Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
749z dziś
4368z ostatnich 7 dni
15940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dróg i chodników dla Spółdzielni

Przedmiot:

Remont dróg i chodników dla Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2017-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wyzwolenia 35
44 - 201 RYBNIK
TEL: 32 43 27 300
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: - zadanie 1: 10.300,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta zł 00/100) - zadanie 2: 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto zł 00/100) - zadanie 3: 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto zł 00/100)
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-03 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 1.  

Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Wyzwolenia 35,  44 - 201 RYBNIK

NIP: 642-000-08-89;  TEL: 32 43 27 300; www.rsm.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Remont dróg i chodników na zasobach RSM.

Z negocjacjami. Znak postepowania: 20/PN/2017

 

 1. Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia

 

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Regulaminu zasad zlecania robót, dostaw i usług finansowanych z funduszu remontowego lub z eksploatacji oraz prowadzenia w tym zakresie postępowań w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu dróg i chodników na zasobach RSM wraz z wszystkimi robotami koniecznymi do prawidłowego wykonania zadań.  Zamówienie podzielono na zadania: 

Zadanie 1:        Zagospodarowanie terenu i miejsc postojowych przy budynkach K. Kominka 21-23 w Rybniku,

Zadanie 2:        Remont i wymiana chodnika przy budynkach Wawelska 41-43 w Rybniku,

Zadanie 3:        Remont i wymiana chodnika przy ul. Orzepowickiej 4-6 w Rybniku.

Szczegółowy zakres prac precyzują SIWZ oraz dokumentacja.

 

 1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:             TAK

 

 1. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:           NIE

 

 1. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:         

- zadanie 1 do 30.05.2018r. – maksymalny termin prac określa się na 40 dni kalendarzowych,

- zadanie 2 do 30.11.2017r. – maksymalny termin prac określa się na 21 dni kalendarzowych,

- zadanie 3 do 30.11.2017r. – maksymalny termin prac określa się na 21 dni kalendarzowych.

 

 1. Informacja na temat wadium :  

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

        - zadanie 1:  10.300,00  zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta zł 00/100)

        - zadanie 2:  3.100,00  zł (słownie: trzy tysiące sto zł 00/100)

        - zadanie 3:  3.100,00  zł (słownie: trzy tysiące sto zł 00/100)

Wadium musi być wniesione w pieniądzu. Wpłata wadium na koncie Zamawiającej musi być zaksięgowana przed terminem składania ofert. Kopie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiająca uzna warunek za spełniony na podstawie formularza ofertowego - załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2.

 • posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiająca uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz 5 prac:

- dla zadania 1 – o wartości co najmniej 120.000,00 zł każda,

- dla zadania 2 i 3 – o wartości co najmniej 50.000,00 zł każda,

oraz referencje na wykonywane przez siebie roboty o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, oraz na podstawie formularza ofertowego - załącznik nr 1; Wykaz prac stanowi załącznik nr 3 do oferty. 

 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiająca uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami związanymi z wykonaniem przedmiotu zamówienia (wymagany: kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami drogowymi wraz z przynależnością do izby) wraz z ich uprawnieniami, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz na podstawie formularza ofertowego - załącznik nr 1 i załącznik nr 2. Wykaz osób stanowi załącznik nr 4 do oferty.

 • sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiająca uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC - obowiązkowo, NW – fakultatywnie) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie ubezpieczenia min. 150 000 zł, oraz na podstawie formularza ofertowego - załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Ubezpieczenie powinno obowiązywać przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku wygaśnięcia polisy obowiązującej w dniu otwarcia ofert Wykonawca bezzwłocznie dostarczy do siedziby RSM nowo obowiązującą polisę na kwotę nie mniejszą niż poprzednia. W przypadku braku dostarczenia nowo obowiązującej polisy OC Wykonawca upoważnia Zamawiającą do zawarcia takiej umowy na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku wygaśnięcia polisy po wyborze oferty danego wykonawcy, a przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, wykonawca ten zobowiązany jest do zawarcia nowej polisy przed terminem zawarcia umowy wyznaczonym przez Zamawiającą pod rygorem uznania, że zawarcie umowy jest niemożliwe z powodu okoliczności zależnych od wykonawcy, co uprawniało będzie Zamawiającą do zatrzymania wadium.

 • dokonania wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót;

Zamawiająca uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dokona wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia wg załącznika nr 6 oraz formularza ofertowego – załącznik nr 1 i załącznika nr 2.

 1. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia – nie spełnia.
 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 • Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
 • Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 • Wykonawców będących osobami fizycznymi, których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione na szkodę Spółdzielni;
 • Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego lub/i prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione na szkodę Spółdzielni;
 • Podmioty niezależnie do formy prawnej, którego pełnomocnikiem w sprawie o udzielenie zamówienia jest osoba prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione na szkodę Spółdzielni.
  1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
 • Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
 • Nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
 • Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 • Nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 • Należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50,poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  1. Zamawiająca wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiająca jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli Zamawiająca przewidziała taką możliwość wykluczenia Wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiająca nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
  2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiająca odrzuca ofertę, jeżeli:
 • Jest niezgodna z Regulaminem;
 • Jej treść nie odpowiada treści SIWZ i dokumentacji przetargowej;
 • Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 • Zawiera najwyższą cenę po otwarciu ofert w przedmiotowym postępowaniu, z wyłączeniem sytuacji, gdy w postępowaniu wpłynie tylko jedna oferta. W takim przypadku komisja może odstąpić od odrzucenia oferty;
 • Podczas negocjacji została zmieniona na niekorzyść Zamawiającej;
 • Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • Zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 • Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

 

 1. Wykaz

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z KRS ważny 1 miesiąc od daty wystawienia lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ważne 3 miesiące od daty wystawienia (możliwy wydruk z Internetu),
 • zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z opłatą składek (nie starsze niż 3 miesiące),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadczające o nie zaleganiu z opłacaniem podatków (nie starsze niż 3 miesiąc),
 • formularz ofertowy wg załącznika nr 1,
 • wypełniony załącznik nr 2,
 • wykaz prac wg załącznika nr 3,
 • referencje do wykazu prac,
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg załącznika nr 4,
 • kserokopie uprawnień osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (uprawnienia kierownika robót wraz z przynależnością do izby),
 • parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5,
 • dowód wpłaty wadium,
 • dowód opłaty za materiały przetargowe,
 • polisę OC,
 • potwierdzenie opłaty polisy OC,
 • oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej – załącznik nr 6,
 • informacja o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7,
 • wykaz sprzętu jakim dysponuje Wykonawca.

 

Ponadto do oferty należy dołączyć:

·      pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;

·      kosztorys uproszczony + zestawianie robocizny, materiału i sprzętu;

Wykonawca który wygra przetarg zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy kosztorys szczegółowy (pełny) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy prac.

 

 1. Materiały przetargowe:

Materiały przetargowe zawierające SIWZ, należy wykupić w siedzibie Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kasie. Po wykupieniu materiałów należy zgłosić się z dowodem wpłaty do Działu Technicznego (I piętro pok. nr 20). W przypadku opłacenia należności przelewem, na konto: PKO BP Rybnik nr 24 1020 2472 0000 6902 0018 4309 potwierdzenie należy przesłać na adres: przetargi@rsm.pl. Po zaksięgowaniu kwoty w RSM, zostanie przesłany kod dostępu do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej: www.rsm.pl  

Koszt materiałów: 150,00 zł brutto.

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie 03.10.2017r. do godz. 8:00, w siedzibie Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Wyzwolenia 35, 44-201 Rybnik, w biurze podawczym (parter). W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data i godzina wpływu do Zamawiającej.

 

 1. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2017r. o godz. 09:00, w siedzibie Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sali nr 25, II piętro.

 

 1.  

Negocjacje z oferentami których oferty spełniły wymagania formalne odbędą się w Siedzibie Zamawiającej w sali nr 25, II piętro w dniu 03.10.2017r. bezpośrednio po otwarciu ofert.

 

Zamawiająca zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia bez podania przyczyny.

 

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.