Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie dokumentacji i montaż kompletnych pieców (piec c.o. - niezgazowujący, zasobnik...

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji i montaż kompletnych pieców (piec c.o. - niezgazowujący, zasobnik na pelet, automatyczny podajnik, osprzęt instalacyjny, wkład kominowy)

Data zamieszczenia: 2013-12-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Frampola
ul. Radzięcka 8
23-440 Frampol
tel. 084 6857509 w. 38.
http://www.umframpol.bip.lubelskie.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Frampol
Wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wartość wadium dla całego przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę 20.000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych).
Termin składania ofert: 2014-01-09 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na zakupie i montażu kompletnych pieców centralnego ogrzewania (piec c.o. - niezgazowujący, zasobnik na pelet, automatyczny podajnik, osprzęt instalacyjny, wkład kominowy) opalanych biomasą, czyli paliwami pochodzącymi z odnawialnych źródeł dla potrzeb ogrzewania budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Frampol realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem do starostwa dla montażu 60 kotłów c.o. wykorzystujące biomasę w obiektach prywatnych.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem do starostwa 1 kotła c.o. (zaleca się montaż 2 takich samych kotłów połączonych w sposób równoległy i dających łączną moc taką samą jak 1 duży kocioł) wykorzystujący biomasę w budynku użyteczności publicznej.
3. Rozruch technologiczny kotłowni.
4. Przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem.
5. Usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym.

4. Realizacja przedmiotu zamówienia
4.1. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych, w tym zamontowaniu pieców centralnego ogrzewania opalanych biomasą wraz z armaturą kontrolno - pomiarową, automatyką i sterowaniem w budynkach odbiorców indywidualnych i obiektach użyteczności publicznej w 16 miejscowościach Gminy Frampol - swoim zasięgiem przedmiot zamówienia obejmie teren całej Gminy Frampol.
4.2. Wszystkie urządzenia i materiały, które zostaną zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadać ważne Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności z obowiązującymi normami.
4.3. Piece c.o. usytuowane będą w budynkach stanowiących własność gminy i osób fizycznych, do których gmina posiada prawo do dysponowania na podstawie dokumentu własności bądź zgody pisemnej właściciela (lub innego posiadającego tytuł prawny do nieruchomości budynkowej), wyrażonej w zawartej z gminą umowie cywilnoprawnej.
4.4. Przystąpienie do realizacji robót wymaga zgłoszenia przystąpienia do robót właściwemu organowi tj. Starostwu Powiatowemu w Biłgoraju. Przygotowanie zgłoszeń wraz z załącznikami wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
4.5. W ramach zrealizowania przedmiotu zamówienia wykonawca dokona wymiany pieców c.o. na nowe piece c.o. na drewno, zrębki, pelet, brykiet, odpady drzewne, słomę w 61 obiektach, w tym w 60 prywatnych.
4.6. Projekt a następnie montaż pieców c.o. na biomasę powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne budynków, a w szczególności tak należy dobrać piec, aby jego gabaryty nie powodowały konieczności zmian konstrukcyjnych w budynku.
4.7. Przedmiot zamówienia wykonawca wykona z materiałów i urządzeń własnych wykonawcy lub zakupionych przez wykonawcę. Wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt muszą być nowe - muszą mieć datę produkcji z roku ich zabudowy lub roku poprzedzającego zabudowę.
4.8. Zaprojektowane rozwiązania powinny pokrywać zapotrzebowanie na ciepło w 100 % w zakresie ogrzewania budynku oraz uzupełniać zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w przypadku montażu pieca w budynkach, w których projektowana będzie także instalacja kolektorów słonecznych.
4.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno - użytkowy i siwz z tym, że na etapie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania wielkości założonych w Programie funkcjonalno - użytkowym tj. prawidłowość doboru mocy pieców i w przypadku małego pieca do ogrzewania danego budynku Wykonawca powinien zaprojektować i zamontować większy piec.

5. Opisanie przedmiotu zamówienia w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1 - 3 Ustawy.
1) Wszędzie tam, gdzie opisano przedmiot zamówienia (jeżeli ma to miejsce) przez wskazanie określeń, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1 - 3 ustawy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny, równoważne opisywanym.
2) Przez materiały i urządzenia równoważne rozumie się materiały i urządzenia o parametrach technicznych równych lub lepszych niż określone w SIWZ.

6. Wymagane terminy gwarancji:
1) gwarancja na szczelność pieca c.o. - minimum 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia;
2) gwarancja na zasobnik c.w.u. - minimum 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia;
3) gwarancja na pozostałe roboty materiały i urządzenia - minimum 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wartość wadium dla całego przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę 20.000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych).
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 lipca 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz.730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym we Frampolu Nr 15 9604 0005 0000 0286 2000 0060. Tytuł wpłaty: Wadium w przetargu nieograniczonym na montaż pieców c.o. w ramach projektu ECO - EFEKTYWNY Frampol.
5. Za datę i godzinę wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę i godzinę wpływu wadium na wskazany w pkt. 4 rachunek bankowy. Uznanie konta Zamawiającego winno nastąpić najpóźniej do dnia 09 stycznia 2014r. do godz. 12.00.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 2, 3, 4 i 5 musi wskazywać przedmiot zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres, na jaki Wykonawca jest związany ofertą. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium, w przypadkach, o których mowa w pkt. 13 i 14. Dokument ten w oryginale może być dołączony do oferty lub może być złożony w oddzielnej kopercie, zawierającej dane Wykonawcy i napis Wadium w przetargu nieograniczonym na montaż pieców c.o. w ramach projektu ECO - EFEKTYWNY Frampol w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej do dnia 09 stycznia 2014r. do godz. 12.00.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze Oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 13 i 14.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składnia ofert.
11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium, w terminie określonym przez Zamawiającego.
12.Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie żądanych w pkt. VI SIWZ dokumentów i oświadczeń, wg. formuły spełnia - nie spełnia.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej roboty budowlane w zakresie montażu pieców na biomasę o wartości łącznej co najmniej 1.000.000,00 zł. (jeden milion złotych).

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie żądanych w pkt. VI SIWZ dokumentów i oświadczeń, wg. formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w wykonywaniu zamówienia będzie uczestniczyć:
a) co najmniej 1 osoba z uprawnieniami do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnymi (jeżeli dotyczy);
b) co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnymi (jeżeli dotyczy);

Za ważne uznaje się uprawnienia uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907), a także uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - wydane przez te państwa, na podstawie art. 1 ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 384) i art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. Nr 5, poz. 42 ze zm.)

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie żądanych w pkt. VI SIWZ dokumentów i oświadczeń, wg. formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:

4)1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową:

- kwota co najmniej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych);

4)2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i suma gwarancyjna wynosi co najmniej:

- kwota 1.000.000,00 zł. (jeden milion złotych).

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie żądanych w pkt. VI SIWZ dokumentów i oświadczeń, wg. formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj.
- aktualne zaświadczenie / certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzające zgodność oferowanego pieca c.o. z normami i parametrami podanymi w Programie funkcjonalno - użytkowym wydane przez niezależną jednostkę badawczą.
2. Wykonawca może zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, złożyć równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
3. Wykonawca może zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:

1. terminu wykonania przedmiotu umowy i pozostałych terminów określonych w umowie

1) poprzez przedłużenie w sytuacji:
a)gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które mają istotny wpływ na terminową realizację umowy,
b)na żądanie zamawiającego zajdzie konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej skutkująca konieczny dłuższy termin do wykonania przedmiotu zamówienia;
c)działania siły wyższej uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy.

W przypadku zaistnienia przesłanek do przedłużenia terminu, określonych w pkt. 1, termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, jednakże nie dłuższy niż okres trwania tych przesłanek.
2) poprzez skrócenie:
w sytuacji gdy zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki:
a) Wykonawca wcześniej niż się Strony umówiły w Umowie wykona poszczególne elementy robót i Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej,
b) Zamawiający będzie w stanie dokonać zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wcześniej wykonany przedmiot umowy lub Etap.

2. w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
- w razie zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty i zawarcia Umowy, do których zalicza się tylko ustawową zmianę stawek podatku VAT.
Zmiana wynagrodzenia dokonana na skutek zmiany stawki VAT będzie polegać na zmniejszeniu lub zwiększeniu wynagrodzenia o różnicę stawki VAT po zmianie i będzie miała zastosowanie do robót, które zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przypadają do wykonania po terminie zmiany stawki VAT na te roboty.
3. w zakresie zmiany Kierownika Budowy, zmiany Inspektora Nadzoru.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.umframpol.bip.lubelskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski we Frampolu ul. Zamojska 13, 23-440 Frampol.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski we Frampolu ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. ECO - EFEKTYWNY Frampol współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013; Oś Priorytetowa VI. Środowisko i Czysta Energia; Działania 6.2. Energia przyjazna środowisku..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.