Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa przyłącza gazu wraz ze stacją gazową

Przedmiot:

Budowa przyłącza gazu wraz ze stacją gazową

Data zamieszczenia: 2013-09-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu Zakład w Kaliszu
ul. Majkowska 9
62-800 Kalisz
Telefon 062 7685600
Fax 062 7642551
sekretariat.kalisz@wsgaz.pl
www.wsgaz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: 2 000,00 PLN
Termin składania ofert: 2013-10-07 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa przyłącza gazu wraz ze stacją gazową w Koninie ul. Brunatna

Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami
Krystyna Nowak Telefon 062 7685609 Fax 062 7642551 krystyna.nowak@wsgaz.pl
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.wsgaz.pl
Opłata za SIWZ przesłaną drogą pocztową wynosi
20,00
Przedmiot zamówienia
Budowa przyłącza gazu wraz ze stacją gazową w Koninie ul. Brunatna
Numery CPV
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
Warunki dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
TAK

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających
Nie


Termin wykonania zamówienia
2014-01-15


Warunki uczestnictwa
O udzielenie Zamówienia niepublicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; za spełnienie tego warunku zamawiający uzna:
- wykazanie się doświadczeniem polegającym na montażu i uruchomieniu co najmniej 2 stacji gazowych w ciągu ostatnich 5 lat, potwierdzone Referencjami;

c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niepublicznego; za spełnienie tego warunku zamawiający uzna:
- dysponowaniem co najmniej 4 pracownikami, w tym kierownikiem budowy z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie branży sieci gazowe, z aktualnym wpisem do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia niepublicznego; za spełnienie tego warunku zamawiający uzna:
- posiadanie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł
- przychody firmy min 200 000,00 zł rocznie przez okres 3 ostatnich lat.

O udzielenie Zamówienia niepublicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.Dopuszcza się wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia niepublicznego. Podmioty składające ofertę wspólnie są zobowiązane udzielić pełnomocnictwa osobie (osobom), która uprawniona będzie do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku postępowania niepublicznego oraz do zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia.
Dokumenty wymagane od Wykonawców
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:
- aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków,
- zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
- oświadczenie finansowe,
- wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie,
- wykaz umów o charakterze i zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia wraz z referencjami,
- opłacona polisa OC,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w Postępowaniu dla części: Budowa przyłącza gazu wraz ze stacją gazową w Koninie ul. Brunatna, w wysokości 2 000,00 PLN

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Kryterium Waga
cena 100%

Termin i miejsce składania ofert
2013-10-07 12:00
Sekretariat Zakładu w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 9
Termin i miejsce otwarcia ofert
2013-10-07 12:30
sala 211 w siedzibie Zakładu
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu ustanowionych w Ogłoszeniu oraz SIWZ.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z ważnych przyczyn.
Data publikacji ogłoszenia
2013-09-25 10:39

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.