Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3637z ostatnich 7 dni
15630z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dróg gminnych - profilowanie przy zachowaniu spadków podłużnych i poprzecznych...

Przedmiot:

Remont dróg gminnych - profilowanie przy zachowaniu spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i pobocza korony drogi, rozścielenie dostarczanego kruszywa przy użyciu równiarki drogowej

Data zamieszczenia: 2015-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wiązowna
ul. Lubelska 59
05-462 Wiązowna
tel. 022 7890128.
urzad@tuwiazowna.plAdres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: urzad@tuwiazowna.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wiązowna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2015-08-05 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja dróg gruntowych Gminy Wiązowna
WI.271.18.2015.AN.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I

Przedmiotem zamówienia części I jest remont dróg gminnych polegający na Profilowanie równanie przy zachowaniu spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i pobocza korony drogi. Rozścielenie dostarczanego kruszywa przy użyciu równiarki drogowej. Grubość warstwy kruszywa po zagęszczeniu do 20 cm, szerokość 3,5 5m; kruszywo betonowe łamane bez domieszek zanieczyszczeń; między innymi gliny, iłów, gruzu ceglanego, cegły wapiennej, elementów metalowych i innych zanieczyszczeń: o frakcji 0-63 mm. Zawartość frakcji kruszyw 0-2mm-max 25%.
Mechaniczne zagęszczenie rozścielonych kruszyw do naprawy dróg, walcem wibracyjnym stalowo - ogumionym o masie min. 12 ton.
2. Regulowanie elementów urządzeń podziemnych zasuw hydrantów studni itp do poziomu wykonanej nawierzchni.

Remont dróg będzie prowadzony w następujących lokalizacjach.

Sołectwo Czarnówka
wykonanie remontu dróg gminnych, gruzem betonowym:
ul. Akacjowa
ul Lawendowa
o łącznej wartości do kwoty 15 09813 zł brutto
Sołectwo Duchnów
wykonanie remontu dróg gminnych, gruzem betonowym:
ul. Kwitnącej Jabłoni
ul. Dłuska tylko w części
o łącznej wartości do kwoty 7 18500 zł brutto

Sołectwo Glinianka I
wykonanie remontu dróg gminnych, gruzem betonowym:
ul. Podzamcze - o wartości do kwoty 8 000,00 zł brutto
ul. Kościelna - o wartości do kwoty 6 711,58 zł. brutto
Sołectwo Góraszka
wykonanie remontu dróg gminnych, gruzem betonowym:
ul. Krótka - o wartości do kwoty 2 000,00 zł brutto
ul. Flory - o wartości do kwoty 2 000,00 zł brutto
ul. Kaczeńców - o wartości do kwoty 3 776,44zł brutto

Sołectwo Poręby
wykonanie remontu drogi gminnej gruzem betonowym:
nr dz. 94
nr dz. 337
nr dz. 262
o łącznej wartości do kwoty 9 842,00 zł brutto

Sołectwo Osiedle Rudka wykonanie remontu drogi gminnej gruzem betonowym:

ul. Jodłowej
o wartości do kwoty 8 995,38 zł brutto

Sołectwo Rzakta - wykonanie remontu dróg gminnych, gruzem betonowym:
ul. Sarnia
ul. Wiejska
ul. Pólko
ul. Borowa
e) ul. Górska
o łącznej wartości do kwoty 22 717,74 zł brutto

Sołectwo Stefanówka - wykonanie remontu dróg gminnych, gruzem betonowym:
ul. Pliszki,
ul. Złotej
i końcowy odcinek ul. Klonowej
o łącznej wartości do kwoty 5 000 zł brutto

Sołectwo Wiązowna Kościelna wykonanie remontu drogi gminnej gruzem betonowym:
ul. Projektowana
o wartości do kwoty 3 000, 00 zł brutto

Sołectwo Wola Ducka - wykonanie remontu dróg gminnych gruzem betonowym
ul. Różyce - o wartości do kwoty 2 000,00 zł brutto
ul. Działkowej - o wartości do kwoty 9 765,29 zł brutto

ŁĄCZNA WARTOŚĆ W CZĘŚĆ II - wynosi do kwoty 106.091,56 zł brutto


CZĘŚĆ II

Przedmiotem II części zamówienia jest naprawa nawierzchni drogowych masą bitumiczną polegająca na oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową i istniejącej podbudowy i ułożeniu masy.

Sołectwo Góraszka - wykonanie remontu drogi gminnej masą bitumiczną:
ul. Dębowa o wartości do kwoty 3 776,45 zł brutto

ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI II - wynosi do kwoty 3 776,45 zł brutto

CZĘŚĆ III

Przedmiotem III części zamówienia jest realizacja przedmiotu zamówienia przy użycia kruszywa dolomitowego, w następujący sposób:

Doziarnianie nawierzchni drogi kruszywem dolomitowym o frakcji 4 - 31,5 mm zgodnym z PN -EN 13043:2004, w ilości do 100 kg/m2, przy użyciu równiarki drogowej.
Mechaniczne zagęszczenie rozścielonych kruszyw do naprawy dróg, walcem wibracyjnym stalowo - ogumionym o masie min. 12 ton.

Roboty będą realizowane w następujących lokalizacjach.

Sołectwo Malcanów - wykonanie remontu drogi gminnej, kruszywem dolomitowym:
ul. Letniej
o wartości do kwoty 5 883, 39 zł brutto
Regulowanie elementów urządzeń podziemnych (zasuw, hydrantów, studni itp.) do poziomu wykonanej nawierzchni.

Sołectwo Stefanówka - wykonanie remontu dróg gminnych, kruszywem dolomitowym:
ul. Pliszki
ul. Złotej
i końcowy odcinek ul. Klonowej
o łącznej wartości do kwoty 9 780,64 zł brutto

ŁĄCZNA WARTOŚĆ Z CZĘŚCI III - wynosi do kwoty 15 664,03 zł brutto

Wykonawca ma obowiązek świadczyć roboty objęte przedmiotem zamówienia, na zgłoszenia Zamawiającego w ciągu 5 dni od wezwania przez koordynatora.

Po stronie Wykonawcy leży zarówno dostawa zakupionego kruszywa dolomitowego, gruzu betonowego czy masy bitumicznej jak również wykonanie robót w celu konserwacji dróg gruntowych gminy Wiązowna znajdujących się na terenie Sołectw wyżej wymienionych..
II.1.5)

 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuwiazowna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.tuwiazowna.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wiązowna
ul.Lubelska 59
05-462.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ I

Przedmiotem zamówienia części I jest remont dróg gminnych polegający na:.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Profilowanie, równanie przy zachowaniu spadków podłużnych i poprzecznych (jezdni i pobocza korony drogi. Rozścielenie dostarczanego kruszywa przy użyciu równiarki drogowej. Grubość warstwy kruszywa po zagęszczeniu do 20 cm, szerokość 3,5- 5m; kruszywo betonowe łamane bez domieszek zanieczyszczeń; między innymi gliny, iłów, gruzu ceglanego, cegły wapiennej, elementów metalowych i innych zanieczyszczeń: o frakcji 0-63 mm. Zawartość frakcji kruszyw 0-2mm-max 25%.
Mechaniczne zagęszczenie rozścielonych kruszyw do naprawy dróg, walcem wibracyjnym stalowo - ogumionym o masie min. 12 ton.
2. Regulowanie elementów urządzeń podziemnych (zasuw, hydrantów, studni itp.) do poziomu wykonanej nawierzchni..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 96
2. termin płatności - 4Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.