Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty

Przedmiot:

Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty

Data zamieszczenia: 2017-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach
ul. PCK 1
83-300 Kartuzy
tel.: 58 681 10 02
e-mail: biuro@zgm-kartuzy.com.pl

Wspólnota Mieszkaniowa
83-300 Kartuzy
ul. Pl. Św. Brunona 1
Województwo: pomorskie
Miasto: Kartuzy
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-09-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe nr 1/2017r.

Wspólnota Mieszkaniowa 83-300 Kartuzy, ul. Pl. .Św. Brunona 1
zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Zadanie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pn. Remont elementów wspólnych budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego ich otoczenia realizowanego w ramach projektu pn. Kompleksowa Rewitalizacji Centrum Kartuz,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Wspólnota Mieszkaniowa 83-300 Kartuzy, ul. Pl. Św. Brunona 1

NIP: 589-186-89-48, REGON: 220130554

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod, Nazwa (CPV) – określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

KOD CPV 45261000-4;

KOD CPV 45262690-4;

KOD CPV 45453000-7;

KOD CPV 45421000-4;

KOD CPV 45310000-3;

KOD CPV45311200-2

Remont budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na terenie działki 66/1 – w miejscowości Kartuzy, obręb geodezyjny Kartuzy 3, gmina Kartuzy.

 

Wszystkie materiały budowlane, które zostaną zamontowane należy uzgodnić z Zamawiającym.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku wraz z przedstawicielem Zamawiającego.

Prace mogą być prowadzone w godzinach od 7.00 do 20.00. Po godzinie 18.00 zabrania się prowadzenia prac głośnych.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

1) remont dachu – wklejenie papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem – pow. dachu 180,00 m2.

2) remont klatki schodowej – zamontowanie płyt gipsowo – kartonowych na ścianach, sufitach (95,00 m2); malowanie/cekolowanie powierzchni ścian i sufitów (pow. 95,00 m2); remont podłóg drewnianych i stopni schodowych poprzez położenie/wklejenie płytek podłogowych na parterze,
I piętrze – powierzchnia 30,00 m2; malowanie stolarki drzwiowej- 2 sztuki; malowanie przepierzenia – ścianki drewnianej pow. 4,20 m2; modernizacja instalacji elektrycznej na klatce schodowej – wymiana wewnętrznej linii zasilania i zamontowanie lamp z czujkami ruchu, wykonanie instalacji domofonowej; wymiana drzwi zewnętrznych na PCV od strony podwórka.

- modernizacja instalacji elektrycznej na klatce schodowej – wymiana wewnętrznej linii zasilania
i zamontowanie lamp z czujkami ruchu, wykonanie instalacji domofonowej.

4) stworzenie miejsca rekreacyjnego – ustawienie ławek i pergoli z roślinami pnącymi.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  Max. do dnia 30.12.2017r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I WYMAGANIA WOBEC OFERENTA

 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie,
 • Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
 • Ofertę podpisuje osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów,
 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

OPIS WYMAGAŃ

a) Wykonawca będzie dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia.

b) Wykonawca będzie dysponować min. 1 osobą posiadająca uprawnienia do wykonywania prac
z zakresu instalacji elektrycznych odpowiednie do zakresu planowanych robót.

c) Wszystkie  osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

d) Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

e) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą wartości oferty.

f) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w postaci wykonania co najmniej 3 robót budowlanych z zakresu: remont dachu – wklejenie papy termozgrzewalnej wraz z docieplenie, remont klatki schodowej, malowanie/cekolowanie powierzchni ścian i sufitów, malowanie stolarki drzwiowej,  modernizacja instalacji elektrycznej, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł jedna
w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 5 lat.


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Dla zapewnienia należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

2) Zapieczenie umowy wnosi się najpóźniej w dacie zawarcia umowy na konto zamawiającego: Bank PKO BP 07 1020 1866 0000 1502 0035 9372

3) Zabezpieczenie wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

4) Kwota zabezpieczenia umowy zostanie zwrócona wykonawcy najpóźniej w przeciągu 14 dni od protokolarnego zakończenia robót budowlanych.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w opisie wymagań (a,b,c,d,e)

c)Referencje – co najmniej 3 – wykonanych prawidłowo robót budowlanych z zakresu: remont dachu – wklejenie papy termozgrzewalnej wraz z docieplenie, remont klatki schodowej, malowanie/cekolowanie powierzchni ścian i sufitów, malowanie stolarki drzwiowej,  modernizacja instalacji elektrycznej o wartości co najmniej 50 000 zł jedna.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.     Oferta powinna być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Zarządcy Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach, ul. PCK 1,
83-300 Kartuzy
, do dnia  26.09.2017 r.

2.     Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  27.09.2017r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach.

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.   Oferty złożone przez podmioty lub osoby powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym nie będą rozpatrywane (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020).

7.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

VI. OCENA OFERT

Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena 100%    

 1. Cenę za przedmiot zamówienia oraz doświadczenie zawodowe Wykonawca przedstawia
  w „formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT.
 2. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.
 3. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.
 4. Po dokonaniu oceny Zamawiający zwróci się do wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza ze zleceniem realizacji zamówienia.
 5. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu przedmiotu umowy, najpóźniej do 14 dni licząc od dnia zakończenia umowy. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę rachunku/faktury wraz z kompletem dokumentów związanych z wykonaniem umowy, wskazanych w §2 umowy, zatwierdzonych uprzednio przez Członków Zarządu Wspólnot, upoważnionych do podejmowania decyzji w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej 83-300 Kartuzy, ul. Pl. Św. Brunona 1.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 • Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
 • Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się nie później niż 5 dni od dnia wybory oferty najkorzystniejszej.
 • Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram realizacji zadania oraz uprawnienia kierownika robót.
 • Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.
 • Zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

 

Dodatkowych informacji udziela tylko na pisemne zapytania merytoryczne:
Pani Bożena Kryszewska – Przedstawiciel Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej

e-mail: biuro@zgm-kartuzy.com.pl

tel.: 58 681 10 02

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.