Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Przebudowa placów parkingowych: - Roboty rozbiórkowe - krawężniki betonowe 15/30 -...

Przedmiot:

Przebudowa placów parkingowych: - Roboty rozbiórkowe - krawężniki betonowe 15/30 - długość 114 m, nawierzchnia z płyt betonowych, kostki brukowej...

Data zamieszczenia: 2014-02-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czarnożyły
Czarnożyły 48
98-310 Czarnożyły
tel. 043 8416804
faks 043 8416281.
www.bip.czarnozyly.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Czarnożyły
Wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Termin składania ofert: 2014-02-27 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa placów parkingowych publicznych w centrum miejscowości Czarnożyły.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1. Przebudowa placu parkingowego publicznego w miejscowości Czarnożyły na działce o nr ewid. 25/7.
Zakres rzeczowy do wykonania:
- Roboty rozbiórkowe - krawężniki betonowe 15/30 - długość 114 m, nawierzchnia z płyt
betonowych, kostki brukowej oraz nawierzchnia z tłucznia - powierzchnia 460 m2.,
- Ułożenie - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm układana na podsypce cementowo-piaskowej - powierzchnia 582 m2 (droga manewrowa, parking i chodnik),
- Ułożenie-krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław o wymiarach 15x30 cm - długość147,5 m,
- Ułożenie-obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej - długość 10,0 m,
- Oznakowanie pionowe - znaki drogowe szt.6,słupki z rur stalowych 50 mm.szt.3.
- Oznakowanie poziome miejsca dla niepełnosprawnych - 0,76m2 farbą chlorokałczukową,
- Odwodnienie - ściek z elementów betonowych - długość 2,0 m,.
Konstrukcja jezdni drogi manewrowej oraz placu - łączna grubość: 31 cm:
- 8 cm - wibroprasowana kostka betonowa, kolor szary,
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm - warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm,
- 5 cm - podsypka piaskowa na gruncie rodzimym
Konstrukcja parkingów - łączna grubość: 31 cm:
- 8 cm - wibroprasowana kostka betonowa, kolor szary ( za wyjatkiem 2 stanowisk w środku placu o kolorze nawierzchni czerwonym) stanowiska rozdzielone kolorem czerwonym,
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm - warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm,
- 5 cm - podsypka piaskowa na gruncie rodzimym
Nawierzchnię z kostki na parkingach należy zamknąć (na stykach z nawierzchnią drogi manewrowej) zatopionym krawężnikiem betonowym 15x30 cm ułożonym na płask na ławie betonowej.

Konstrukcja chodnika - łączna grubość: 21 cm:
- 8 cm - wibroprasowana kostka betonowa, kolor czerwony,
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 10 cm - podsypka piaskowa na gruncie rodzimym
2.2 Przebudowa placu parkingowego publicznego w miejscowości Czarnożyły na działkach o nr ewid. 790/3 i 790/2
Zakres rzeczowy do wykonania:
- Roboty rozbiórkowe - krawężniki betonowe 15/30 - długość 78,0 m, nawierzchnia z płyt
betonowych- powierzchnia 353,5 m2.
- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm układana na podsypce cementowo-piaskowej - powierzchnia 844,5 m2 (droga manewrowa, plac i parkingi),
- Ułożenie -nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm układana na podsypce cementowo-piaskowej - powierzchnia 11,0 m2 (miejsce dla rowerów),
- Ułożenie - krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław o wymiarach 15x30 cm - długość 224 m,
- Ułożenie-obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej - długość 31,0 m,
- Oznakowanie pionowe - znaki drogowe szt.12,słupki z rur stalowych fi 50 mm.szt.6.
- Oznakowanie poziome miejsca dla niepełnosprawnych - 1,52 m2 farbą chlorokałczukową,
- Montaż stojaków do parkowania rowerów - 8 stanowiskowych, szt.2
- Odwodnienie - ściek z elementów betonowych - długość 8,5 m,.
Konstrukcja jezdni drogi manewrowej oraz placu - łączna grubość: 31 cm:
- 8 cm - wibroprasowana kostka betonowa, kolor szary,
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm - warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm,
- 5 cm - podsypka na gruncie rodzimym
Konstrukcja parkingów - łączna grubość: 31 cm:
- 8 cm - wibroprasowana kostka betonowa, kolor szary ( za wyjątkiem 2 stanowisk w środku placu o kolorze nawierzchni czerwonym) stanowiska rozdzielone kolorem czerwonym,
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm - warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm,
- 5 cm - podsypka piaskowa na gruncie rodzimym
Nawierzchnię z kostki na parkingach należy zamknąć (na stykach z nawierzchnią drogi manewrowej) zatopionym krawężnikiem betonowym 15x30 cm ułożonym na płask na ławie betonowej.

Konstrukcja chodnika - łączna grubość: 21 cm:
- 8 cm - wibroprasowana kostka betonowa, kolor czerwony,
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 10 cm - podsypka piaskowa na gruncie rodzimym
Konstrukcja miejsca dla rowerów - łączna grubość: 19 cm:
- 6 cm - wibroprasowana kostka betonowa, kolor żółty,
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 10 cm - podsypka piaskowa na gruncie rodzimym.
2.3 Przebudowa placu parkingowego publicznego w miejscowości Czarnożyły na działce o nr ewid. 25/20
Zakres rzeczowy do wykonania:
- Roboty rozbiórkowe - krawężniki betonowe 15/30 - długość 17 m, obrzeża trawnikowe
6x20 cm - 69,5 m, chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm - 12,0 m2, nawierzchnia z kostki
betonowej oraz podbudowa z tłucznia do gr. 15 cm - 455,0 m2
- Ułożenie - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm układana na podsypce cementowo-piaskowej - powierzchnia 460 m2 (droga manewrowa, parkingi),
- Ułożenie - nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 - 12,0 m2
- Ułożenie - krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław o wymiarach 15x30 cm - długość17,0 m,
- Ułożenie - obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej - długość 60,0 m,
- Oznakowanie pionowe - znaki drogowe szt.6,słupki z rur stalowych fi 50 mm.szt.4.
- Oznakowanie poziome miejsca dla niepełnosprawnych - 0,76m2 farbą chlorokałczukową,
Konstrukcja jezdni drogi manewrowej oraz placu - łączna grubość: 31 cm:
- 8 cm - wibroprasowana kostka betonowa, kolor szary,
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm - warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm,
- 5 cm - podsypka piaskowa na gruncie rodzimym
Konstrukcja parkingów - łączna grubość: 31 cm:
- 8 cm - wibroprasowana kostka betonowa, kolor szary, stanowiska rozdzielone kolorem czerwonym,
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm - warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm,
- 5 cm - podsypka piaskowa na gruncie rodzimym.
Nawierzchnię z kostki na parkingu należy zamknąć (na stykach z nawierzchnią drogi manewrowej) kostką betonową innego koloru dla czytelnego ich rozdzielenia..
Nawierzchnie parkingów należy wykonać z kostki betonowej przemysłowej o kształcie zgodnym z załącznikiem z Nr 12 do niniejszej SIWZ i parametrach określonych powyżej.
3. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w dokumentacji projektowej
wykonanej przez :Firmę Projektowo-Realizacyjno-Usługowo-Handlową (GROSIK) z siedzibą 98-300 Wieluń, Oś. Stare Sady 16/12., załączniki do niniejszej SIWZ.
a) projekty budowlane,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
c) przedmiary robót, który mają charakter pomocniczy stosownie do rozdz. XII pkt.3 SIWZ,.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.23.32.22-1, 45.23.32.90-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 6 000,00 zł, (słownie: sześć tysięcy i 00/100 złotych ).
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1)w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
nr 52 9244 0003 0000 1283 2000 0040 Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej O/Czarnożyły z adnotacją /wadium - Przebudowa placów parkingowych publicznych w centrum miejscowości Czarnożyły.
2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)w gwarancjach bankowych,
4)w gwarancjach ubezpieczeniowych
5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień wynikających z przepisów prawa.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty i oświadczenia z których wynikać będzie, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, ww okresie, co najmniej 2 (dwa) kontrakty polegające na budowie, przebudowie parkingu lub drogi publicznej, o wartości równej lub przekraczającej 100 000,00 zł brutto (każda) lub o minimalnej powierzchni 500 m2 każda.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający w tym zakresie nie określa szczególnych wymagań.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca załączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, obejmujący następujące osoby:
1) Kierownik robót budowlanych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - bez ograniczeń - minimum 1 osoba
W stosunku do osób wymienionych wyżej, wobec których postawiono wymóg posiadania uprawnień budowlanych, do oferty należy złożyć oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez wymienione osoby.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje:
a/ posiadanie opłaconej polisy lub w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000, 00 zł ( słownie: pięćset tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czarnozyly.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Osobiście w siedzibie Zamawiającego:Gmina Czarnożyły, Czarnożyły 48, 98-310 Czarnożyły w godzinach 7.30-15.30,pokój Nr 8- I piętro od poniedziałku do piątku bądź za zaliczeniem pocztowym.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2014 godzina 12:00, miejsce: Gmina Czarnożyły, Czarnożyły 48, 98-310 Czarnożyły, pokój Nr 5 - Sekretarz Gminy.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach środków PROW na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.