Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Naprawa dachu na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Przedmiot:

Naprawa dachu na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2017-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
ul. Poczdamska 1
67-200 Głogów
tel. 76-853-11-35

Osoba do kontaktu:
Marta Okła, Sławomir Sadecki, tel. 76-853-11-31
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głogów
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-09-19 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Naprawa dachu na  budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 w Głogowie
 
1.     Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.
2.     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą fragmentu pokrycia dachowego z z dachówki ceramicznej (karpiówki) na budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 w Głogowie w zakresie:
    - rozebranie części pokrycia dachowego,
    - rozebranie części rynien, obróbek blacharskich,
    - montaż części rynien,
    - uzupełnienie folii paroprzepuszczalne.
    Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3.      Materiały dotyczące zamówienia, których złożenia żąda Zamawiający, dostępne są na stronie  internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl
            -     Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
            -  Przedmiar robót (zał. nr 2 do ogłoszenia)
            -    Zestawienie wykonanych robót w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (zał. nr 3 do  ogłoszenia)
            - Projekt umowy (zał. nr 4 do ogłoszenia)
            - Zakres prac powierzonych podwykonawcom (zał. 5 do ogłoszenia)
            - Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 6 do ogłoszenia)
            - Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej obiektu (zał. nr 7 do ogłoszenia).
4. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
    4.1. W sprawach technicznych:
Pracownicy Sekcji Obsługi Technicznej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie,
tel. 76-853-11-35.
     4.2. W sprawach proceduralnych: Sekcja lokali i zamówień Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  –  Marta Okła lub Sławomir Sadecki, tel. 76-853-11-31
5.     Kryterium oceny ofert: 100% cena
6.    Termin związania ofertą: 30 dni.
7.     Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
    7.1.     Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z  przedmiarem robót umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego (zał. nr 2 do ogłoszenia).
           Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza składania kosztorysów uproszczonych.
7.2.     Zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia,  co najmniej 2 robót wykonanych
w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom ogólnobudowlanym w zakresie remontu pokryć dachowych z dachówki ceramicznej na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub budynkach użyteczności publicznej.
    Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie   (referencje, protokoły odbioru robót etc.)
7.3    Zaparafowany i podpisany przez Wykonawcę projekt umowy zgodnie z zał. nr 4 do    ogłoszenia
7.4.    Wykaz podwykonawców oraz (lub) oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi     zgodnie z zał. nr 5 i 6 do ogłoszenia
7.5.    Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane/ Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm./ oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
7.6. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż  6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
8.    Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.
9. Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 19.09.2017 r.   do godz. 900  w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 210.
    Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do     Wykonawcy bez jej otwierania.
12.     Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.09.2017 r. o godz. 930 w Sali Konferencyjnej Zakładu   Gospodarki Mieszkaniowej przy    ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
13.    Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez      podawania przyczyny.
14.    Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami  biorącymi udział w postępowaniu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.