Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa ulicy: roboty rozbiórkowe (roboty pomiarowe, rozebranie nawierzchni z płyt...

Przedmiot:

Budowa ulicy: roboty rozbiórkowe (roboty pomiarowe, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, wywóz gruzu); wykonanie kanalizacji deszczowej...

Data zamieszczenia: 2014-01-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Radomyśl Wielki
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki
tel. 14 6819121
faks 14 6819123.
www.radomyslwielki.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Radomyśl Wielki
Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 2 000,00 PLN.
Termin składania ofert: 2014-02-05 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Chopina strona lewa na Oś. Wola w Radomyślu Wielkim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa ulicy Chopina strona lewa na Oś. Wola w Radomyślu Wielkim. Zamówienie obejmuje następujące roboty budowlane:
Ulica Chopina strona lewa od 0+000 do 0+100 km:
roboty rozbiórkowe (roboty pomiarowe, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, wywóz gruzu);
wykonanie kanalizacji deszczowej;
zabezpieczenie infrastruktury technicznej;
roboty ziemne;
roboty brukarskie;
wykonanie podbudowy i nawierzchni (warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczanie przy użyciu walca wibracyjnego; wyk. podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr 15 cm po zagęszczeniu; wyk. górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr 25 cm po zagęszczeniu; wyk. Warstway wiążącej z betonu asfaltowego AC11W, gr 4 cm dla ruchu KR 1, wyk. Warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr 3 cm dla ruchu KR 1).

b) Szczegółowy zakres robót określony jest w Rozdziale IV Przedmiar robót oraz Rozdziale VII Dokumentacja techniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
c) Wskazane w przedmiarze robót Katalogi Nakładów Rzeczowych i Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych mają charakter pomocniczy przy wycenie robót, ale Wykonawca nie ma obowiązku przyjmowania ich do kalkulacji ceny. KNR i KNNR wskazano w celu przykładowego opisu pozycji przedmiarowych.
d) udzielenie gwarancji na wykonane roboty - min. 48 m-cy.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających na: Budowa ulicy Chopina strona lewa na Oś. Wola w Radomyślu Wielkim w zakresie:

roboty rozbiórkowe;
wykonanie kanalizacji deszczowej;
zabezpieczenie infrastruktury technicznej;
roboty ziemne;
roboty brukarskie;
wykonanie podbudowy i nawierzchni.

Zamawiający przewiduje wystąpienie zamówień uzupełniających w zakresie jak wyżej,
których wartość nie przekroczy 20 % zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7, 45.23.33.20-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.06.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 2 000,00 PLN.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w pkt 5.1.1) SIWZ Zamawiający uzna udokumentowanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie min. 3 zamówień porównywalnych z przedmiotem zamówienia (na załączniku Nr 5 do oferty).
Jako jedno zamówienie porównywalne rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni warstwy z betonu asfaltowego o powierzchni minimum - 2 000 m2 warstwy ścieralnej i wiążącej wraz z podbudową z kruszywa.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.2) SIWZ Zamawiający uzna:
a) udokumentowanie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym min.:
koparko- ładowarka - min. 1 szt;
ubijaki i zagęszczarki do robót ziemnych - min. 2 szt;
rozkładarka mas bitumicznych z podgrzewaną listwą zagęszczającą wstępnie min. 80% z elektronicznym sterowaniem równością układanej warstwy - min. 1 szt;
walec statyczny samojezdny stalowy ciężki - min. 1 szt;
walec statyczny samojezdny stalowy średni - min. 1 szt;
walec statyczny samojezdny ogumiony ciężki - min. 1 szt;
samochód ciężarowy samowyładowczy o ładowności do 25 ton - min. 1 szt.
b) udokumentowanie możliwości przeprowadzenia badań laboratoryjnych określonych w SST.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.3) SIWZ Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia min.
- Kierownik budowy - posiadający uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności konstrukcyjno- inżynieryjnej w zakresie dróg, posiadający min. 3 lata doświadczenia
UWAGA! Ilość lat doświadczeń należy liczyć od daty wystawienia uprawnień
o specjalności drogowej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.4) SIWZ Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycieW wykazie robót budowlanych Wykonawca wskaże roboty budowlane określone w warunku dot. posiadania wiedzy i doświadczenia (pkt. 5.1.1 SIWZ) oraz złoży poświadczenia (lub inne dokumenty), że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do oferty. Oświadczenie o możliwości wykonania badań laboratoryjnych wymaganych w SST - według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do oferty. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy - wg wzoru - Rozdział III SIWZ. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. W szczególności mogą to być:
niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. opady deszczu, silny wiatr, temperatura powietrza), przy których niedopuszczalne jest prowadzenie robót drogowych (powodzie) powodujące utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
działanie siły wyższej;
okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej;
zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy.
zmiany obowiązujących stawek podatku VAT.
Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa
w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radomyslwielki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Radomyśl Wielki, 39-310 Radomyśl Wielki, ul. Rynek 32, pok. Nr 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Radomyśl Wielki, 39-310 Radomyśl Wielki, ul. Rynek 32, pok. Nr 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.