Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa obiektów inżynierii wodnej

Przedmiot:

Budowa obiektów inżynierii wodnej

Data zamieszczenia: 2013-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Jagiellońska 32
70-382 Szczecin
tel. 91 4305200
faks 91 4305229.
http://szczecin.rdos.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2013-10-30 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa obiektów inżynierii wodnej - Znak sprawy: WOF.261.28.2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów inżynierii wodnej, w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) pn.: Realizacja zadań ochrony czynnej ujętych w projektach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 - PLH320011 Jezioro Wielki Bytyń, PLH320047 Warnie Bagno oraz PLH320036 Bagno i Jezioro Ciemino.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dwa zadania, w tym na każde z zadań oddzielnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dla każdego z zadań zawiera załącznik A, B do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45240000-1, 45247212-9, 30195000-2, 30192170-3.
4. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.
5. Wszystkie przytoczone w opisie przedmiotu zamówienia materiały i rozwiązania można zastąpić innymi równoważnymi materiałami i rozwiązaniami pod warunkiem, iż będą one spełniać warunki i posiadać parametry nie gorsze niż materiały przytoczone w SIWZ, umożliwiające osiągnięcie zaprojektowanych: cech i technicznej funkcjonalności.
6. Zamawiający oczekuje gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia nie krótszej niż 24 miesiące od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.
7. Zamawiający oczekuje rękojmi za wady fizyczne na wykonany przedmiot zamówienia nie krótszej niż 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dwa zadania, w tym na każde z zadań oddzielnie:
Zadanie 1 - Zablokowanie rowów odwadniających:
1) w zakresie zdania 1 przedmiot zmówienia obejmuje zablokowanie rowów odwadniających przez budowę 2 szt. drewniano - ziemnych przegród na rowach zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 PLH320047 Warnie Bagno;
2) przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45240000-1, 45247212-9;
3) szczegółowe określenie zakresu, ilości i warunków wykonania robót, zawarte jest załączniku A do SIWZ, zawierającym przedmiar robót do wykonania oraz uproszczoną dokumentację projektowo-techniczną.
Zadanie 2 - Remont pięciu przegród drewnianych na rowie:
1) w zakresie zdania 2 przedmiot zmówienia obejmuje remont 5 szt. przegród drewnianych na rowie z podwyższeniem ich o ok. 25 cm oraz zasypanie rowów na długości ok. 200 m, zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 PLH320036 Bagno i Jezioro Ciemino wraz z wykonaniem 1 szt. tablicy informującej o dofinansowaniu zadania ze środków NFOŚiGW;
2) przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45240000-1, 45247212-9, 30195000-2, 30192170-3;
3) szczegółowe określenie zakresu, ilości i warunków wykonania robót zawarte jest załączniku B do SIWZ, zawierającym przedmiar robót do wykonania oraz uproszczoną dokumentację projektowo-techniczną;
4) Informacje ogólne dotyczące tablicy informacyjnej:
a) ilość: 1 szt,
b) wielkość tablicy: 60x80 cm,
c) tablicę należy wykonać ze spienionego PCV lub innego materiału o podobnych właściwościach,
d) sposób montażu: bezpośrednio do ściany za pomocą wkrętów,
e) miejsce montażu: wewnątrz budynku, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13,78-520 Złocieniec,
f) nadruk treści tablicy musi być wykonany w technice odpornej na warunki atmosferyczne, a także powianiem być zabezpieczony folia antygraffiti,
g) trwałość minimum 5 lat,
h) tablica będzie wykonana według wzoru przekazanego przez Zamawiającego, zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW,
i) tło tablicy będzie białe ze znakami w kolorach: czarnym, zielonym, czerwonym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.00.00-1, 45.24.72.12-9, 30.19.50.00-2, 30.19.21.70-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Z uwagi na to, iż obowiązujące przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności będących przedmiotem zamówienia warunek ten będzie spełniony przez każdego z Wykonawców
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach i na warunkach określonych w pkt. 2-5.
2. Zmiana terminu wykonania umowy będzie możliwa w następujących okolicznościach:
1) wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
2) zmiany obowiązujących przepisów prawa, która stanowi przeszkodę w rozpoczęciu, lub kontynuowaniu wykonania przedmiotu zamówienia;
3) wystąpienia nadzwyczajnych i niesprzyjających warunków atmosferycznych.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 2, termin na wykonanie umowy zostanie wydłużony o czas trwania przeszkody, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, lub na okres zaakceptowany przez obie Strony umowy.
4. Jeżeli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że wystąpiły okoliczności opisane w pkt. 2, w związku z czym przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym w umowie, Wykonawca niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu zamówienia, wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę.
5. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia będzie możliwa w okoliczności rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu zamówienia, nieprzekraczających 20% kwoty brutto podanej w ofercie Wykonawcy na skutek:
1) wystąpienia siły wyższej;
2) zmiany obowiązujących przepisów prawa, która stanowi przeszkodę w wykonaniu części przedmiotu zamówienia;
3) wystąpienia nadzwyczajnych i niesprzyjających warunków atmosferycznych
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szczecin.rdos.gov.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 - Zablokowanie rowów odwadniających.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) w zakresie zdania 1 przedmiot zmówienia obejmuje zablokowanie rowów odwadniających przez budowę 2 szt. drewniano - ziemnych przegród na rowach zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 PLH320047 Warnie Bagno;
2) przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45240000-1, 45247212-9;
3) szczegółowe określenie zakresu, ilości i warunków wykonania robót, zawarte jest załączniku A do SIWZ, zawierającym przedmiar robót do wykonania oraz uproszczoną dokumentację projektowo-techniczną.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.00.00-1, 45.24.72.12-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2 - Remont pięciu przegród drewnianych na rowie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) w zakresie zdania 2 przedmiot zmówienia obejmuje remont 5 szt. przegród drewnianych na rowie z podwyższeniem ich o ok. 25 cm oraz zasypanie rowów na długości ok. 200 m, zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 PLH320036 Bagno i Jezioro Ciemino wraz z wykonaniem 1 szt. tablicy informującej o dofinansowaniu zadania ze środków NFOŚiGW;
2) przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45240000-1, 45247212-9, 30195000-2, 30192170-3;
3) szczegółowe określenie zakresu, ilości i warunków wykonania robót zawarte jest załączniku B do SIWZ, zawierającym przedmiar robót do wykonania oraz uproszczoną dokumentację projektowo-techniczną;
4) Informacje ogólne dotyczące tablicy informacyjnej:
a) ilość: 1 szt,
b) wielkość tablicy: 60x80 cm,
c) tablicę należy wykonać ze spienionego PCV lub innego materiału o podobnych właściwościach,
d) sposób montażu: bezpośrednio do ściany za pomocą wkrętów,
e) miejsce montażu: wewnątrz budynku, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13,78-520 Złocieniec,
f) nadruk treści tablicy musi być wykonany w technice odpornej na warunki atmosferyczne, a także powianiem być zabezpieczony folia antygraffiti,
g) trwałość minimum 5 lat,
h) tablica będzie wykonana według wzoru przekazanego przez Zamawiającego, zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW,
i) tło tablicy będzie białe ze znakami w kolorach: czarnym, zielonym, czerwonym.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.00.00-1, 45.24.72.12-9, 30.19.50.00-2, 30.19.21.70-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.