Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostosowanie urządzenia technicznego związanego z obiektem zapewniającym możliwość...

Przedmiot:

Dostosowanie urządzenia technicznego związanego z obiektem zapewniającym możliwość użytkowania obiektu

Data zamieszczenia: 2017-08-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKO-MAZURY sp. z o.o.
Siedliska 77
19300 , Ełk
telefon - 87 6210101, 629 15 00
faks - 87 610 20 60
www.eko-mazury.elk.pl, www.elk-ekomazury.bip-wm.pl/public/
eko-mazury@elk.com.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ełk
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-09-08 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów przy Stacji Przeładunkowej w Kośmidrach k/Gołdapi - dostosowanie urządzenia technicznego związanego z obiektem zapewniającym możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem"
Numer referencyjny: ZP-PGO/06/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dział VI SIWZ. 1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu Zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): a) 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę; b) 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne; c) 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; d) 45112420-5 – Kopanie piwnic; e) 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; f) 45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane; g) 45223500-1 – Konstrukcje z betonu zbrojonego; h) 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; i) 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków; j) 45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne; k) 45262300-4 – Betonowanie. 2. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. „Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów przy Stacji Przeładunkowej w Kośmidrach k/Gołdapi - dostosowanie urządzenia technicznego związanego z obiektem zapewniającym możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany, zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy PZP za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w następującej dokumentacji: a) Projekcie budowlanym – dostosowania urządzenia technicznego związanego z obiektem zapewniającym możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - Załącznik Nr 9 do SIWZ, b) Koncepcji projektowej rozbudowy – Załącznik Nr 10 do SIWZ, c) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru - Załącznik Nr 11 do SIWZ, d) Przedmiarze robót - Załącznik Nr 12 do SIWZ. 3. Dokumentacja wymieniona w pkt. 2 lit. a) – d) niniejszego Działu SIWZ stanowi integralną część dokumentacji przetargowej oraz stanowi integralną część umowy. Niniejsza dokumentacja została udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego. 4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: a) Umowa, b) Projekt budowlany, c) Koncepcja projektowa, d) STWiOB, e) Przedmiar, f) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w zakresie nie ujętym wyżej), g) oferta Wykonawcy. 5. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy należy stosować materiały budowlane posiadające świadectwo potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 6. Prace budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru”, stanowiącą Załącznik Nr 11 do SIWZ. 7. Wszystkie prefabrykaty muszą mieć potwierdzenie wydane przez producenta o dopuszczeniu ich do stosowania w obiekcie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia. 8. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren Stacji Przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach koło Gołdapi (Kośmidry 50, 19-500 Gołdap), prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. 9. Opis stanu istniejącego został opisany na str. nr 2 Opisu technicznego Projektu budowlanego – dostosowania urządzenia technicznego związanego z obiektem zapewniającym możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ. 10. Zakres robót obejmuje wykonanie: a) wprowadzenia korekty wewnętrznego układu komunikacyjnego poprzez projektowaną rozbudowę istniejącego Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO); b) dostosowanie rampy PDGO do ruchu samochodów ciężarowych z kontenerami na odpady; c) w związku z rozbudową PDGO nastąpi: i. zwiększenie powierzchni rampy PDGO o 177,5 m²; ii. zmniejszenie powierzchni placu manewrowego o 177,5 m²; iii. zasypanie istniejącej studni i wykonanie nowej studni z zaworem czerpalnym na istniejącym przyłączu wodociągowym; iv. zwiększenie długości odwodnienia liniowego przy wjazdach/zjazdach na rampę o 2*2,5 m. 11. Zamawiający oświadcza, że na realizację przedmiotu zamówienia posiada prawomocną Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na roboty budowlane, wydaną przez Starostę Gołdapskiego. 12. Zamawiający po rozważeniu celowości podziału zamówienia na części, nie przewiduje udzielenie niniejszego zamówienia z podziałem na poszczególne części. 13. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy PZP, wymaga aby osoby wykonujące wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1666), zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Warunek nie dotyczy samo zatrudnienia. 14. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy PZP oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy PZP i sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę określonego w opisie przedmiotu zamówienia, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: i. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów i dokonywania ich oceny; ii. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów; iii. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. b) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 7 dni) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia: i. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; ii. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016r. poz. 922) (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; iii. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; iv. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016r. poz. 922). c) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów wyszczególnionych w pkt. 14 lit. b) i-iv niniejszego Działu SIWZ, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności na podstawie umowy o pracę. d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nie przedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentów wymienionych w pkt. 14 lit. b) i-iv niniejszego Działu SIWZ dla wszystkich osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności w trakcie realizacji zamówienia, w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień przekroczenia terminu liczony od terminu określonego w wezwaniu. e) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1666), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1666) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby pracowników wskazanej przez Wykonawcę/Podwykonawcy w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 14 do SIWZ. 15. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) czynności związane z przygotowaniem terenu budowy i roboty ziemne (CPV 45111200-0); b) czynności związane z wznoszeniem konstrukcji z betonu zbrojonego (CPV 45223500-1). 16. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności wskazane w pkt. 15 lit. a)-b) niniejszego Działu SIWZ, będą w okresie realizacji umowy, zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1666) oraz do złożenia oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 14 do SIWZ. 17. Zgodnie z art. 30 ust. 8 Ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż ze względu na specyfikę pracy na Stacji Przeładunkowej wraz Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach k/Gołdapi nie zakłada zatrudnienia osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne zostały określone na str. nr 6 Opisu Technicznego „Projektu budowlanego – dostosowania urządzenia technicznego związanego z obiektem zapewniającym możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem”, stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45100000-8
45112420-5
45200000-9
45220000-5
45223500-1
45230000-8
45231300-8
45260000-7
45262300-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  90    

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonanych robotach budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna wykazanie w wykazie robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto. b) Wykonawca musi dysponować na czas realizacji zamówienia minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako Kierownik budowy odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi o wymaganych kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu. Wykonawca musi potwierdzić spełnienie tego warunku wykazaniem w wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (Załącznik Nr 2 do SIWZ), w szczególności minimum jednej osoby, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako Kierownik budowy odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej bez ograniczeń, o wymaganych kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dział XIII SIWZ 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PZP - braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 3.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Ustawy PZP – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 Ustawy PZP 3.2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 15 Ustawy PZP 3.3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 22 Ustawy PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dział XIII SIWZ 4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP: 4.1. w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących: A. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie dotyczy. B. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: kserokopia opłaconej polisy ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 złotych wraz z potwierdzeniem opłacenia składek. Zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016r. poz. 1126) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1 lit. B niniejszego Działu SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca nie może zalegać z zapłatą należnej składki albo raty z tytułu ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności. C. zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich nazwy i rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, na wzorze formularza stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, zawierającego wskazanie minimum jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, oraz załączeniem dowodów, określających że roboty te zostały wykonane należycie oraz wskazujących że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zawierającego wskazanie co najmniej jednej osoby, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako Kierownik budowy odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi posiadającej wymagane: I. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej bez ograniczeń, II. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, na wzorze formularza stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.  Zamawiający określając wymogi dla kierownika w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w odpowiedniej specjalności, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający nie określił żadnych kryteriów selekcji.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie określił wymagań w niniejszym zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dział XIII SIWZ 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy PZP Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej: kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawca składa w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 23 Ustawy PZP. 2.1. Jeżeli Wykonawca nie zachowa terminu określonego w Ustawie PZP i złoży niniejsze oświadczenie wraz z ofertą, spowoduje to powstanie uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego w zakresie aktualności tego dokumentu. W takim przypadku Wykonawca zostanie wezwany w trybie art. 26 ust. 2f Ustawy PZP do złożenia aktualnego dokumentu, bądź też Wykonawca zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia będzie mógł wskazać dla Zamawiającego, że załączony do oferty dokument jest aktualny i należy go uwzględnić. Oświadczenie musi być złożone w oryginale. 2.2. W sytuacji, gdy ofertę w postępowaniu złoży tylko jeden Wykonawca, Wykonawca ten zwolniony jest ze złożenia w/w oświadczenia. Dział XIV SIWZ Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą: 1. wypełniony „Formularz Ofertowy” sporządzony na wzorze formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ; 2. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (według załączonego wzoru druku – Załącznik Nr 5 do SIWZ); 3. oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-22 Ustawy PZP (według załączonego wzoru druku – Załącznik Nr 6 do SIWZ); 4. pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, o ile nie wynika to z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty; 5. pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej; 6. zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji – jeśli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
długość okresu gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dział XXVII SIWZ 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy w następujących okolicznościach: a) w zakresie wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku: i. ograniczenia lub rozszerzenia zakresu robót; ii. zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT; b) zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia w przypadku: i. Wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót, błędów lub zmian projektowych itp.) mających wpływ na terminowość robót i dostaw. ii. Wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenie zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. iii. Wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy którejkolwiek ze stron umowy. iv. Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. W tych przypadkach termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, a zmiana umowy w tym zakresie stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek. c) gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego i zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. d) Konieczności zmiany terminu płatności będącego następstwem zaistnienia siły wyższej. e) Zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich. f) W przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiającego. g) W przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. h) Innych przyczyn zaakceptowanych przez obie strony umowy, jako ważnych i niemożliwych do przewidzenia. 4. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 6. Każda ze stron umowy, która poweźmie informację o okolicznościach stanowiących podstawę do wprowadzenia stosownych zmian w treści umowy, zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym drugą stronę, przedstawiając propozycję aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być złożona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.