Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej w częściach wspólnych...

Przedmiot:

Remont klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2016-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Śniadeckich 13-13a w Głogowie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Poczdamska 1
67-200 Głogów

Osoba do kontaktu:
Ryszard Sajko, tel. 076-853-11-30, 575677020
Piotr Furmański, tel. 076-853-11-94, 503-016-288
Marta Okła, Sławomir Sadecki, tel. 076-853-11-31, fax: 76-853-11-01
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głogów
Wadium: 2.000,00 PLN
Termin składania ofert: 2016-12-09 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Remont klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku przy ul. Śniadeckich 13 – 13a w Głogowie

2.    Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 701 K.C. i następne
3.    SIWZ do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl
4.    Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
4.1. W sprawach technicznych
    a) Remont klatki schodowej
Kierownik Działu Eksploatacyjnego ZGM w Głogowie – Ryszard Sajko - tel. 076-853-11-30 lub 575677020.
b) Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku
Zastępca Kierownika ADM „Hutnik” w Głogowie ds. technicznych – Piotr Furmański – tel. 076-853-11-94 lub 503-016-288
4.2.    W sprawach proceduralnych:
Sekcja lokali i zamówień ZGM w Głogowie – Marta Okła lub Sławomir Sadecki –
tel. 076-853-11-31, fax. 76-853-11-01
5. Opis przedmiotu zamówienia:
5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Śniadeckich 13-13a w Głogowie zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, oraz w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych łącznie z robotami towarzyszącymi w zakresie:
    A) Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku:
-    wewnętrzne linie zasilające,
-    rozdzielnie główne RG+TA1 (na parterze klatki ze złączem kablowym ZK) wraz z zabezpieczeniami głównymi na poszczególne lokale mieszkalne,
-    tablice administracyjne TA2 na parterze pozostałych klatek
-    tablice licznikowe TM wraz z zabezpieczeniami obwodów na poszczególnych piętrach,
-    instalacje oświetlenia ciągów komunikacyjnych (korytarzy i klatek schodowych),
-    instalacje oświetlenia strychu z zabezpieczeniem mocy PPM-01,
-    instalację ochronną
Uwaga! Nie wyceniać pozycji dotyczących wymiany opraw oświetleniowych w ciągach komunikacyjnych klatek schodowych, tj. nie wyceniać kosztów zakupu materiału i kosztów robocizny.
B) Remont klatek schodowych i piwnic budynku:
-    malowanie piwnic
-    wykonanie gładzi gipsowych na klatkach schodowych
-    malowanie klatek schodowych farbami emulsyjnymi
-    malowanie różnych elementów farbami olejnymi
-    wymiana drzwi wejściowych do piwnic i suszarni wraz z wymianą ościeżnic

Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

5.3.    Pełny zakres realizacji przedmiotu zamówienia określają:
A) Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku: projekt budowlany wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót opracowane przez firmę  „ELNET SERWIS” Maciej Piotrowski, ul. Lwowska 8/15, 59-220 Legnica: zał. nr 9, 10 i 11 do SIWZ.
B)    Remont klatki schodowej: przedmiar robót opracowany przez Starszego Referenta ds. technicznych ZGM w Głogowie – p. Andrzeja Świątkowskiego, zał. nr 11a do SIWZ.
5.4. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.
6.   Kryterium oceny ofert: 100% cena
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy (-ów)
9. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości  2.000,00 zł
       (słownie: dwa tysiace złotych 00/100)
Wadium w formach określonych w Rozdziale XI ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wnieść na konto bankowe firmy nie później niż do dnia składania ofert w osobnych kopertach opieczętowanych pieczątką firmową Wykonawcy (w przypadku przelewu pieniędzy na konto Zamawiającego należy złożyć dowód przelewu lub wpłaty wadium).
 10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
10.1.     Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w Rozdziale X, ust.3     Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia.
   10.2.    Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie min. 2 robót ogólnobudowlanych w zakresie wymiany, instalacji lub modernizacji instalacji elektrycznych.
   10.3.     Dysponują m.in. 5 osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w tym min. 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi o konstrukcyjno-budowlanej.
   10.4.    Posiadają ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  gospodarczej w wysokości co najmniej 100 % oferowanej kwoty brutto.
   10.5. Udzielą minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały. Zamawiający wymaga, by niezależnie od gwarancji producenta, gwarancja na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane instalacje, materiały i urządzenia wynosiła minimum 3 lata, licząc od dnia protokolarnego, ostatecznego odbioru robót. Podane przez Wykonawców okresy udzielenia gwarancji nie mogą zawierać warunków wstępnych, np. uzależnienia od zobowiązania użytkownika do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformułowania.
10.6.     Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale XI SIWZ.
12.     Oferty należy złożyć do dnia 09.12.2016 r. do godz. 9.00 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 210, II piętro)
13.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.12.2016 r. o godz. 9.10 w Sali Konferencyjnej ZGM (pok. nr 214, II     piętro)
14.     Termin związania ofertą  – 30 dni.
15.     Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
16.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
17.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie - bez podawania przyczyny.
18.     Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z  wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.