Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: BUDOWA KOSTNICY WRAZ Z PRACAMI WYKOŃCZENIOWYMI ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO

Przedmiot:

BUDOWA KOSTNICY WRAZ Z PRACAMI WYKOŃCZENIOWYMI ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO

Data zamieszczenia: 2013-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zduny
ul. Rynek 2
63-760 Zduny
tel. 062 7215001
faks 062 7215243.
www.zduny.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zduny
Wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł, słownie:(czterytysiącezłotych 00/100).
Termin składania ofert: 2013-11-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA KOSTNICY ORAZ ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BASZKÓW dz. nr 757, GMINA ZDUNY..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych, robót wodno - kanalizacyjnych, instalacja zbiornika bezodpływowego oraz robót instalacyjnych elektrycznych na zadaniu pn. BUDOWA KOSTNICY ORAZ ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BASZKÓW dz. nr 757, GMINA ZDUNY.

Zakres przedmiotowy zadania obejmuje,wykonanie robót budowlanych poprzez wykonanie robót ziemnych, fundamentów, ścian konstrukcyjnych, stropów ze schodami żelbetowymi, konstrukcji więźby dachowej, pokrycia dachu z izolacją, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, tynki i okładziny wewnętrzne, roboty malarskie, posadzki, podłogi, stolarka wewnętrzna i ocieplenie budynku, elewacja budynku, roboty nawierzchniowe z kostki brukowej. W skład robót instalacji wod-kan wchodzi, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wodociągowa, wentylacja , przyłącze wody, , przykanalik sanitarny, wyposażenie dodatkowe pomieszczeń użytkowych .Roboty instalacyjne elektryczne obejmują instalację elektryczna 3 fazową i 1 fazowa i instalacje oświetlenia i instalacje odgromową. Szczegółowo
przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, na która składają się: projekt budowlany/wykonawczy wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.60-7, 45.21.00.00-2, 45.33.11.00-7, 45.33.23.00-6, 45.33.24.00-7, 45.33.12.10-1, 45.33.20.00-3, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł, słownie:(czterytysiącezłotych 00/100).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia przedmiotowy warunek;
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia przedmiotowy warunek oraz wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy budynków użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 600 m3 o wartości co najmniej 200.000,00 zł (dwieścietysięcyzłotych 00/100) brutto każda;
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia przedmiotowy warunek;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia przedmiotowy warunek;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia przedmiotowy warunek oraz wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł, (słownie: dwieścietysięcyzłotych 00/100).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)ofertę wykonawcy (oryginał) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;
2)pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów. Uwaga! Do oferty wykonawca dołącza oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza;
3)kosztorys ofertowy wraz z wypełnionym (Arkuszem zbiorczym kosztów) załączonym do przedmiaru robót, opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, uwzględniający cały zakres robót wynikający z załączonego przez zamawiającego do SIWZ przedmiaru robót, będącego częścią składową dokumentacji projektowej.
4)wykonawca, który przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności winien wówczas przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów (oryginał) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Działając zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takiej zmiany:
1) termin wykonania robót określony w umowie może ulec wydłużeniu w przypadku:
a) opóźnienia zamawiającego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu jego przekazania określonego w umowie. W takim przypadku przesunięcie terminu zakończenia robót budowlanych może nastąpić o taką samą ilość dni, na wniosek wykonawcy;
b) wystąpienia tzw. sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane z wykonawcą itp.) zupełnie niezależnych od wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym w umowie terminie. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej;
c) wystąpienia konieczności udzielenia zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, czego nie można było wcześniej przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego warunkującego dalsze prowadzenie robót na zadaniu podstawowym;
2) termin wykonania robót określony w umowie może ulec skróceniu w przypadku:
a) gdy wykonawca zakończy roboty przed terminem, a zamawiający na wniosek wykonawcy zgodzi się odebrać te roboty wcześniej niż planował;
b) gdy zmiana terminu wykonania robót tj. skrócenie terminu wykonania jest korzystna dla zamawiającego. W takiej sytuacji zmiana terminu określonego w umowie jest możliwa wówczas gdy o skrócenie terminu wnioskował zamawiający, a wykonawca wyraził zgodę na zakończenie robót przed terminem;
3) zmiana zakresu robót i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia może nastąpić w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót, który był podstawą obliczenia ceny oferty. Wówczas określone w umowie wynagrodzenie kosztorysowe zostanie proporcjonalnie zmienione (zmniejszone lub zwiększone) przy zachowaniu cen jednostkowych i składników cenotwórczych przedstawionych w kosztorysie ofertowym wykonawcy;
4) postanowienia zawartej umowy w zakresie udziału podwykonawców (jeżeli wykonawca przewidywał powierzenie części zamówienia do wykonania podwykonawcom) w realizacji zamówienia mogą ulec zmianie w przypadku zmiany podwykonawców i powierzenia części zamówienia nowym podwykonawcom lub rezygnacji z udziału podwykonawców w realizacji zamówienia;
5) zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Wykonanie robót zamiennych będzie możliwe jedynie w przypadku każdorazowego zatwierdzenia ich przez zamawiającego w porozumieniu z projektantem;
6) przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot będzie zbędne do prawidłowego tj,. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wówczas określone w umowie wynagrodzenie kosztorysowe zostanie proporcjonalnie zmniejszone o wartości robót zaniechanych przy zachowaniu cen jednostkowych i składników cenotwórczych przedstawionych w kosztorysie ofertowym wykonawcy;
7) zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. Będą to okoliczności:
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
Zmiana materiałów i urządzeń będzie możliwa jedynie w przypadku każdorazowego zatwierdzenia jej przez zamawiającego w porozumieniu z projektantem oraz pod warunkiem, że nie spowoduje to zmiany ceny za wykonanie przedmiotu umowy;
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zduny.bip.cc
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny; Rynek 2.
pok. 216. (IIp).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny; Rynek 2.
pok. 111. (Sekretariat Burmistrza- Ip).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.