Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa i montaż nasad kominowych na budynkach

Przedmiot:

Dostawa i montaż nasad kominowych na budynkach

Data zamieszczenia: 2013-12-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Nieruchomości
ul. 1 Maja 55
44-330 Jastrzębie-Zdrój

Osoba do kontaktu:
Marek Ćmil, tel. 32 47 525 97 wew. 33, 47 63 633 wew. 33, 662 294 927
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: -
Termin składania ofert: 2013-12-30 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZADANIE 1:
DOSTAWA I MONTAŻ NASAD KOMINOWYCH NA BUDYNKACH MIESZKALNYCH GMINNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MZN W JASTRZĘBIU-ZDROJU
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż nasad kominowych typu EKON fi 150 mm (ok. 8
szt.) i 250 mm (ok. 1 szt.) lub równoważnych na przewodach kominowych w budynkach
mieszkalnych gminnych w Jastrzębiu-Zdroju.
Zakres robót obejmuje wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu nasady
kominowej na przewodach kominowych wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonawca przed złożeniem
oferty zobowiązany jest do dokonania oględzin obiektów i zapoznania się z zakresem robót.
Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji zamówienia zawiera STWiOR stanowiąca
integralny załącznik do niniejszego zamówienia.
ZADANIE 2:
DOSTAWA I MONTAŻ NASAD KOMINOWYCH NA BUDYNKACH 88 WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH W JASTRZĘBIU-ZDROJU
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż nasad kominowych typu EKON fi 150 mm (ok. 2
szt.) i 250 mm (ok. 1 szt.) lub równoważnych na przewodach kominowych w budynkach
mieszkalnych 88 Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju.
Zakres robót obejmuje wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu nasady
kominowej na przewodach kominowych wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonawca przed złożeniem
oferty zobowiązany jest do dokonania oględzin obiektów i zapoznania się z zakresem robót.
Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji zamówienia zawiera STWiOR stanowiąca
integralny załącznik do niniejszego zamówienia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Markiem Ćmil, nr tel.: 32 47 525 97 wew. 33, 47 63 633 wew.
33 lub 662 294 927.
1. Termin realizacji zadań: Zlecenia montażu będą przekazywane sukcesywnie wg potrzeb w okresie od
dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 10.01.2014 r. do 20.12.2014r.
2. Termin płatności:
Zadanie 1: płatność w terminie 30 dni od daty otrzymania podpisanych przez obie strony protokołów
odbioru. Podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT,
Zadanie 2: płatność w terminie 30 dni od daty otrzymania podpisanych przez obie strony protokołów
odbioru na każdą Wspólnotę oddzielnie. Podstawą zapłaty będą prawidłowo wystawione faktury VAT na
każdą Wspólnotę oddzielnie.
3. Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem odpowiednio: "Oferta na montaż nasad
kominowych" należy złożyć w Biurze Podawczym (pok. nr 11) do dnia 30.12.2013 r. do godz. 1500.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane. Oferty przesłane pocztą będą
rozpatrywane, jeśli wpłyną do Zamawiającego w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się składanie ofert
drogą elektroniczną w terminie określonym powyżej na adres e-mailowy: dl@mzn.jastrzebie.pl
4. Pozostałe postanowienia:
1) Zamawiający nie dopuszcza podzlecania wykonania zamówienia podwykonawcom.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania
przyczyny.
3) Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, tj. należy złożyć jedną ofertę na
Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2.
4) Dotyczy Zadania nr 2: na wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe zostanie zawarta jedna umowa,
natomiast Wykonawca będzie wystawiał faktury na każdą Wspólnotę oddzielnie.
5. W ofercie należy podać:
- cenę ryczałtową brutto (z podatkiem VAT) za dostawę i montaż 1 szt. nasady kominowej typu Ekon fi
150 mm,
- cenę ryczałtową brutto (z podatkiem VAT) za dostawę i montaż 1 szt. nasady kominowej typu Ekon fi
250 mm,
- czas oczekiwania na realizację montażu od otrzymania zgłoszenia z MZN (maksymalnie do 72 godzin),
- termin wykonania usługi,
- okres udzielonej gwarancji i rękojmi (minimum 3 lata),
- nr rachunku bankowego,
- nr NIP,
- adres e-mail,
- osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia wraz z numerem telefonu.
6. Do oferty należy załączyć – pod rygorem odrzucenia oferty
a) wypełniony Formularz oferty zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1,
b) aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP lub aktualny wypis
z właściwego rejestru (ważny 6 miesięcy od daty wystawienia, potwierdzony za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę).
7. Oferta zostanie odrzucona w przypadku braku w ofercie wymaganych dokumentów, nie spełnienia
warunków postawionych przez Zamawiającego bądź nie podpisania oferty przez Oferenta lub
upoważnioną osobę.
8. Złożona oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, a kserokopie dokumentów
uwierzytelnione przez tę osobę „za zgodność z oryginałem”. Jeśli oferta zostanie podpisana przez osobę
upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, do oferty winno być dołączone Pełnomocnictwo
do reprezentowania Wykonawcy w tym zakresie.
9. Okres związania ofertą: do 29.01.2014 r.
10. Zamawiający nie przewiduje negocjacji cen. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana oferta
z najniższą ceną (suma pozycji 1 i 2 Formularza Ofertowego). W przypadku złożenia ofert z taką samą
ceną, Zamawiający wezwie do złożenia dodatkowych ofert. Zaproponowana cena nie może być wyższa
niż zaproponowana w pierwotnej ofercie.
11. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wyłącznie drogą elektroniczną, pod warunkiem
wskazania w formularzu ofertowym adresu e-mail.
12. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie podpisana umowa wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2a oraz Załącznik 2b do niniejszego zaproszenia.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyny.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.