Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - dostosowanie węzłów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - dostosowanie węzłów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych

Data zamieszczenia: 2017-08-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
85-064 Bydgoszcz
ul. J.K. Chodkiewicza 30
tel. +48 52 341 91 00
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-08-22 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

               Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR UKW/DZP-282-ZO-108/2017

Nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-108/2017

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

 

 1. Tytuł zamówienia: Dostosowanie węzłów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w Domu Studenta nr 1, przy ul. Łużyckiej 34 w Bydgoszczy.

 

2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 28. 09. 2017 r.

4.Opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia

Dostosowanie węzłów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych na I piętrze w budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. Łużyckiej 24 w Bydgoszczy.

Zakres prac obejmuje:

 1. Roboty budowlane:
 • rozbiórka ścianek działowych
 • rozbiórka posadzek
 • wykonanie nowych ścianek działowych
 • zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie konstrukcyjnej
 • wykonanie wylewki posadzek
 • ułożenie płytek podłogowych i ściennych
 • naprawa wykładziny PCV i cokolika
 • pomalowanie ścian i sufitów łazienek, przedsionków oraz pokojów
 • osadzenie nowej stolarki drzwiowej oraz nowych ościeżnic stalowych drzwi po przesunięciu otworów drzwiowych
 1. Instalacje sanitarne:
 • demontaż istniejących urządzeń sanitarnych
 • przebudowę istniejącej instalacji c.o. wraz z montażem dwóch nowych grzejników łazienkowych i doprowadzeniem do nich nowej instalacji. Lokalizacja grzejników
  w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
 • montaż nowej instalacji wod-kan do urządzeń sanitarnych
 • montaż urządzeń sanitarnych wc, umywalka i prysznic dla niepełnosprawnych
 • montaż wpustów prysznicowych z rusztem ze stali nierdzewnej o wydajności ok.1,7l/s
 • montaż wentylatorów łazienkowych typu Silent z opóźnieniem czasowym włączanych
  ze światłem 2kpl.

Urządzenia sanitarne i grzejniki zastosować według opisu w przedmiarach.

 1. Montaż nad umywalkami luster przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Lustra przed zamówieniem do uzgodnienia z inwestorem.
 2. Montaż krzesła prysznicowego ze stali nierdzewnej 2kpl. Krzesła prysznicowe przed zamówieniem do uzgodnienia z inwestorem
 3. Montaż poręczy stałych i uchylnych ze stali nierdzewnej d:32mm przy wc, umywalkach
  (po 2szt. przy każdym urządzeniu sanitarnym) i natryskach. Poręcz uchylna przy wc
  z uchwytem na papier toaletowy. Uchwyty przed zamówieniem do uzgodnienia
  z inwestorem.
 4. Instalacje elektryczne:

Zakres robót branży elektrycznej obejmuje prace demontażowe osprzętu i opraw oświetleniowych,wykonanie nowej instalacji podtynkowejelektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych 230V. Instalacja oświetleniowa zawiera montaższeściu opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED (3 szt. w każdym węźle sanitarnym), wyłączników oświetleniowych jednobiegunowych oraz czujników obecności. Instalacja gniazd wtykowych obejmuje montaż2 szt. 230V (1 szt. w każdym węźle sanitarnym). Oprawy i osprzęt należy zastosować zgodnie z opisem w przedmiarach. Zakres robót obejmuje również wykonanie instalacji przyzywowej dla niepełnosprawnych. Moduły sygnalizacyjne (dźwiękowo-optyczne) należy zainstalować przy wejściu do sanitariatów i w portierni. Pozostałe elementy (kasownik, wyłącznik pociągowy) przy umywalkach. Instalację przyzywową wykonać przewodem YnTKSY 3x2x0,5 mm2. Rozmieszczenie osprzętu i opraw oświetleniowych należy uzgodnić z inspektorem nadzoru.

Wszystkie materiały, które zamierza zainstalować Wykonawca muszą uzyskać akceptację inspektora nadzoru po uprzednimprzedstawieniu kart materiałowych oraz deklaracji zgodności i certyfikatów.

Układ urządzeń sanitarnych według rys. nr 1.

5. Opis sposobu obliczania ceny:

5.1. Wykonawca określi cenę ryczałtową przedmiotu zamówienia ( w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego ) obejmującą wszystkie jego elementy wynikające nie tylko z Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami, lecz także wynikające z wiedzy i doświadczenia Wykonawcy w przedmiotowym zakresie oraz obiektywnej potrzeby ich wykonania. Podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa dotyczy końcowego dzieła (efektu), niezależnie od tego czy wszystkie elementy i etapy konieczne dla uzyskania tego dzieła (efektu) zostały ujęte w Zapytaniu Ofertowym, czy też nie.

5.2. Dla ułatwienia Zamawiający załącza do Zapytania Ofertowego przedmiar robót, który ma charakter informacyjny i nie jest zestawieniem planowanych robót. Wykonawca zobowiązany jestdo wyliczenia ilości robót i  wyliczenia ich kosztu w oparciu o dowolną podstawę( katalogi, rozeznanie rynku itp.). Przedmiary określają zakres prac (rodzaje robót i ich  obmiar) przewidzianych do wykonania. Nie zawierają natomiast wszystkich robót,  które mogą wystąpić w związku z realizacją podstawowego zakresu określonego w Zapytaniu Ofertowym. Zamawiający na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie określa wszystkich robót (nieprzewidzianych), które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotowego zadania. Ryzyko wystąpienia takich robót Wykonawca  musi skalkulować w dowolny sposób.

5.3. Cena ofertowa – ryczałtowa musi zawierać również :    

 • koszt robót przygotowawczych na terenie objęty przedmiotem zamówienia, w tym

        wszelkie konieczne roboty rozbiórkowe i porządkowe,

 • koszty związane z zagospodarowaniem terenu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy

        (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie

        prace porządkowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

 • podatek od towarów i usług ( VAT ) oraz wszelkie pozostałe nie wymienione obciążenia

        podatkowe, fiskalne (obciążenia o charakterze publiczno-prawnym),

 • koszty związane z zagospodarowaniem odpadów,
 • koszty związane z zapłatą za roboty wykonane przez podwykonawców,
 • oraz inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 1. Kryterium wyboru:

 

Lp.

KRYTERIUM

WAGA

1.

CENA

80%

2.

GWARANCJA

20%

RAZEM:

 

100%

 

1) Cena brutto

Znaczenie kryterium (waga) - 80%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru:

 

                                                najniższa cena brutto

Ocena punktowa (C) = ------------------------------------------- x 100 pkt. x 80%

                                          cena brutto badanej oferty

2) Gwarancja

Znaczenie kryterium (waga) - 20%

Zamawiający oczekuje, że  minimalny okres gwarancji jakości będzie wynosił 3 lat, maksymalny okres gwarancji 5 lat.  Zamawiający  będzie przyznawał punkty w następujący sposób:

                                                gwarancja jakości badanej oferty

Ocena punktowa (G) = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 20%

                                          Najdłuższa proponowana  gwarancja jakości

Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
 3. Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim, mieć formę pisemną.
 4. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć ORYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofertę przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 5. Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.
 6. Integralną część oferty stanowią Załączniki do Zapytania Ofertowego.

 

8. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, (Kancelaria Główna, pokój 108), ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, w nieprzekraczalnym terminie:

 

do dnia:

22. 08. 2017 r.

do godz.

11:00

 

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

2) Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Oferta

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………..

Nazwa i adres Zamawiającego: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

                                                         ul. Chodkiewicza 30

                                                                      85-064 Bydgoszcz,

 

Tytuł zamówienia: Dostosowanie węzłów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w Domu Studenta nr 1, przy ul. Łużyckiej 34 w Bydgoszczy.

 

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienia musza spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie Oświadczenia (Załącznik nr 3)Wykonawcy  wg reguły: spełnia / nie spełnia.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a suma ubezpieczenia opiewa na kwotę nie niższą niż100.000,00 zł brutto.

W przypadku kwot w walutach obcych dokonane zostanie przeliczenie według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia (Załącznik nr 3) Wykonawcy o posiadaniu ubezpieczenia  wg reguły: spełnia / nie spełnia oraz dołączonej ważnej polisy.

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

 • Doświadczenie zawodowe:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 3 roboty polegające na budowie lub przebudowie w zakresie przedmiotu zamówienia o wartości o wartości co najmniej 50.000,00 złotych brutto ka W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Załącznik nr 3.

Uwaga!

Dowodami o których mowa powyżej są poświadczenia lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

 

b) Kadra techniczna:

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykaże, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobami spełniającymi następujące wymogi:

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych  bez ograniczeń oraz posiadająca minimum roczne doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi.

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadająca minimum roczne doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi.

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadająca minimum roczne doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 ze zm.) oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001 nr 5 poz. 42 ze zm.).

 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

wykaz osób/osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem nr 4.

 

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. Nr 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.

Zamawiający nie przewiduje spotkania z Wykonawcami lecz jest wskazane, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej.

Dokonanie wizji lokalnej musi być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym.

 

10. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:
 • podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
 • ści prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.
  1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważniona) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
  2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
  3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– Załącznik nr 2;
  4. Wykaz wykonanych robót – Załącznik nr 3.
  5. Wykaz osób/osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Załącznik nr 4.

11. Zamawiający nie przewiduje spotkania z Wykonawcami lecz jest wskazane, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej. Dokonanie wizji lokalnej musi być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia  ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

14. W sprawie przedmiotu zamówienia należy  kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

 • Specjalista ds. inwestycji i remontów starszy inspektor nadzoru ds. sanitarnych - mgr inż. Małgorzata Tulińska - tel. 52 34 19 132

      W sprawach proceduralnych należy  kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

 • mgr Luiza Łączka-Wojtecka tel. (52) 34-19-135.

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.