Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: OBSŁUGA I EKSPLOATACJA ZBIORNIKÓW, PRZEPOMPOWNI MELIORACYJNYCH, ORAZ UTRZYMANIE WAŁÓW...

Przedmiot:

OBSŁUGA I EKSPLOATACJA ZBIORNIKÓW, PRZEPOMPOWNI MELIORACYJNYCH, ORAZ UTRZYMANIE WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH I PRZEPUSTÓW WAŁOWYCH

Data zamieszczenia: 2017-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Małopolskie – Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
ul. Szlak 73
31-153 Kraków
Tel.: +48 126188033
E-mail: ppor@mzmiuw.krakow.pl
Faks: +48 126188038
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-09-14 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Polska-Kraków: Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2017/S 147-305452

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Województwo Małopolskie – Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
ul. Szlak 73
Osoba do kontaktów: Piotr Porębski
31-153 Kraków
Polska
Tel.: +48 126188033
E-mail: ppor@mzmiuw.krakow.pl
Faks: +48 126188038

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mzmiuw.krakow.pl/" target="_blank">http://www.mzmiuw.krakow.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Środowisko
Inny: rolnictwo i ochrona przeciwpowodziowa

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

OBSŁUGA I EKSPLOATACJA ZBIORNIKÓW, PRZEPOMPOWNI MELIORACYJNYCH, ORAZ UTRZYMANIE WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH I PRZEPUSTÓW WAŁOWYCH BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest obsługa, eksploatacja, konserwacja i remonty bieżące wykonywane na następujących obiektach:
— zbiornika wodnego „Zesławice” na rzece Dłubnia w miejscowości Kraków,
— zbiornika wodnego „Skrzyszów” na potoku Korzeń w miejscowości Skrzyszów Górny gmina Skrzyszów, powiat tarnowski
— suchego zbiornika retencyjnego „Bieżanów” na rzece Serafa w miejscowości Kraków
— 21 przepompowni melioracyjnych wraz z obiektami towarzyszącymi
oraz stały dozór i bieżąca konserwacja wałów przeciwpowodziowych i przepustów wałowych będących w administracji MZMiUW w Krakowie.
Zamówienie zostało podzielone na części. Budowle i urządzenia zostały zgrupowane w zależności od ich rodzaju, położenia i wzajemnych odległości. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71311100, 50511000, 50800000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach

II.2.3)Informacje o wznowieniach

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2020

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Część I zamówienia Budowle i urządzenia na terenie Miasta Kraków i powiatu krakowskiego (bez gminy Igołomia-Wawrzeńczyce)

1)Krótki opis

Budowle i urządzenia na terenie Miasta Kraków i powiatu krakowskiego (bez gminy Igołomia-Wawrzeńczyce).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71311100, 50511000, 50800000

3)Wielkość lub zakres

— 148,659 km wałów przeciwpowodziowych
— 150 przepustów wałowych.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Część II zamówienia Budowle i urządzenia na terenie powiatu proszowickiego i gm. Igołomia-Wawrzeńczyce

1)Krótki opis

Budowle i urządzenia na terenie powiatu proszowickiego i gm. Igołomia-Wawrzeńczyce.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71311100, 50511000, 50800000

3)Wielkość lub zakres

— 42,090 km wałów przeciwpowodziowych
— 20 przepustów wałowych.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Część III zamówienia Budowle i urządzenia na terenie powiatu wielickiego i myślenickiego

1)Krótki opis

Budowle i urządzenia na terenie powiatu wielickiego i myślenickiego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71311100, 50511000, 50800000

3)Wielkość lub zakres

— 46,041 km wałów przeciwpowodziowych
— 31 przepustów wałowych.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Część IV zamówienia Budowle i urządzenia na terenie powiatu bocheńskiego

1)Krótki opis

Budowle i urządzenia na terenie powiatu bocheńskiego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71311100, 50511000, 50800000

3)Wielkość lub zakres

— 121,105 km wałów przeciwpowodziowych
— 161 przepustów wałowych (w tym 3 budowle wpustowo-spustowe).

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Część V zamówienia Budowle i urządzenia na terenie powiatu brzeskiego

1)Krótki opis

Budowle i urządzenia na terenie powiatu brzeskiego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71311100, 50511000, 50800000

3)Wielkość lub zakres

— 110,997 km wałów przeciwpowodziowych
— 83 przepusty wałowe.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: Część VI zamówienia Budowle i urządzenia na terenie powiatu tarnowskiego

1)Krótki opis

Budowle i urządzenia na terenie powiatu tarnowskiego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71311100, 50511000, 50800000

3)Wielkość lub zakres

— 173,504 km wałów przeciwpowodziowych
— 142 przepusty wałowe.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: Część VII zamówienia Budowle i urządzenia na terenie powiatu dąbrowskiego

1)Krótki opis

Budowle i urządzenia na terenie powiatu dąbrowskiego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71311100, 50511000, 50800000

3)Wielkość lub zakres

— 152,290 km wałów przeciwpowodziowych
— 80 przepustów wałowych.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: Część VIII zamówienia Budowle i urządzenia na terenie powiatów oświęcimskiego i chrzanowskiego

1)Krótki opis

Budowle i urządzenia na terenie powiatów oświęcimskiego i chrzanowskiego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71311100, 50511000, 50800000

3)Wielkość lub zakres

— 144,545 km wałów przeciwpowodziowych
— 132 przepustów wałowych.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: Część IX zamówienia Budowle i urządzenia na terenie powiatu wadowickiego

1)Krótki opis

Budowle i urządzenia na terenie powiatu wadowickiego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71311100, 50511000, 50800000

3)Wielkość lub zakres

— 43,300 km wałów przeciwpowodziowych
— 43 przepusty wałowe.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10 Nazwa: Część X zamówienia Budowle i urządzenia na terenie powiatów nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego

1)Krótki opis

Budowle i urządzenia na terenie powiatów nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71311100, 50511000, 50800000

3)Wielkość lub zakres

— 40,772 km wałów przeciwpowodziowych
— 46 przepustów wałowych.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11 Nazwa: Część XI zamówienia Budowle i urządzenia na terenie powiatów oświęcimskiego i chrzanowskiego

1)Krótki opis

Budowle i urządzenia na terenie powiatów oświęcimskiego i chrzanowskiego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71311100, 50511000, 50800000

3)Wielkość lub zakres

— Przepompownia Gromiec
— Przepompownia Jawiszowice.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12 Nazwa: Część XII zamówienia Budowle i urządzenia na terenie powiatu krakowskiego

1)Krótki opis

Budowle i urządzenia na terenie powiatu krakowskiego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71311100, 50511000, 50800000

3)Wielkość lub zakres

— Przepompownia Wawrzeńczyce I
— Przepompownia Wawrzeńczyce II
— Przepompownia Wawrzeńczyce III – Koźlica.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13 Nazwa: Część XIII zamówienia Budowle i urządzenia na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego i tarnowskiego

1)Krótki opis

Budowle i urządzenia na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego i tarnowskiego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71311100, 50511000, 50800000

3)Wielkość lub zakres

— Przepompownia Niedary
— Przepompownia Wrzępia
— Przepompownia Szczurowa
— Przepompownia Kwików
— Przepompownia Natków
— Przepompownia Wola Rogowska.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14 Nazwa: Część XIV zamówienia Budowle i urządzenia na terenie Gmin Olesno, Mędrzechów i Gręboszów

1)Krótki opis

Budowle i urządzenia na terenie Gmin Olesno, Mędrzechów i Gręboszów.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71311100, 50511000, 50800000

3)Wielkość lub zakres

— Przepompownia Dąbrówki Breńskie I
— Przepompownia Dąbrówki Breńskie II
— Przepompownia Hubenice
— Przepompownia Mędrzechów
— Przepompownia Pawłów.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15 Nazwa: Część XV zamówienia Budowle i urządzenia na terenie Gminy Szczucin

  1. Krótki opis

Budowle i urządzenia na terenie Gminy Szczucin.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71311100, 50511000, 50800000

3)Wielkość lub zakres

— Przepompownia Dąbrowica
— Przepompownia Radwan
— Przepompownia Skrzynka
— Przepompownia Zabrnie I
— Przepompownia Zabrnie II.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16 Nazwa: Część XVI zamówienia Obiekt zbiornika wodnego „Zesławice” na rzece Dłubnia w miejscowości Kraków

1)Krótki opis

Obiekt zbiornika wodnego „Zesławice” na rzece Dłubnia w miejscowości Kraków.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71311100, 50511000, 50800000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17 Nazwa: Część XVII zamówienia Obiekt zbiornika wodnego „Skrzyszów” na potoku Korzeń w miejscowości Skrzyszów

1)Krótki opis

Obiekt zbiornika wodnego „Skrzyszów” na potoku Korzeń w miejscowości Skrzyszów.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71311100, 50511000, 50800000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18 Nazwa: Część XVIII zamówienia Obiekt suchego zbiornika „Bieżanów” na rzece Serafa w miejscowości Kraków

1)Krótki opis

Obiekt suchego zbiornika „Bieżanów” na rzece Serafa w miejscowości Kraków.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71311100, 50511000, 50800000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości zależnej od tego na którą część zamówienia Wykonawca składa ofertę tj.:
— Część I zamówienia – kwota 14 000,00 zł
— Część II zamówienia – kwota 3 000,00 zł
— Część III zamówienia – kwota 3 000,00 zł
— Część IV zamówienia – kwota 14 000,00 zł
— Część V zamówienia – kwota 9 000,00 zł
— Część VI zamówienia – kwota 15 000,00 zł
— Część VII zamówienia – kwota 11 000,00 zł
— Część VIII zamówienia – kwota 13 000,00 zł
— Część IX zamówienia – kwota 4 000,00 zł
— Część X zamówienia – kwota 4 000,00 zł
— Część XI zamówienia – kwota 10 000,00 zł
— Część XII zamówienia – kwota 15 000,00 zł
— Część XIII zamówienia – kwota 30 000,00 zł
— Część XIV zamówienia – kwota 25 000,00 zł
— Część XV zamówienia – kwota 25 000,00 zł
— Część XVI zamówienia – kwota 17 000,00 zł
— Część XVII zamówienia – kwota 10 000,00 zł
— Część XVIII zamówienia – kwota 14 000,00 zł
Jeśli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wadium należy wnieść dla każdej części zamówienia.
2. Wadium winno być wniesione w:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z 2007 r.)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Pekao S.A.
nr konta 48 1240 6292 1111 0010 5126 1194.
4. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego 31 – 153 Kraków, ul. Szlak 73, Sekretariat V p (pokój numer 55).
5. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
6. Wadium w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
a. być wystawione na Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
b. zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust 4a i/lub ust 5 Ustawy.
c. okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.
7. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy.
8. Zgodnie z art. 148 ust.4 ustawy w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie może być wnoszone:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz. U. Nr 42 poz. 275 z 2007 r. z późn. zmianami)
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy zamawiającego – PEKAO S.A. nr konta 48 1240 6292 1111 0010 5126 1194
3. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka innych form, o których mowa w ust. 1 niniejszego Działu pod warunkiem zachowania ciągłości okresu wniesienia zabezpieczenia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
a. być wystawione na Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
b. zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż to zabezpieczenie jest mu należne.
c. okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia nie może być krótszy niż okres realizacji umowy i rękojmi.
5. Szczegółowe zapisy dotyczące kwestii związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy zostały zamieszczone we wzorach umów stanowiących Załącznik nr 6a, Załącznik 6b oraz Załącznik nr 6c do siwz.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Dla potrzeb oceny ofert według kryterium określonego w rozdz. XIII siwz Wykonawca zobowiązany jest podać szacunkową cenę brutto dla danej części zamówienia obliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485).
2. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany podać w druku formularza oferty ryczałtową cenę jednostkową za miesiąc za utrzymanie:
— 1 km wału przeciwpowodziowego oraz 1 szt. przepustu wałowego (dla części I – X)
lub
— pojedynczego obiektu przepompowni (dla części XI – XV)
— zbiornika wodnego (dla części XVI-XVIII)
3. Cena szacunkowa za wykonanie całego przedmiotu umowy dla danej części zamówienia będzie stanowiła iloczyn 36 miesięcy oraz sumy iloczynów jednostkowych cen ryczałtowych dla poszczególnych rodzajów urządzeń i ilości tych urządzeń.
4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia,
6. Cena oferty musi być wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.
7. Obowiązujący rodzaj wynagrodzenia – ryczałtowe
8. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa powyżej (w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność
z oryginałem). Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w rozdz. V ust.1 pkt 1.2
2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1.2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
WARUNEK DLA CZĘŚCI XI – XVIII ZAMÓWIENIA
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100)
— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej
niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy 00/100).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
3. Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie., przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz – „WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG”
4. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie
z drukiem stanowiącym załącznik nr 5 do siwz – „WYKAZ OSÓB”.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.3. znajdują się w zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
WARUNEK DLA CZĘŚCI I – X ZAMÓWIENIA
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
— dysponuje osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. 2016 r., poz. 290 z późn.zm.), to jest osobami lub osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
WARUNEK DLA CZĘŚCI XI – XV ZAMÓWIENIA
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
— dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) z których:
— co najmniej posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
— co najmniej jedna posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń nadane z mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278)
— co najmniej jedna posiada ważne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie grupy 1 pkt 2, 4 i 10 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz co najmniej roczne doświadczenie w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń i układów pompowni (pompy o mocy co najmniej 150kW)
— co najmniej jedna posiada ważne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w zakresie grupy 1 pkt 2, 4 i 10 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz co najmniej roczne doświadczenie w zakresie obsługi urządzeń i układów pompowni (pompy o mocy co najmniej 150kW)
— co najmniej jedna posiada ważne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie grupy 2 pkt 6 i 10 dla urządzeń, których obsługa będzie realizowana (pompy, rurociągi) wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz co najmniej roczne doświadczenie w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń
i układów pompowni (pompy o mocy co najmniej 150kW)
— co najmniej jedna na każdą przepompownię posiada ważne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w zakresie grupy 2 pkt 6 i 10 dla urządzeń, których obsługa będzie realizowana (pompy, rurociągi) wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz co najmniej roczne doświadczenie w zakresie obsługi urządzeń
i układów pompowni (pompy o mocy co najmniej 150kW)
WARUNEK DLA CZĘŚCI XVI, XVII ZAMÓWIENIA
warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że
— w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przez okres przynajmniej 6 miesięcy, 1 usługę (potwierdzoną dowodami określającymi, że usługa ta została wykonana w sposób należyty) polegającą na obsłudze i eksploatacji zbiornika wodnego wraz z budowlą stale lub okresowo piętrzącą wodę o wysokości piętrzenia powyżej 3 m.
— dysponuje osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 290 z późn.zm.), to jest posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą z wyżej wymienionymi uprawnieniami dla każdą z części zamówienia tj. XVI i XVII.
WARUNEK DLA CZĘŚCI XVIII
warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że
— w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przez okres przynajmniej 6 miesięcy, 1 usługę (potwierdzoną dowodami określającymi, czy usługa ta została wykonana w sposób należyty) polegającą na obsłudze i eksploatacji zbiornika wodnego wraz z budowlą stale lub okresowo piętrzącą wodę o wysokości piętrzenia powyżej 3 m.
— dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) z których:
— co najmniej jedna posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
— co najmniej jedna posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń nadane z mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278)
— co najmniej jedna posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń nadane z mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
— co najmniej jedna posiada ważne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie grupy 1
pkt 2, 4 i 10 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz co najmniej roczne doświadczenie w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
— co najmniej trzy posiadają ważne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w zakresie grupy 1 pkt 2, 4 i 10 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394;ze zm.).
Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej w rozumieniu art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65; ze. zm.) w zawodzie odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa na zasadach określonych w przepisie art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2016r.poz. 1725;ze. zm).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena oferty brutto. Waga 50

2. Forma zatrudnienia. Waga 35

3. Doświadczenie. Waga 15

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZIR-271-7/17

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

14.9.2017 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 14.9.2017 - 12:15

Miejscowość:

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Szlak 73 sala konferencyjna

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. W tym celu Zamawiający żąda w szczególności:
— zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
— czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą „spełnia nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dostarczonych oświadczeniach i dokumentach wymaganych w specyfikacji.
VA. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST.5
Zamawiający przewiduje następujące podstawy wykluczenia: art. 24 ust.5 pkt 1,2,4,5,6 i 8.
VIA. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA ŻE SPEŁNIA ON WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU I NIE PODLEGA WYKLUCZENIU
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i nie podlega wykluczeniu do oferty należy załączyć:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej (JEDZ) stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa również JEDZ dotyczące tych podmiotów.
Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia również JEDZ dotyczący podwykonawców.
Zasady i sposób wypełnienia JEDZ jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia przedmiotowego postępowania a także znajduję się w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych na stronie Urzędu, w Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej, w przypadku kiedy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
VIB. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.1 pkt 1 i 3 USTAWY PZP.
1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w rozdz. V ust.1 pkt 1.2
2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
3. Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie., przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz – „WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG”
4. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 5 do siwz – „WYKAZ OSÓB”.
5. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
7. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy.
9. Oświadczenia wykonawcy o braku, wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
10. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
11. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy.
12. Oświadczenia wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)
Dokumenty wymienione w ust. 9-12 należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ „OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA”
13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VIB
1) ust.5 – składa informację z odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21 oraz ust.5 pkt 5 i 6 ustawy
2) ust.6-8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
14. Dokument, o których mowa powyżej w ust.13 pkt 1) i pkt 2) lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa ust.13 pkt 2) lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
15. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w ust.13 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby ust. 14 stosuje się.
16. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust.5, składa dokument o którym mowa w ust.13 pkt.1, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 oraz ust..5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby ust.13 zdanie pierwsze stosuje się.
17. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
18. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP wykonawca składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty o których mowa w rozdziale VI B ust.3-6. Natomiast dokumenty z rozdziału VI B ust.9-12. należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ „OŚWIADCZENIA PODMIOTU DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA”.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl" target="_blank">http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy przysługują przewidziane w Ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI – „Środki ochrony prawnej”.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub emailem.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
a. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub emailem,
b. w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne”,
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne”.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne”.
10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem,
b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
— nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo
— opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki,
c. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
— nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo
— zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
13. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
15. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
16. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
17. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
18. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
19. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
20. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym, jeżeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej.
21. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.
22. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza się opłatę.
23. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
24. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI, tj art. 179 –198g Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl" target="_blank">http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

1.8.2017

 

Data przekazania  niniejszego ogłoszenia Urzędowi  Publikacji Unii Europejskiej:

01.08.2017 r.

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.