Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie remontu dachu (o powierzchni po obrysie zew. 310m2) pokrytego papą wraz z...

Przedmiot:

Wykonanie remontu dachu (o powierzchni po obrysie zew. 310m2) pokrytego papą wraz z wymianą obróbek blacharskich i remontem kominów budynku Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2016-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Prądnik Biały Wschód”
ul. Grażyny 3
31-217 Kraków
e-mail: sekretariat@pradnikbialywsch.pl

Osoba do kontaktu:
Henryk Wiśniowski, tel. 791 211 819
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-12-12 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe
Podstawa prawna:
 Kodeks cywilny;
 Regulamin udzielania zamówień przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Prądnik Biały Wschód” w Krakowie - uchwała nr 17/RN-X/2016 Rady Nadzorczej z dnia 13.09.2016r.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu o powierzchni po obrysie zew. 310m2 pokrytego papą wraz z wymianą obróbek blacharskich i remontem kominów budynku ul. Imbramowska 5.

Zakres prac; - usunięcie starego pokrycia z papy na dachu betonowym wraz z wywozem,
- miejscowe wyrównanie wylewki betonowej celem uzyskania spadku do koszy zlewowych,
- wymiana spustów dachowych.
-pokrycie dachu papą termozgrzewalną podkładową typu PV S4 na wcześniej zagruntowanym podłożu,
-pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia o grubości 5,2mm , o właściwościach technicznych nie gorszych niż papa typu MIDA TOP PV 250 S5.
- wykonanie docieplenia całych zewnętrznych ścian kominów styropianem gr. 5 cm
metodą lekką-mokrą tynk akrylowy biały,
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji . Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy aluzinc o grubości 0,55mm na płycie OSB/18mm z nachyleniem do środka dachu wraz z 8cm maskownicą zew. Wymagania wg normy PN-61/B-1024, PN-73/H-92122.
- należy wykonać obróbki pokrycia dachowego ogniomurów , czapek kominowych, wywiewek oraz włazów dachowych w sposób zapewniających szczelność,
- malowanie deflektorów.
Zakres prac dodatkowych;
Wykonanie remontu zadaszenia 4-ch logii papą podkładowa i nawierzchniową z obróbką blacharską na wysięgnikach stalowych po wcześniejszym usunięciu starego pokrycia z papy. Wykonanie nowego pokrycia ze spadkiem od budynku wraz
zamontowaniem opaski dociskowej na łączeniu daszku ze ścianą zewnętrzną.
Dział Techniczny zaleca wizję na dachu celem szczegółowych pomiarów przewidywanych robót do wykonania. Wizja po wcześniejszym ustaleniu terminu.
3
IV. WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Prace muszą być prowadzone z uwzględnieniem użytkowania budynków przez mieszkańców. Uciążliwe prace budowlane (kucie, wiercenie) mogą być wykonywane tylko w godzinach od 8.00 do 18.00.
Prace powinny być wykonane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób postronnych.
Wykonawca jest obowiązany do sprzątania w miejscach prowadzonych robót ze wszelkiego rodzaju pozostałości po wykonanych pracach.
Wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie:
a) Z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
b) Opracowanie książkowe Wydawnictwa Arkady „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” tom I część 3 rozdział 22;
Pozostałe warunki:
1. Materiały użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
2. Przedmiot robót należy wykonać z materiałów własnych, dobrej jakości, nowych oraz wolnych od wad.
3. Wykonawca ma obowiązek konsultować z Zamawiającym jakość materiałów przed wbudowaniem.
4. Wszystkie materiały użyte do wykonania prac winny posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie; odpisy odpowiednich świadectw należy przedstawić przed wbudowaniem Inspektorowi Nadzoru, oraz załączyć je do protokołu odbioru końcowego.
5. Wykonawca odpowiada za straty spowodowane przez niego w rzeczowych składnikach majątkowych mieszkańców oraz Zamawiającego powstałe w związku z wykonaniem prac.
6. Zamawiający nie odpowiada za urządzenia i materiały pozostawione przez Wykonawcę na terenie wykonywania prac.
7. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy protokolarnie w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace, zabudowane materiały i urządzenia.
Terminy obowiązywania gwarancji liczone będą od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający będzie wymagał dostarczenia dokumentów gwarancyjnych w formie pisemnej.
9. Wykonawca ponosi koszty związane z ustawieniem dodatkowych zabezpieczeń na czas robót.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I ZAPŁATY
od 1.04.2017. do 30.06. 2017r.
Zapłata wg harmonogramu
2017r -75% wartości robót brutto
2018r - 25% wartości robót brutto
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i wykonali należycie w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty (co najmniej 5 robót) odpowiadające swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Ocena spełnienia w/w warunków odbywać się będzie w oparciu o kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych do oferty.
VII KAUCJA GWARANCYJNA
Na okres gwarancji Zamawiający zatrzyma kwotę w wysokości 6 % wartości wykonanych robót jako zabezpieczenie należytego wykonania ( na warunkach zapisanych w umowie uzgodnionej przez strony).
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
Wszelkie; zapytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawca przekazuje:
- pisemnie na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa”Prądnik Biały Wschód” w Krakowie,
ul. Grażyny 3 , 31-217 Kraków , pok. 6;
- lub faksem nr: 12 415 48 83 w 35
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pradnikbialywch.pl
w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia osobą uprawnioną do przekazywania informacji jest:
Inspektor Nadzoru - Henryk Wiśniowski tel. 791 211819 w godz. 8-13
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia 30.01.2017r.
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, lub odręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.
2. Wykonawca ma wykonać kosztorys naw/w zakres robót
3. Formularz ofertowy musi być podpisany przez Wykonawcę, tj. przez osoby, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie, o którym mowa musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów przedstawionych w ofercie, np. z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Upoważnienie (pełnomocnictwo) należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
4. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem „Remont pokrycia dachu ul. Imbramowska 5 ” osobiście lub pocztą.
XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w pokoju 2 - w siedzibie Zamawiającego, ul. Grażyny 3, Kraków, przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Prądnik Biały Wschód ul. Grażyny 3, 31-217 Kraków lub na adres internetowysekretariat@pradnikbialywsch.pl do dnia 12.12.2016 r. do godz. 1300.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie będą rozpatrywane (obowiązuje data i godzina wpływu do Zamawiającego).
XII. OTWARCIE OFERT
Otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie Spółdzielni, ul. Grażyny 3, Kraków,
w dniu 12.12.2016 r. o godz. 1315.
Otwarcie ofert bez udziału oferentów.
XIII.WYNIKU POSTĘPOWANIA
- niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa,
- Oferenci, których oferta nie została wybrana - zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
XIV. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.