Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe - renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej

Data zamieszczenia: 2017-08-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: DIECEZJA PELPLIŃSKA
ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin
telefon: 502546494
Fax: 585361221
Województwo: pomorskie
Miasto: Pelplin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-08-21 08:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wykonanie robót budowlanych, prac konserwatorskich i określonych środków trwałych w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” Przetarg dwuetapowy realizowany zgodnie z Art. 70 i innymi przepisami Kodeksu cywilnego

Termin składania ofert

do dnia 21-08-2017

 

Nazwa zamawiającego

DIECEZJA PELPLIŃSKA

Numer ogłoszenia

1049310

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Wniosek należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu, zamkniętym z dopiskiem:
Diecezja Pelplińska
ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin
„Wykonanie robót budowlanych, prac konserwatorskich i określonych środków trwałych w ramach projektu Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
1. Termin: 21 sierpnia 2017 roku, godzina 8:30
2. Miejsce: Sekretariat Kurii Biskupiej w Pelplinie, ul. Biskupa Dominika 11, pok. 110

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

diecezjapelplin.projektue@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ks Andrzej Szopiński

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych, prac konserwatorskich i określonych środków trwałych w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”
I1. Roboty budowlane:
a) Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia we wnętrzu Bazyliki Katedralnej – prace wewnątrz katedry polegające na wymianie instalacji elektrycznej oraz systemu oświetlenia (instalacja oświetlenia podstawowego, instalacja oświetlenia ewakuacyjnego), wykonanie Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (instalacja p.poż.) oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegania (system alarmowy i monitoring);
b) stworzenie nowej powierzchni wystawienniczej (remont więźby dachowej wraz z przystosowaniem do zwiedzania) – stworzenie pomostów dla osób zwiedzających oraz konserwacja, prace naprawcze i renowacja zabytków techniki (koła deptakowego dźwigu, dżwigów – żurawi, kołowrotów, giętarki i urządzenia do obróbki materiałów budowlanych);
c) renowacja murów zewnętrznych wraz z modernizacją systemu odwodnienia Bazyliki i zagospodarowaniem terenu.
2. Prace konserwatorskie:
a) konserwacja barokowego prospektu organowego,
b) konserwacja dwóch konfesjonałów rokokowych oraz czterech neorokokowych,
c) konserwacja dwóch barokowych ołtarzy bocznych,
d) prace remontowo – konserwatorskie okien witrażowych z końca XIX w. z nawy głównej i prezbiterium.
3. Wykonanie określonych środków trwałych.
a) Makiety Opactwa na więźbie dachowej (wewnątrz budynku) - makiety topograficznej całego zespołu pocysterskiego - katedralnego w Pelplinie wraz z otoczającym terenem, podzielonej na cztery części przedstawiające kolejne etapy rozbudowy;
b) Makiety Bazyliki Katedralnej (na zewnątrz) – makieta umożliwiająca poznanie formy architektonicznej budynku oraz jego najbliższego otoczenia również osobom niewidomym (informacje napisane w języku Braille’a).

Czas trwania zamówienia/termin wykonania: do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: tczewski Miejscowość: Pelplin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i prac konserwatorskich i określonych środków trwałych w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”
Przetarg przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
I etap
Zamawiający oczekuje, iż w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu.
II etap
Oferty będą mogli składać wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni przez Zamawiającego do składania ofert. Spośród złożonych w tym trybie ofert będzie wybrany Wykonawca.
Etapy postępowania.
1. Zamawiający w ciągu 30 dni od upływu terminu złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokona oceny złożonych wniosków.
2. Zamawiający w ciągu 7 dni od oceny złożonych wniosków upubliczni informacje o wynikach oceny.
3. Zamawiający w ciągu 7 dni od oceny złożonych wniosków zaprosi Wykonawców spełniających kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu do złożenia ofert.
4. Termin składania ofert: minimum 14 dni.
5. Zamawiający w ciągu 30 dni od upływu terminu złożenia ofertu dokona ich oceny.
6. Zamawiający w ciągu 7 dni od dokona oceny ofert poda do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania (II etapu).

Termin związania ofertą: 60 dni (od ostatecznego terminu składania ofert ).

Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót budowlanych, prac konserwatorskich i określonych środków trwałych w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45100000-8 Przygotowanie terenu,
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
45320000-6 Roboty izolacyjne,
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45453100-8 Roboty renowacyj

Harmonogram realizacji zamówienia

Roboty budowlane:
a) Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia we wnętrzu Bazyliki Katedralnej – realizacja od III kw. 2017 roku do końca I kw. 2018 roku
b) Stworzenie nowej powierzchni wystawienniczej (remont więźby dachowej wraz z przystosowaniem do zwiedzania) – realizacja od II kw. 2018 roku do końca I kw. 2019 roku
c) Renowacja murów zewnętrznych wraz z modernizacją systemu odwodnienia Bazyliki i zagospodarowaniem terenu. – realizacja od II kw. 2019 roku do końca I kw. 2020 roku
Prace konserwatorskie:
a) konserwacja barokowego prospektu organowego – realizacja od III kw. 2017 roku do końca I kw. 2021 roku
b) konserwacja dwóch konfesjonałów rokokowych oraz czterech neorokokowych - realizacja od III kw. 2017 roku do końca I kw. 2021 roku
c) konserwacja dwóch barokowych ołtarzy bocznych - realizacja od III kw. 2017 roku do końca I kw. 2021 roku
d) prace remontowo – konserwatorskie okien witrażowych z końca XIX w. z nawy głównej i prezbiterium – realizacja od III kw. 2017 roku do końca I kw. 2019 roku.
Wykonanie określonych środków trwałych.
a) Makiety Opactwa na więźbie dachowej (wewnątrz budynku) – termin realizacji II kw. 2019 rok
b) Makiety Bazyliki Katedralnej (na zewnątrz) – termin realizacji I kw. 2021 rok.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował (zakończył ) jako wykonawca zamówienie o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia tzn.:

1. Przynajmniej jedną realizację zamówienia związanego z budową lub modernizacją obiektu budowlanego o wartości brutto nie mniej niż 4.000.000 PLN i obejmującej swym zakresem łącznie:
a) renowację murów zewnętrznych obiektu zabytkowego,
b) modernizację lub budowę obiektu kubaturowego o kubaturze co najmniej 10 000 m3

2. Przynajmniej jedną realizację zamówienia związanego z budową lub modernizacją obiektu budowlanego o wartości brutto nie mniej niż 100.000 PLN i obejmującej swym zakresem łącznie:
a) modernizację systemu odwodnienia obiektu zabytkowego,
b) zagospodarowanie terenu przy obiekcie zabytkowym

3. Przynajmniej jedną realizację zamówienia związanego z budową lub modernizacją obiektu budowlanego o wartości brutto nie mniej niż 1.000.000 PLN i obejmującej swym zakresem łącznie:
a) instalacje elektryczne i niskoprądowe w obiektach zabytkowych
b) Modernizację lub budowę instalacji elektrycznych w obiektach kubaturowych

4. Przynajmniej jedną realizacje zamówienia związanego z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi prowadzonych przy zabytkach ruchomych drewnianych wpisanych do rejestru zabytków (barokowych, renesansowych lub gotyckich), polichromowanych, złoconych i srebrzonych oraz malarstwie sztalugowym o wartości brutto nie mniej niż 100.000 PLN.

5. Przynajmniej jedną realizację zamówienia związanego z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi prowadzonych przy zabytkach kamiennych, stiukowych, ceramicznych, detalu architektonicznego o wartości brutto nie mniej niż 50.000 PLN.

6. Przynajmniej jedną realizację zamówienia związanego z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi prowadzonych przy zabytkowych witrażach w obiektach wpisanych do rejestru zabytków o wartości brutto nie mniej niż 100.000 PLN.

7. Przynajmniej jedną realizację zamówienia związanego z wykonaniem makiety, pomnika, pamiątkowej płyty z odlewu z brązu lub mosiądzu zaistniałą w przestrzeni publicznej o wartości brutto nie mniej niż 30.000 PLN.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami do zatrudnienia na stanowiskach podanych poniżej. Osoby przewidziane do zajmowania stanowisk od 1. do I3. muszą posiadać odpowiednie zgodne z obowiązującym Prawem budowlanym ( Rozdział 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) uprawnienia budowlane stanowiące podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz muszą być wpisani na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001r., Nr 5 poz. 42 z późn. zm.):
1. Kierownik Budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie przynajmniej 5 lat jako kierownik budowy (realizacja co najmniej dwóch kontraktów / zadań dotyczących budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych w zakresie remontu)
2. Kierownik Robót Sanitarnych musi posiadać: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych; 5 lat doświadczenia jako kierownik robót sanitarnych (realizacja co najmniej dwóch kontraktów / zadań dotyczących budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych w zakresie remontu)
3. Kierownik Robót Elektrycznych musi posiadać: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych w rozumieniu normy PN-IEC 60050-826 z lutego 2000; 5 lat doświadczenia jako kierownik robót elektrycznych, 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót/budowy w obiektach zabytkowych, zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, uprawnienia SEP „E” i „D”, zaświadczenie wydane przez NIMOZ o ukończeniu kursu dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory kultury (realizacja co najmniej jednego kontraktu / zadania dotyczących budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych w zakresie remontu)

Pracownicy. Wykonawca musi:
a) posiadać co najmniej 20 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jako pracowników budowlanych
b) posiadać co najmniej 20 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jako elektromonterów z uprawnieniami SEP „E”
c) posiadać koncesję wydaną przez MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego,
d) posiadać co najmniej 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę posiadające zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
e) posiadać co najmniej 1 osobę z wyższym wykształceniem zatrudnioną na podstawie umowy o pracę posiadającą zaświadczenie wydane przez NIMOZ o ukończeniu kursu dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory kultury, posiadającą autoryzację z TECHOM (lub równoważną) do stopnia zabezpieczenia 4 (KL SA – 4), posiadającą zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz posiadającą uprawnienia SEP „E” i „D”.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji i stanowisk.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

a) Dysponuje własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu) i / lub dostępem do linii kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000 PLN ;
b) Posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 2.000.000 PLN. Przed podpisaniem umowy przedstawi polisę OC na wartość nie niższą niż 50% ceny ofertowej z datą ważności do dwóch miesięcy po upływie terminu realizacji zamówienia;
c) Posiada sprzedaż średnioroczną nie mniejszą niż 5.000.000 PLN w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

Dodatkowe warunki

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),
1. Wadium może być wnoszone w jednym lub kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskich Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Bank Spółdzielczy w Skórczu Nr 10834200090007123120000001, z podaniem tytułu: „wadium - Wykonanie robót budowlanych, prac konserwatorskich i określonych środków trwałych w ramach projektu Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”.
4. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu zostało wniesione w terminie, będzie decydowała data wpływu środków na jego rachunek.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w pkt.1. dokument wadium należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, dołączyć do oferty.
6. Oryginalne dokumenty wadium będą zdeponowane w kasie Zamawiającego.
7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
8. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, zamawiający wymaga, aby w swojej treści zawierało zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty całości sumy wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, bez konieczności złożenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, oraz przewidywało bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. 9 i 10
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i Dokumentacji Przetargowej lub nie złożył pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana :
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11. Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt. 9i 10, niezwłocznie zwróci wykonawcom wniesione wadia.
W przypadku Wykonawców składających wspólnie wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wszystkie warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu Kontraktu. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z wnioskiem. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik winien być upoważniony do zobowiązywania i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców.
1.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2.Jeżeli oferta wykonawców została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W odniesieniu do tych podmiotów Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
odwykonawcy.
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może zlecić wykonania całości przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazwy firmy, której zostanie zlecona część zadań.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień i uzupełnień co do złożonych przez Wykonawców dokumentów.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w treści załącznika do niniejszego Ogłoszenia: Ogłoszenie-Bazylika Katedralna

Warunki zmiany umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy tylko w następujących przypadkach:

Zmiany umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje następujące możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy:
1. zmiany określające sposób wykonania robót budowlanych - w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Dokumentacji przetargowej oraz nie będzie wykraczało poza wartość zamówienia;
2 zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy i warunków gwarancji - w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu zamówienia;
3. zmiany dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia - w przypadku, gdy wystąpią istotne przesłanki do zmiany dokumentacji projektowej oraz w przypadku stwierdzenia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy. Zmiana ta nie może prowadzić do rozszerzenia zakresu zamówienia poza przedmiot zamówienia opisany w dokumentacji projektowej;
4. zmiana dotycząca terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
5. zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy;
6. zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzialnych;
7. zmiany wynagrodzenia ( brutto ) Wykonawcy – w przypadku wprowadzenia na mocy stosownej ustawy lub rozporządzenia zmian wysokości podatku VAT, które weszły w życie po zawarciu umowy;
8. zmiany wynagrodzenia ( brutto ) Wykonawcy – w przypadku istotnych zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które weszły w życie po zawarciu umowy;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowa lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od Wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu znajduje się w załączonym do niniejszego Ogłoszenia pliku o nazwie: Ogłoszenie-Bazylika Katedralna w punkcie III.3.4.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W sytuacji, gdy minimalne warunki udziału w postępowaniu spełniać będzie większa ilość Wykonawców niż określona w niniejszym Ogłoszeniu Zamawiający zastosuje niżej opisany sposób oceny spełniania tych warunków :
1.1 Kwalifikacje Kierownika Budowy potwierdzone ilością zrealizowanych kontraktów. Maksymalnie 10 pkt. Kwalifikacje za trzecią robotę ponad wymagane w Ogłoszeniu-5 punktów;za czwartą robotę ponad wymagane-8 punktów;za piątą i więcej-10 punktów.
1.2Kwalifikacje Kierownika robót sanitarnych potwierdzone ilością zrealizowanych kontraktów. Maksymalnie 10 pkt. Kwalifikacje za trzecią robotę ponad wymagane w Ogłoszeniu-5 punktów;za czwartą robotę ponad wymagane -8 punktów;za piątą i więcej robotę ponad wymagane -10 punktów.
1.3 Kwalifikacje Kierownika robót elektrycznych potwierdzone ilością zrealizowanych kontraktów.Maksymalnie 10 pkt. Kwalifikacje za trzecią robotę ponad wymagane w Ogłoszeniu-5 punktów;za czwartą robotę ponad wymagane -8 punktów;za piątą i więcej robotę ponad wymagane-10 punktów.
1.4 Posiadanie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracowników budowlanych. Maksymalnie 10 pkt. Za posiadanie od 21 do 30 pracowników–5 punktów, za 31-40 pracowników–8 punktów; za 41 i więcej–10 punktów.
1.5 Posiadanie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę elektromonterów z uprawnieniami SEP „E”. Maksymalnie 10 pkt. Za posiadanie od 21 do 30 pracowników–5 punktów, za 31-40 pracowników–8 punktów; za 41 i więcej–10 punktów.
1.6 Posiadanie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Maksymalnie 10 pkt. Za posiadanie od 4 do 8 pracowników–5 punktów, za 9-10 pracowników–8 punktów; za 11 i więcej–10 punktów.
1.7 Posiadanie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnioną na podstawie umowy o pracę posiadającą zaświadczenie wydane przez NIMOZ o ukończeniu kursu dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory kultury, posiadającą autoryzację z TECHOM do stopnia zabezpieczenia 4 (KL SA – 4), posiadającą zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz posiadającą uprawnienia SEP „E” i „D”. Maksymalnie 10 pkt. Za posiadanie 2 pracowników–5 punktów, za 3 pracowników–8 punktów; za 3 i więcej–10 punktów.
Ponieważ Zamawiający dopuścił łączenie funkcji i stanowisk podczas oceny spełniania warunku potencjał kadrowy, w przypadku pracowników łączących funkcje i stanowiska punkty będą przyznawane tylko raz – w jednej kategorii.
2. Doświadczenie
A/ o min. parametrach wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu. Maksymalnie 25 punktów. Za 2-3 kontrakty-10 punktów, za 4 kontrakty-15 punktów, za 5 kontraktów i więcej-25 punktów,
B/ o min. parametrach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.Maksymalnie 25 punktów. Za 2-3 kontrakty-10 punktów, za 4 kontrakty-15 punktów, za 5 kontraktów i więcej-25 punktów,
C/ o min. parametrach wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu. Maksymalnie 25 punktów. Za 2-3 kontrakty-10 punktów, za 4 kontrakty-15 punktów, za 5 kontraktów i więcej-25 punktów,
D/ o min. parametrach wskazanych w niniejszym Ogloszeniu. Maksymalnie 25 punktów. Za 2-3 kontrakty-10 punktów, za 4 kontrakty-15 punktów, za 5 kontraktów i więcej-25 punktów,
E/ o min. parametrach wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu. Maksymalnie 25 punktów. Za 2-3 kontrakty-10 punktów, za 4 kontrakty-15 punktów, za 5 kontraktów i więcej-25 punktów,
F/ o min. parametrach wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu. Maksymalnie 25 punktów. Za 2-3 kontrakty-10 punktów, za 4 kontrakty-15 punktów, za 5 kontraktów i więcej-25 punktów,
G/ o min. parametrach wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu. Maksymalnie 25 punktów. Za 2 realizacje-10 punktów, za 3 realizacje-15 punktów, za 4 realizacje i więcej-25 punktów,
Dokumenty potwierdzające wykonanie przez wykonawcę robót muszą być wystawione przez bezpośrednich inwestorów, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu wystawiającego je, muszą posiadać datę ich wystawienia, określać wartość wykonanych robót i zawierać potwierdzenie należytego wykonania.
Kryteria oceny ofert:
60% Cena
40% Doświadczenie osób określonych w treści Ogłoszenia
Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z wzorem:
ilość punktów badanej oferty = ((Cmin / Cbad) x 60) + ((Dbad / Dmax) x 40), gdzie
Cmin – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
Cbad – cena oferty badanej
Dbad – suma punktów za doświadczenie
Dmax – maksymalna suma punktów za doświadczenie
Punkty za doświadczenie osób określonych w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu będą przyznawane w następujący sposób:
-Kwalifikacje Kierownika Budowy potwierdzone ilością zrealizowanych kontraktów . Maksymalnie 10 pkt. Kwalifikacje za trzecią robotę ponad wymagane w Ogłoszeniu-5 punktów;za czwartą robotę ponad wymagane-8 punktów;za piątą i więcej robotę ponad wymagane-10 punktów.
-Kwalifikacje Kierownika robót sanitarnych potwierdzone ilością zrealizowanych kontraktów . Maksymalnie 10 pkt. Kwalifikacje za trzecią robotę ponad wymagane w Ogłoszeniu-5 punktów;za czwartą robotę ponad wymagane-8 punktów;za piątą i więcej robotę ponad wymagane-10 punktów.
-Kwalifikacje Kierownika robót elektrycznych potwierdzone ilością zrealizowanych kontraktów. Maksymalnie 10 pkt. Kwalifikacje za trzecią robotę ponad wymagane w Ogłoszeniu-5 punktów;za czwartą robotę ponad wymagane-8 punktów;za piątą i więcej robotę ponad wymagane-10 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska największą ilość punktów
Oferty zawierające rażąco niską cenę podlegają odrzuceniu. Za rażąco nisko cenę uznaje się cenę poniżej progu 70% szacowanej wartości zamówienia.
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku: Ogłoszenie-Bazylika Katedralna

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do złożenia oferty, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt b);
d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

DIECEZJA PELPLIŃSKA

Adres

Biskupa Dominika 11

83-130 Pelplin

pomorskie , tczewski

Numer telefonu

502546494

Fax

585361221

NIP

5931005166

Tytuł projektu

Bazylika Katedralna w Pelplinie - renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej

Numer projektu

POIS.08.01.00-00-0048/16-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.