Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynków: 1). Przygotowanie placu budowy,...

Przedmiot:

Wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynków: 1). Przygotowanie placu budowy, wydzielenie komunikacji i miejsc składowania materiałów rozbiórkowych. 2). roboty rozbiórkowe dotyczące budowy wjazdu z ulicy...

Data zamieszczenia: 2017-08-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9
31450 , Kraków
telefon - 12 617 88 88
faks - 12 410 43 90
www.zeo.krakow.pl
zampubl@zeo.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000,00zł (słownie : dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
Termin składania ofert: 2018-09-07 10:30:00
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynków Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie przy ul. Ułanów 9 w Krakowie
Numer referencyjny: ZEO/ZP/R/25/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu wokół budynków Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie przy ul. Ułanów 9. Zakres prac został ograniczony do robót w zakresie tzw. Etapu I (zgodnie z podziałem na etapy ujętym na Projekcie Zagospodarowania Terenu) i obejmuje: 1.Roboty sanitarne: 1). Wymienić zewnętrzną instalację wodociągową od studni wodomierzowej do budynku A wraz z wykonaniem połączenia z istniejącą instalacją wody zimnej 2). Wykonać zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej wraz z odcinkiem W4-S3, zgodnie z rysunkiem Uszczegółowienie zakresu branży sanitarnej na Projekcie Zagospodarowania Terenu. Dokonać wymiany podejść kanalizacji deszczowej w zakresie od budynku A do najbliższego połączenia kielichowego rurociągu ułożonego w ziemi w poziomie; zastosować czyszczak DN160 oraz kolana o maks. kącie 45°, czyszczak zamontować w odległości poziomej 20 cm od budynku 2.Roboty elektryczne: Roboty budowlane z zakresu instalacji elektrycznych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz przebudowa przyłącza elektrycznego. 3.Roboty budowlane: 1). Roboty przygotowawcze: Przygotowanie placu budowy, wydzielenie komunikacji i miejsc składowania materiałów rozbiórkowych. 2). Roboty rozbiórkowe: - roboty rozbiórkowe dotyczące budowy wjazdu z ul. Ułanów, - ciągów dróg, ciągów komunikacji pieszych, - rozbiórka magazynu paliw płynnych, - rozbiórka garaży /blaszaki/, - rozbiórka elementów, betonowych - rozbiórka płyty betonowej pod garażami, - burzenie konstrukcji żelbetowych (ściany, ławy, stopy fundamentowe, filary) – szachty - rozbiórka elementów, betonowych - rozbiórka fundamentów pod latarnie /istniejące oświetlenie 3). Wywóz gruzu i innych elementów z rozbiórki oraz utylizacja. 4). Roboty ziemne: - korytowanie wraz z wywozem nadmiaru i utylizacją - podbudowy z kruszyw. 5). Wykonanie nawierzchni: parkingów, jezdni wraz ze zjazdem z ulicy Ułanów, ciągów pieszych – chodników wraz z krawężnikami i obrzeżami z zachowaniem kolorystyki nawierzchni kostki (ciągi jezdne – kolor szary, ciągi piesze – kolor czerwony. 6). Wykonanie fundamentów schodów zewnętrznych wejścia głównego z zabezpieczeniem zbrojenia. 7). Wykonanie elementów żelbetowych windy do poziomu zero. 8). Wyburzenie szachtu na elewacji południowej wraz z wywozem i utylizacją gruzu oraz montaż doświetla PCV systemowego wraz z podłączeniem odpływu do kanalizacji. 9). Wykonanie ogrodzenia terenu budynków ZEO na odcinku wzdłuż obecnej drogi wjazdowej do końca elewacji zachodniej budynku A, wykonanych z systemowych paneli o trzykrotnym przegięciu, ocynkowanych i powlekanych, o wysokości 150 cm wraz z wykonaniem słupków i systemowej podmurówki. W ogrodzeniu wykonać bramkę systemową, zamykaną na klucz – ocynkowaną i lakierowaną proszkowo, z wypełnieniem panelem ogrodzeniowym. Od strony ulicy Ułanów wykonanie ogrodzenia z profili zamkniętych zimnogiętych ocynkowanych, lakierowanych proszkowo wraz ze słupkami. 10). Wykonanie wewnętrznego oznakowania części pieszo-jezdnej i przejść dla pieszych. 11). Wykonanie uniwersalnego otwierania bramy wjazdowej dla mieszkańców w budynku A i B (bramy wyposażone w czujniki ruchu. 12). Wykonanie bramy głównej, otwieranej automatycznie przesuwnej z funkcją furtki (z pilota). W budynku A w części północnej są dwa mieszkania lokatorskie. W budynku „i2” (poza zakresem opracowania są dwa mieszkania lokatorskie i 6 firm wynajmujących pomieszczenia. W budynku A jest portiernia. Należy przewidzieć uniwersalny system otwierania bramy. Bramy wyposażone w czujniki ruchu. Dla ZEO: 10 punktów przywoławczych+ do mieszkań: 4 punkty + dla firm w budynku „i2”: 10 punktów. Brama przesuwna otwierana automatycznie z wykonaniem instalacji i pełnym wyposażeniem (silnik, siłowniki, okablowanie, domofon), z pilotami do otwierania bramy (20 sztuk) i kluczami (20 sztuk), szlaban wraz z systemem kontroli dostępu umożliwiającym otwieranie bram i szlabanów za pomocą kart pracowniczych oraz po podaniu odpowiedniego kodu na klawiaturze numerycznej umieszczonej przy szlabanie wraz z robotami towarzyszącymi (okablowanie, silnik itp.). Szlaban zaprogramowany wspólnie z bramą, tj. otwierany po zamknięciu bramy. 13). Izolacja ścian fundamentowych: 1) wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5•m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 2,0•m, w gruncie kategorii III 2) odsłonięcie ścian fundamentowych, 3) uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowa, ścianki grubości 1/2 cegły - okna w piwnicy zachodnia 4) izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, powierzchnie betonowe, tynkowe, 2 warstwy, 5) izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ekstrudowanych gr. 10Cm, 6) izolacje pionowe, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - analogia - folia kubełkowa. 7) zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25•cm, kategoria gruntu III-IV.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w ramach tego samego projektu w zakresie zagospodarowania terenu, zgodnie z podziałem na Projekcie Zagospodarowania Terenu obejmujących następujące roboty: W zakresie etapu II: 1.roboty sanitarne: 1). Wymienić zewnętrzną instalację wodociągową od rozgałęzienia rurociągu przy studni wodomierzowej do budynku B. Po wejściu instalacji do budynku B zamontować zasuwę odcinającą i wykonać połączenie z istniejącą instalacją wody zimnej. Na rozgałęzieniu rurociągu do każdego budynku, tj. przy ul. Ułanów 15 oraz Zespołu Szkół Inżynierii Melioracji Środowiska i Melioracji, zamontować zasuwę odcinającą, obudowę do zasuwy oraz skrzynkę żeliwną – 2 kpl. Wymienić właz do studni wodomierzowej wraz z dostosowaniem go do rzędnej terenu. 2). Wykonać zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej: odcinek W13-S10-S11 oraz W7-S5 3). Wymienić zewnętrzną instalację c.o. i c.w.u. - od przejść szczelnych przez ścianę budynku A do zjazdu z ulicy Ułanów (nawierzchnia asfaltowa) 4). Wymiana wew. instalacji c.o. i c.u.w. 2.roboty elektryczne: Roboty budowlane z zakresu instalacji elektrycznych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 3.roboty budowlane: 1). Rroboty rozbiórkowe: - ciągów dróg, ciągów komunikacji pieszych, 2). Roboty ziemne: - korytowanie wraz z wywozem nadmiaru urobku wraz z utylizacją - podbudowy z kruszyw. 3). Wykonanie nawierzchni: parkingów, jezdni, ciągów pieszych – chodników. 4). Wykonanie ogrodzenia terenu budynków ZEO na odcinku od zakończenia ogrodzenia w etapie I do narożnika budynku B od strony elewacji południowej, wykonanych z systemowych paneli o trzykrotnym przegięciu, ocynkowanych i powlekanych, o wysokości 150 cm wraz z wykonaniem słupków i systemowej podmurówki. 5). Wykonanie bramy wjazdowej na drodze obecnie użytkowanej (przebudowywanej w II etapie) Brama wykonana z profili zamkniętych zimnogiętych ocynkowanych, lakierowanych proszkowo wraz ze słupkami. Brama otwierana ręcznie, dwuskrzydłowa, zamykana na kłódkę. 6). Prace modernizacyjne na poziomie piwnic 7). Prace modernizacyjne na poziomie piwnic 8). Wymiana okien w budynkach W zakresie etapu III: 1.roboty sanitarne: 1). Wymienić zewnętrzny odcinek instalacji wodociągowej od budynku B (wraz z przejściem szczelnym) do granicy opracowania, w kierunku budynku przy ul. Ułanów 21b. Na rurociągu prowadzącym w kierunku budynku przy ul. Ułanów 21b zamontować zasuwę odcinającą, obudowę do zasuwy oraz skrzynkę żeliwną – 1 kpl. 2). Wykonać zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej III etapu. Dokonać wymiany podejść kanalizacji deszczowej w zakresie od budynku A i B do najbliższego połączenia kielichowego rurociągu ułożonego w poziomie; zastosować czyszczak DN160 oraz kolana o maks. kącie 45°, czyszczak zamontować w odległości poziomej 20 cm od budynku 3). Dokonać wymiany odcinków kanalizacji sanitarnej w zakresie od przejścia szczelnego przez ścianę budynku A i B do głównego rurociągu zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej-5szt., ok. 50 mb 2.roboty elektryczne: Roboty budowlane z zakresu instalacji elektrycznych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 3.roboty budowlane: 1). roboty rozbiórkowe: - ciągów dróg, ciągów komunikacji pieszych, 2). roboty ziemne: - korytowanie wraz z wywozem nadmiaru i utylizacją - podbudowy z kruszyw. 3). wykonanie nawierzchni: parkingów, jezdni, ciągów pieszych – chodników. 4). izolacja fundamentów: -wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5•m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 2,0•m, w gruncie kategorii III -odsłonięcie ścian fundamentowych, -uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowa, ścianki grubości 1/2 cegły - okna w piwnicy zachodnia -izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, powierzchnie betonowe, tynkowe, 2 warstwy, -izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ekstrudowanych gr. 10Cm, -izolacje pionowe, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - analogia - folia kubełkowa. -zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25•cm, kategoria gruntu III-IV. -Remont kanału ciepłowniczego betonowego. 5). Wykonanie ogrodzenia terenu budynków ZEO na odcinku od zakończenia ogrodzenia w etapie II (narożnik budynku B od strony elewacji południowej) do końca planowanych robór (tj. do drogi przeciwpożarowej za budynkiem B od strony północnej. 6). Wykonanie bramy za budynkiem B ZEO na zakończeniu drogi przeciwpożarowej od strony północnej, otwieranej automatycznie przesuwnej z funkcją furtki (z pilota). W budynku A w części północnej są dwa mieszkania lokatorskie. Brama przesuwna otwierana automatycznie z wykonaniem instalacji i pełnym wyposażeniem (silnik, siłowniki, okablowanie). Brama wykonana z profili zamkniętych zimnogiętych ocynkowanych, lakierowanych proszkowo wraz ze słupkami. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie uzupełniające: Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku posiadania środków na realizację. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, gdy ten realizuje roboty w terminie (jeżeli zamówienie podstawowe jest w trakcie realizacji) / zrealizował (jeżeli zamówienie uzupełniające zostanie udzielone po zrealizowaniu zadania podstawowego) i z należytą starannością. Wykonawca zapewni standard nie gorszy niż w zamówieniu podstawowym. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią termin wykonania zamówienia uzupełniającego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-15

II.9) Informacje dodatkowe: Uzupełnienie pkt.II8): Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia do 15.12.2017r. od dnia zawarcia umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek : Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia winien dysponować następującymi osobami: - Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych (pełniący funkcję kierownika budowy) - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.); Uwaga: Doświadczenie ww. osoby podlegać będzie ocenie Zamawiającego w ramach kryterium oceny ofert, o którym mowa w rozdz. XIII.4 SIWZ. - Kierownik robót drogowych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm). - Kierownik robót sanitarnych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2016r. poz. 290 ze zm). - Kierownik robót elektrycznych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm). Uwaga: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska poniższej osoby wykonującej czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o jej doświadczeniu - Kierownik robót konstrukcyjno- budowlanych (pełniący funkcję kierownika budowy). Uzasadnienie wymogu: Doświadczenie ww osoby podlegać będzie ocenie Zamawiającego w ramach kryterium oceny ofert.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
III.7.1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. III.7.2) Dokumenty i oświadczenia wymagane na etapie składania ofert: Razem z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. III.3), zawartym na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca składa: III.7.2.1) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; III.7.2.2) Dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia - w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu: III.7.2.2.1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów winien udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; III.7.2.2.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu zawartym w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; III.7.2.3) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika w ww. zakresie; III.7.2.4) Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT w trybie art. 91 ust. 3a ustawy PZP; III.7.2.5) Informacja na temat doświadczenia osoby odpowiedzialnej za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Informacja ma umożliwić dokonanie przez Zamawiającego oceny oferty w kryterium doświadczenie kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych (pełniącego funkcję kierownika budowy). III.7.2.6) Dowód wniesienia wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000,00zł (słownie : dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Doświadczenie kierownika robót konstrukcyjno - budowlanych (pełniącego funkcję kierownika budowy) 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Określono w załączniku nr 3 do SIWZ (Wzór umowy)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-07, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.