Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont elewacji frontowej i docieplenie ścian budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, remont...

Przedmiot:

Remont elewacji frontowej i docieplenie ścian budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, remont klatki schodowej

Data zamieszczenia: 2016-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 87 w Bydgoszczy

Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.
RWM-1
ul. Toruńska 36
85-023 Bydgoszcz

Osoba do kontaktu:
Wojciech Łassa, tel. 513 000 852, 52 3488735
e-mail: w.lassa@adm.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-12-16 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
 1. Przedmiot zamówienia:

Temat: „ Remont elewacji frontowej i docieplenie ścian budynku wraz z kolorystyką budynku, remont klatki schodowej Wspólnoty Mieszkaniowej Dworcowa 87 w Bydgoszczy”

 1. Zakres prac: zgodny z projektem i przedmiarem robót; przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, a oferent zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu zamówienia, celem ustalenia obmiaru robót niezbędnych do sporządzenia wyceny, oraz do ujęcia w ofercie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.

IV. Wynagrodzenie wykonawcy: ryczałtowe

V. Wymagania dotyczące zabezpieczenia:

 • zamawiający wymaga zabezpieczenie należytego wykonania umowy na pełen zakres prac w kwocie 8.000,00 zł. W gotówce lub w formie gwarancji bankowych

VI. Wymagany termin realizacji zadania:

 • 5 miesięcy od podpisania umowy po uzyskaniu pozwolenia na budowę

i/lub

 • rozpoczęcie robót: luty 2017r.

 • zakończenie robót: ostatecznie do końca m-ca lipca 2017r.

 

  1. Wymagania stawiane Wykonawcy:

   • doświadczenie zawodowe: wykaz robót identycznych z przedmiotem zamówienia z ostatnich 3 lat z wyszczególnieniem budynków, wg tabeli:

Lp.

Zamawiający

Rodzaj robót

Data wykonania

Wartość brutto.

Rok 2016

 

 

 

 

 

Rok 2015

 

 

 

 

 

Rok 2014

 

 

 

 

 

Referencje na wykazane roboty, wystawione przez Zamawiających, potwierdzające wykonanie robót terminowo i z należytą starannością, będą dodatkowym atutem

 • potencjał kadrowy: minimum 7 osób, w tym kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej i zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa

 • potencjał techniczny: niezbędne do wykonania zamówienia narzędzia i urządzenia oraz środki transportowe, jakimi dysponuje oferent

 1. Sposób przygotowania oferty:

Oferent zobowiązany jest złożyć pisemna ofertę na formularzu zgodnym ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego, wraz z następującymi załącznikami:

 • kosztorysem szczegółowym, z uwzględnieniem zajęcia pasa drogowego (chodnik) na czas prowadzenia prac. Budynek w większości z lokalami użytkowymi.

 • oświadczeniem o posiadanym doświadczeniu sporządzone zgodnie ze wzorem tabeli podanym w punkcie VII wraz z odpisami referencji potwierdzającymi należyte wykonanie wyspecyfikowanych robót,

 • oświadczeniami, o których mowa w punktach IX i X,

 • dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę i jej załączniki,

 1. Oferent zobowiązany jest do:

 • złożenia oświadczenia, że nie będzie wprowadzał w trakcie realizacji prac żadnych zmian materiałowych w stosunku do zaproponowanych w ofercie przetargowej,

 • złożenia oświadczenia, o nie zaleganiu w opłacaniu składek do ZUS i Urzędu Skarbowego,

 • złożenia oświadczenia, o posiadaniu wymaganego potencjału kadrowego i technicznego, niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia.

 1. W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawcy, oferent zobowiązany jest załączyć do oferty zakres przewidzianych do realizacji prac przez podwykonawcę lub oświadczenie, że prace wykonane zostaną siłami własnymi.

 

 1. Informacje końcowe

 • dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udzieli:

inspektor nadzoru Wojciech Łassa,

tel. 513 000 852, 52 3488735, e-mail: w.lassalassa@adm.com.pl">@adm.com.pl

RWM-1 „ADM”, ul. Toruńska 36, 85-023 Bydgoszcz, pok. nr 12

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, odwołania postępowania, swobodnego unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, bez konieczności informowania o tym fakcje oferentów, oraz prawo swobodnego wyboru oferty,

 • Zamawiający zastrzega sobie także prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym wykonawcą lub wykonawcami, bez konieczności informowania pozostałych oferentów o wyniku zamówienia,

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem:

OFERTA na Remont elewacji frontowej i docieplenie ścian budynku, remont klatki schodowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Dworcowa 87 w Bydgoszczy

w terminie do 16.12.2016r. do godz. 15:00

w siedzibie RWM-1, Bydgoszcz ul. Toruńska 36, sekretariat p. 3, parter

Oferta ważna będzie przez okres 90 dni od dnia upływu terminu jej złożenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.