica
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2013-09-27 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ZEWNĘTRZNEGO.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego, wolnostojącego w obudowie kontenerowej na fundamencie stałym wraz z ogrodzeniem chroniącym urządzenie przed dostępem osób niepowołanych z liniami kablowymi dla zasilania awaryjnego Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy (działka nr 2088/8 w Wierzbicy)

1.Przedmiotem zamówienia jest:
a. dostawa, rozładunek i montaż fabrycznie nowego, wolnostojącego agregatu prądotwórczego 130 kV w wyciszonej obudowie kontenerowej,
b. wykonanie fundamentu wraz z ogrodzeniem chroniącym urządzenie przed dostępem osób niepowołanych,
c. ułożenie kabli zasilających i sterowniczych
d. instalowanie rozdzielnic elektrycznych

Zakres robót dla całego zamierzenia obejmuje miedzy innymi:
a. dostawa, rozładunek i montaż fabrycznie nowego, wolnostojącego agregatu prądotwórczego w wyciszonej obudowie kontenerowej,
b. wykonanie fundamentu wraz z ogrodzeniem chroniącym urządzenie przed dostępem osób niepowołanych,
c. ułożenie kabli zasilających i sterowniczych,,
d. obsługę geodezyjną,
e. prace ziemne,
f. oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy na czas prowadzenia robot budowlanych,
g. zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia przy wykonywaniu robot budowlanych,
h. renowację terenu i uporządkowanie otoczenia po zakończeniu robot budowlanych, usuwanie ewentualnych szkód powstałych przy realizacji przedmiotu umowy,
i. usuwanie kolizji wynikłych przy realizacji przedmiotu umowy,
j. wywiezienie wszystkich odpadów powstałych przy wykonywaniu robot budowlanych z terenu budowy na wysypisko oraz poniesienie kosztów ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,.
k. pomiary i próby odbiorowe,.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.57.00-5, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.34.20.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje wykonanie, tj. zakończenie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie i montażu agregatu prądotwórczego o wartości nie mniejszej niż 110 000,00 zł brutto oraz załączy dokumenty potwierdzające , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał)
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk jakie zostaną im powierzone.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone oraz
informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - w tym:
- kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
- kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji, pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa)
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na minimalna kwotę ubezpieczenia 110 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależyciewykazu co najmniej 1 zadania o podobnym przeznaczeniu i wielkości wykonanego w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie. Wykaz winien zawierać szczegółowy zakresu robót, wartość robót, datę i miejsce wykonania oraz dokumenty potwierdzające należytą realizację każdej z nich (np. referencje).;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy, parafowany wzór umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpswierzbica.finn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
26-680 WIERZBICA
UL. SIENKIEWICZA 37
dział administracyjno-gospodarczy.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2013 godzina 11:00, miejsce: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
26-680 WIERZBICA
UL. SIENKIEWICZA 37
dział administracyjno-gospodarczy.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.