Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Montaż (16 szt.) daszków nad balkonami na ostatniej kondygnacji budynku Spółdzielni

Przedmiot:

Montaż (16 szt.) daszków nad balkonami na ostatniej kondygnacji budynku Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2017-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wyzwolenia 35
44-201 Rybnik
tel. 32 43 27 300
e-mail: przetargi@rsm.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: 1.800,00 PLN
Termin składania ofert: 2017-09-26 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Montaż daszków nad balkonami na ostatniej kondygnacji budynku przy ul. Dąbrówki 15 w Rybniku

Znak postępowania: 22/PN/2017

2. Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia

3. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Regulaminu zasad zlecania robót, dostaw i usług finansowanych z funduszu remontowego lub z eksploatacji oraz prowadzenia w tym zakresie postępowań w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

4. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy montaż 16 szt. daszków nad balkonami na ostatniej kondygnacji budynku przy ul. Dąbrówki 15, wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi i koniecznymi do prawidłowego wykonania zadania.

Zamawiająca zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na budynkach.

4.1 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Zamawiająca dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Maksymalna liczba części, na które Wykonawca może złożyć oferty – 1

5. Termin wykonania zamówienia: 10.12.2017r.

6. Informacja na temat wadium:

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 800,00 zł

Słownie: jeden tysiąc osiemset zł

Wadium musi być wniesione w pieniądzu. Wpłata wadium na koncie Zamawiającej musi być zaksięgowana przed terminem składania ofert. Kopie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 • posiadania wiedzy i doświadczenia;

 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 • sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiająca dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale V SIWZ, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia można wykluczyć:

 • wykonawców, którzy wyrządzili szkodę na rzecz Spółdzielni, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

 • wykonawców, z którymi zamawiająca rozwiązała albo wypowiedziała umowę w sprawie zamówienia, albo odstąpiła od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

 • nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

 • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

 • nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

 • wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu;

 • wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • formularz ofertowy wg załącznika nr 1;

 • aktualny odpis z KRS ważny 1 miesiąc od daty wystawienia lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ważne 3 miesiące od daty wystawienia (możliwy wydruk z internetu);

 • zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z opłatą składek (nie starsze niż 3 miesiące);

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadczające o nie zaleganiu z opłacaniem podatków (nie starsze niż 3 miesiące);

 • wypełniony załącznik nr 2

 • referencje do wykazu prac;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg załącznika nr 3 ;

 • dowód wpłaty wadium;

 • dowód opłaty za materiały przetargowe;

 • polisę OC wraz z potwierdzeniem opłaty za polisę;

 • parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4,

 • oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej – załącznik nr 5

 • informacja o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 6

Ponadto do oferty należy dołączyć:

 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

 • kosztorys uproszczony + zestawianie robocizny, materiału i sprzętu wg opisu w rozdziale XII

9. Materiały przetargowe:

Materiały przetargowe zawierające SIWZ, należy wykupić w siedzibie Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kasie. Po wykupieniu materiałów należy zgłosić się z dowodem wpłaty do Działu Technicznego (I piętro pok. nr 20).

W przypadku opłacenia należności przelewem, na konto PKO BP Rybnik nr 24102024720000690200184309, potwierdzenie należy przesłać na adres: przetargi@rsm.pl. Po zaksięgowaniu kwoty w RSM, zostanie przesłany kod dostępu do materiałów na stronie internetowej: www.rsm.pl

Koszt materiałów: 150 zł brutto

10. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie: 26.09.2017r, do godz. 8:00, w siedzibie Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Wyzwolenia 35, 44 - 201 Rybnik, w biurze podawczym (parter) . W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającej.

11. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2017r, o godz. 9:00 w siedzibie Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w sali nr 25, II piętro.

Zamawiająca zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.