Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4265z ostatnich 7 dni
15195z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa układu chłodniczego budynku komory termoklimatycznej

Przedmiot:

Rozbudowa układu chłodniczego budynku komory termoklimatycznej

Data zamieszczenia: 2017-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24
31155 , Kraków
telefon - 12 628 26 56; 628 22 20
faks - 12 6282072
www.pk.edu.pl
zampub@pk.edu.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-09-25 11:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa układu chłodniczego budynku komory termoklimatycznej CZ-L (17-30) na terenie kampusu w Czyżynach, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II w Krakowie
Numer referencyjny: KA-2/083/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa układu chłodniczego budynku komory termoklimatycznej CZ-L (17-30) na terenie kampusu w Czyżynach, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II w Krakowie - w formule „zaprojektuj i wybuduj” Rozbudowa istniejącego układu chłodniczego w głównej mierze ma polegać na modernizacji instalacji chłodniczej komory termoklimatycznej poprzez dostosowanie istniejącego układu chłodzenia do zadanych parametrów z wykorzystaniem istniejących urządzeń.

II.5) Główny kod CPV: 45331200-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
4530000-0
8531232-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  120    

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 300 000, 00 złotych
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1. Za posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie uzna się Wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem zadaniu stanowiącemu przedmiot zamówienia tj. zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji oraz maszynowni dla specjalistycznych układów chłodzenia na obiektach chłodni/mroźni przy temp. schładzania min. -45st.C i niżej. 2. Za dysponującego osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uzna się Wykonawcę, który dysponuje: a) zespołem doradczym składającym się z minimum 3 osób, w tym : - minimum 2 osoby z doświadczeniem w projektowaniu co najmniej 1 instalacji oraz maszynowni dla specjalistycznych układów chłodzenia na obiektach chłodni/mroźni - minimum 1 osoba z doświadczeniem w wykonawstwie co najmniej 1 instalacji oraz maszynowni dla specjalistycznych układów chłodzenia na obiektach chłodni/mroźni b) zespołem wykonawczym, w skład którego wchodzą : - kierownik budowy branży budowlanej posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - kierownik budowy branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych ,wod-kan - kierownik budowy branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych c) zespołem projektowym, w skład którego wchodzą projektanci posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: - konstrukcyjno - budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacji teletechnicznych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Osoby wymienione powyżej powinny posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego oraz odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65) d) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci wraz z pomiarami w pełnym zakresie do 1 kV na stanowisku Dozoru (D), zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci tj. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowymi e) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wraz z pomiarami w pełnym zakresie, do 1 kV na stanowisku Eksploatacji (E), zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci tj. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym f) automatykiem wchodzącym w skład zespołów wykonawczego i projektowego Dopuszcza się połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, do złożenia następujących dokumentów: 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, do złożenia następujących dokumentów: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego , w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 3. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
W celu zastosowania procedury prekwalifikacji, o której mowa w Sekcji IV.1.6) poniżej Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia : 1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składają się: a) wypełniony i podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia, c) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy d) opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. W terminie do 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 60 d ust. 1 należy złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wniosek wraz z załącznikami jest zamieszczony wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie www.pk.edu.pl w zakładce „zamówienia publiczne”
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  5
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5 Zamawiający dokona oceny wg kryteriów selekcji na podstawie Wykazu robót. Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do dialogu, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu 1) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu nie przekroczy 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę. W takim przypadku przy wyborze Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do dialogu, Zamawiający będzie kierował się liczbą należycie wykonanych zamówień, wskazanych w wykazie robót sposób taki, że za każdą wykazaną robotę budowlaną zgodną z w/w warunkiem udziału w postępowaniu Wykonawca otrzyma 1 punkt. Ocenie podlegać będą zamówienia potwierdzone dokumentami poświadczającymi wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i należycie ukończonych. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma tę samą liczbę punktów, o kolejności decydować będzie łączna wartość brutto zamówień ujętych w wykazie, w ten sposób, że wyższą lokatę otrzyma Wykonawca, który wykonał zamówienia o największej łącznej wartości brutto, a Wykonawcy, którzy wykonali zamówienia o niższych łącznych wartościach brutto, odpowiednio kolejne, niższe lokaty. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zamówienia wykonane przez te podmioty. W przypadku, gdy wykonawca powoła się kilkakrotnie na tę samą robotę budowlaną, z uwagi na wykonywanie jej przez kilka podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający przyzna za tę robotę punkty tylko jeden raz, uwzględniając ilość robót, a nie ilość wykonujących ją podmiotów.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Rękojmia na roboty instalacyjne 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Temat: "Rozbudowa układu chłodniczego budynku komory termoklimatycznej CZ-L (17-30) na terenie kampusu w Czyżynach, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II w Krakowie" - w formule "zaprojektuj i wybuduj" 1) Rozbudowa istniejącego układu chłodniczego w głównej mierze ma polegać na modernizacji instalacji chłodniczej komory termoklimatycznej poprzez dostosowanie istniejącego układu chłodzenia do zadanych parametrów z wykorzystaniem istniejących urządzeń. 2) Celem niniejszego "dialogu konkurencyjnego" jest wybranie najbardziej optymalnego pod względem technicznym i ekonomicznym rozwiązania modernizacji układu chłodzenia, jednocześnie pozwalającego na wykorzystanie istniejących urządzeń oraz pozwalającego na dostosowanie go do parametrów określonych niniejszym dokumencie. 3) W "dialogu konkurencyjnym" Zamawiający chce ustalić najkorzystniejsze rozwiązanie, po wprowadzeniu, którego układ chłodzenia osiągać będzie zakładane temperatury w czasie zakładanym lub zbliżonym do zakładanego (w podstawowej przestrzeni testowej komory), wg poniższych kryteriów wymagane jest uzyskanie następujących parametrów: a) Uzyskanie temperatury co najmniej -50 °C w czasie nie dłuższym niż 12 h od rozpoczęcia procesu chłodzenia przy średniej temperaturze zewnętrznej i temperaturze początkowej +15 °C (temperatura powietrza w komorze, temperatura betonu) dla komory bez obiektu badań i bez generacji dodatkowych strumieni ciepła, a następnie utrzymanie temperatury obniżonej do minus 50°C(±2°C).Wymagane jest spełnienie w/w kryteriów temperaturowo - czasowych w czasie prowadzonego procesu wyziębienia, b) Uzyskanie temperatury co najmniej -55 °C w czasie nie dłuższym niż 24 h od rozpoczęcia procesu chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej i temperaturze początkowej +15 °C (temperatura powietrza w komorze, temperatura betonu) dla komory bez obiektu badań i bez generacji dodatkowych strumieni ciepła. c) Uzyskanie temperatury co najmniej -45 ± 2 °C w czasie 12 h od rozpoczęcia procesu chłodzenia przy średniej temperaturze zewnętrznej i temperaturze początkowej +25 °C (temperatura powietrza w komorze, temperatura betonu) dla komory bez obiektu badań i bez generacji dodatkowych strumieni ciepła. d) Uzyskanie temperatury co najmniej -50 ± 2 °C w czasie 24 h od rozpoczęcia procesu chłodzenia przy średniej temperaturze zewnętrznej i temperaturze początkowej +25 °C (temperatura powietrza w komorze, temperatura betonu) dla komory bez obiektu badań i bez generacji dodatkowych strumieni ciepła. e) W przypadku testu odbiorczego przy innej temperaturze zewnętrznej, wartości wymaganych temperatury będą odpowiednio skorygowane. f) Procedura przeprowadzenia testu będzie przebiegała w sposób następujący: -w komorze termoklimatycznej uruchomiony zostanie proces chłodzenia zgodnie z wymienionymi w pkt. 3a, 3b, 3c, 3d nastawami. W trakcie ochładzania komory dokonywana będzie ciągła rejestracja temperatury w kilku punktach, co pozwoli na wyznaczenie wartości średniej i określenie czasu schładzania w założonym przedziale. 4) Zamawiający zakłada, iż po stronie Wykonawcy będzie wykonanie: - Audytu energetycznego budynku komory - stan na dzień dzisiejszy - Analizy/oceny rozwiązań termicznych obiektu - Analizy/oceny rozwiązań najbardziej optymalnych pod względem eksploatacji - Rozwiązanie techniczne usprawnienia działania technologii chłodzenia przy wykorzystaniu istniejących urządzeń w maszynowni - Wykonanie projektu wykonawczego - Określenie kosztów modernizacji - Określenie warunków gwarancji i serwisu - Wykonanie zaprojektowanych prac 5) Zaproszonym do "dialogu konkurencyjnego" Wykonawcom zamawiający przekaże do wglądu: Projekt budowlany z 2014r. Projekt wykonawczy z 2014r. Projekt powykonawczy dla Komory Termoklimatycznej z 2016r. Ekspertyzę techniczną z 2016r. 6) Zamawiający zakłada, że czas potrzebny Wykonawcy na zapoznanie się z przekazaną dokumentacją i zaproponowanie rozwiązań technicznych wynosi do 21 dni roboczych. 7) Po tym czasie Zamawiający przystąpi do rozmów z zaproszonymi Wykonawcami, oraz wybierze najbardziej optymalne zaproponowane rozwiązanie. 8) Po wyłonieniu najkorzystniejszego rozwiązania Zamawiający opisze je w SIWZ oraz przedstawione Wykonawcom do złożenia ofert na projekt wykonawczy oraz realizację rozbudowy układu chłodniczego na podstawie tego projektu. Schematy instalacji oraz dane zamontowanych agregatów zawiera plik „Dokumentacja” zamieszczony wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie www.pk.edu.pl w zakładce „zamówienia publiczne”
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie przewidziano
Wstępny harmonogram postępowania:
1) Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych – wrzesień 2017 r. 2) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wrzesień/październik 2017 r. 3) Ocena wniosków – łącznie z uzupełnianiem lub wyjaśnianiem wniosków (ewentualne wezwanie do uzupełnień dokumentów lub złożenia wyjaśnień), przekazanie informacji podmiotom, które złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wynikach oceny – ustalenie liczby podmiotów, z którymi prowadzony będzie dialog – październik 2017 r. 4) Przygotowanie i przeprowadzenie dialogu z potencjalnymi partnerami prywatnymi – październik/ listopad 2017 r. 5) Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaproszenie do składania ofert – grudzień 2017 r. 6) Składanie ofert – grudzień 2017 r. 7) Otwarcie, ocena ofert i zawiadomienie wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty – grudzień 2017 r. 8) Przygotowanie i zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym – grudzień 2017 r.
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres dopuszczalnych zmian oraz warunki zmian będą ustalone w trakcie dialogu konkurencyjnego oraz zostaną wskazane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-25, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie będzie prowadzone w języku polskim. Wnioski należy sporządzić w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.