Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa drogi z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo-deszczowe do rowu

Przedmiot:

Budowa drogi z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo-deszczowe do rowu

Data zamieszczenia: 2017-08-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia
ul. Rynek 2
63800 , Gostyń
telefon - 065 5752110-13
faks - 655 752 142
www.biuletyn.gostyn.pl
um@gostyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Gostyń
Wadium: Składający ofertę musi wnieść wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
Termin składania ofert: 2017-09-06 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo- deszczowe do rowu (Obry) w Stankowie
Numer referencyjny: RI.271.10.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Budowa drogi z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo- deszczowe do rowu (Obry) w Stankowie, zakres robót obejmuje budowę drogi z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo- deszczowe do rowu (Obry) wraz z likwidacją kolizji telekomunikacyjnej – etap I ( droga nr 2, droga nr 1 od km 0+250,00 do km 0+259,01) w tym m. in.: BRANŻA DROGOWA tj.: wykonanie koryta wraz z profilowaniem podłoża; czyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych; skropienie nawierzchni drogowych asfaltem; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm; wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2, gr. w-wy 15 cm; wykonanie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych (trylinki) na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 o gr. 3 cm; przełożenie istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej; humusowanie z obsianiem skarp; ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem; ułożenie chodników z kostki betonowej z wykorzystaniem materiału z rozbiórki; regulacja pionowa studni; KANALIZACJA DESZCZOWA tj.: umocnienie pionowych ścian wykopów palami szalunkowymi; rurociągi kanalizacyjne z rur PVC Ø 400 mm; rurociągi kanalizacyjne z rur PVC Ø 500 mm; ustawienie studni betonowych; montaż odwodnienia liniowego z polimerobetonu; montaż dokowego wylotu z klapą zwrotną HDPE dla rurociągu PVC Ø 500 mm; skarpowanie brzegów rzek; wykonanie palisady z kołków; darniowanie skarp; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA tj.: wykonanie przepustów pod drogami, układanie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5; pomiary końcowe. Wszystkie materiały muszą być zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną (projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem-kosztorysem ofertowym), stanowiącą załącznik do niniejszej specyfikacji. Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w dokumentacji projektowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisane w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie same, jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się zastosować urządzenia i materiały równoważne opisane w dokumentacji, zobowiązany jest wskazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej, opisującej przedmiot zamówienia- wymagane pisemne uzgodnienia z Zamawiającym. Przed rozpoczęciem robót związanych z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej należy skontaktować się z przedstawicielem Orange Polska S.A. celem przekazania placu budowy, a po wykonanej likwidacji kolizji przekazać dokumentację powykonawczą z inwentaryzacją geodezyjną. Należy uwzględnić koszty wykonania nadzoru właścicielskiego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. O terminie rozpoczęcia robót przy wylocie kanalizacji deszczowej do cieku KANAŁ KOŚCIAŃSKI OBRY w km 32+471 należy powiadomić Rejonowy Oddział w Lesznie. Należy uwzględnić koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wykonania wylotu wraz z określeniem powierzchni zajmowanej przez budowlę wraz z umocnieniami w obrębie działki cieku. W ofercie należy dodatkowo uwzględnić koszt opracowania organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, koszt zabezpieczenia i rozliczenia mediów we własnym zakresie. Ponadto zakres prac obejmuje sporządzenie operatu kolaudacyjnego, na który składa się: 1) dokumentacja powykonawcza, 2) obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją powykonawczą – 3 kpl. map, 3) inwentaryzacja geodezyjna likwidacji kolizji telekomunikacyjnej, wykonania wylotu kanalizacji deszczowej do KANAŁU KOŚCIAŃSKIEGO OBRY, 4) atesty na materiały i prefabrykaty, 5) protokóły odbioru robót, 6) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę uzgodnień, badań i sprawdzeń. Na przedmiotowe zadanie Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 3 – letniego okresu gwarancji/rękojmi. Technologia wykonania prac: 1. Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną. 2. Wszystkie zastosowane materiały (jeżeli jest wymagane przepisami prawa) muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z Polskimi Normami. 3. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim związane jest to z przedmiotem zamówienia. 5. Teren okoliczny oraz ruch pieszy i kołowy należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232130-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-08

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż: 1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 200 000,00 zł, 2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (na dzień przekazania placu budowy) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 200 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż: 1. wykonał nie wcześniej niż w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót polegających na: budowie dróg/ chodników/ parkingów o nawierzchni z kostki betonowej lub płyt betonowych – dwie roboty, każda z nich o powierzchni min. 500 m², budowie kanalizacji deszczowej z rur o średnicy zewn. min. 315 mm – dwie roboty, każda z nich o długości co najmniej 100 mb, budowie sieci teletechnicznej – dwie roboty, każda z nich polegająca na ułożeniu kabla min. 50mb. (wymagane doświadczenie zawodowe może wynikać z odrębnych robót budowlanych) 2. dysponuje osobami, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi w specjalnościach: drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. (przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa wymagana będzie na dzień podpisania umowy).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenie wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), składa informację: a) z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), b) że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (potwierdzenie za zgodność z oryginałem). 2. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (na dzień przekazania placu budowy) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (potwierdzenie za zgodność z oryginałem). 3. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (referencje - za zgodność z oryginałem). 4. Oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: drogowej, kanalizacyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. 5. Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osoby wskazanej w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6. Zaświadczenie musi być ważne na dzień podpisania umowy (potwierdzenie za zgodność z oryginałem).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Kosztorys ofertowy. 2. Dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji). 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów (jeżeli dotyczy). 4. Oświadczenie o zatrudnieniu osób wykonujących przedmiot zamówienia w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (zał. nr 7), które będą brały czynny udział przy realizacji zadania związanego z realizacją przedmiotu zamówienia, co najmniej w zakresie.: wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa łamanego, ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem, nawierzchni z płyt betonowych, ustawienie krawężników betonowych, ułożenie rurociągów kanalizacyjnych, ustawienie studni betonowych, wykonanie wylotu do kanału Obry, układanie kabla.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Składający ofertę musi wnieść wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w niżej wymienionych przypadkach: a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, b) zmiany terminu wykonania zadania w przypadkach określonych w § 2 umowy, c) wprowadzenia robót zamiennych, d) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, e) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy, f) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, g) zmiany podwykonawcy lub podwykonawców na etapie realizacji niniejszej umowy; (w tym wypadku, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub podwykonawców dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b wymienionej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia), h) uzgodnień dotyczących zmiany formy rozliczeń finansowych za wykonane roboty przez podwykonawców.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-06, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Mariusz Konieczny, Wydział Inwestycji, Urząd Miejski w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6, mkonieczny@um.gostyn.pl, tel. 65 575 21 24, Agata Pasterkiewicz, Wydział Inwestycji, Urząd Miejski w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6; apasterkiewicz@um.gostyn.pl, tel. 65 575 21 22, w dni powszednie w godz. od 8:00 do 15:00.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.