Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zakup i dostawa mikroprocesorowych stacji ochrony katodowej wraz z modemem GSM/GPRS

Przedmiot:

Zakup i dostawa mikroprocesorowych stacji ochrony katodowej wraz z modemem GSM/GPRS

Data zamieszczenia: 2013-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa Zamawiającego Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15
61-859 Poznań
Telefon 061 85 44 348
e-mail zamowienia.poznan@gaz-system.pl
Fax 061 85 44 352
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2013-11-15 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem Zamówienia jest zakup i dostawa mikroprocesorowych stacji ochrony katodowej wraz z modemem GSM/GPRS do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. Ponadto istotne warunki wykonania zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Instrukcji dla Podwykonawców i stosować zalecenia w niej zawarte w trakcie realizacji zamówienia (Instrukcja dla Podwykonawców jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.gaz-system.pl w folderze o firmie / Polityka jakości / System Zarządzania Jakością / Instrukcja dla Podwykonawców.


Dane zamawiającego
Nazwa Zamawiającego Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu
Adres ul. Grobla 15
Miejscowość Poznań
Telefon 061 85 44 348
e-mail zamowienia.poznan@gaz-system.pl
Kod pocztowy 61-859
Kraj Polska
Fax 061 85 44 352
Ogólny adres podmiotu zamawiajacego (URL) http://www.gaz-system.pl
Adres profilu nabywcy (URL) Nie dotyczy
Osoba kontaktowa Ana Dimitrowa

Informacje o postępowaniu
Miejsce uzyskania SIWZ www.gaz-system.pl
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania wymagań zawartych w Specyfikacji każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do Specyfikacji przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji.
6. Data publikacji ogłoszenia – 07.11.2013r

Zastrzeżenia dotyczące postępowania 1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru oferty, Zamawiający zawiadamia wszystkich Dostawców biorących udział w Postępowaniu.
3. Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.

Dodatkowe informacje Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia z Dostawcami negocjacji.
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
5. Będą postępować przy realizacji zamówienia zgodnie z Instrukcją PA-AZ-I01 – załącznik nr 5 do SIWZ.

UWAGA: Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły 0 – 1 „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty złożonej w Postępowaniu.

W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany
w ust. 1 – 3 powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 4 oraz ust.5 musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.

6. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w Rozdziale VIII SIWZ, Dostawca winien przedstawić:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie.
Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeśli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowane oświadczenie.
Dopuszcza się składanie dokumentów w formie wydruku z rejestrów elektronicznych, jeżeli takie rejestry istnieją a informacje dotyczące danego Dostawcy są w nich zawarte.
Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych przepisów.
Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów.
2) oświadczenie Dostawcy, iż może ubiegać się o udzielenie zamówienia niepublicznego i nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z Rozdziałem VII ust. 1. SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).
3) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ
4) Na potwierdzenie, że Dostawca zapoznał się z treścią instrukcji PA-AZ-I01 i zobowiązuje się do stosowania zaleceń w niej zawartych w trakcie realizacji postanowień umowy, Dostawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie. Podpisanie formularza oferty (załącznik nr 3 do SIWZ) równoznaczne jest ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu wyżej wymienionych warunków.
7. W przypadku, gdy Dostawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż zł polski, Zamawiający przeliczy je na zł polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia
o Zamówieniu – dotyczy polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniach, o których mowa w lit. a) powyżej, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniami zgodnie z treścią §8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2002 r. Nr 14, poz. 39 ze zm.).
8. Dokumenty wymienione powyżej z wyłączeniem pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego zapisu: „za zgodność z oryginałem” (lub innego – o tożsamym znaczeniu) wraz z podpisem Dostawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Dostawcy.
9. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.
10. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę.
12. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 6. ppkt 1) – ppkt2) powyżej dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty.
13. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Jeżeli w danym postępowaniu oferty zostały złożone przez co najmniej 2 Dostawców, dopuszcza się możliwość wezwania do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń tylko tych 2 Dostawców, których oferty po wstępnym badaniu są najkorzystniejsze.
14. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

Informacje dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga od Dostawców wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert Cena - 100,00%

Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych
Termin realizacji zamówienia Wymagane
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Data realizacji zamówienia Słownie do 31 grudnia 2014 r.

Miejsce realizacji zamówienia Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
Termin składania ofert 2013-11-15 10:00
Miejsce składania ofert Kancelaria (Pokój 013), Budynek C, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
Czy jawne otwarcie ofert
Czy dopuszcza się składanie ofert w językach obcych
Termin otwarcia ofert 2013-11-15 10:15
Miejsce otwarcia ofert Nie dotyczy.
Okres związania ofertą 60 dni
Termin związania ofertą 2014-01-13

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.