Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4265z ostatnich 7 dni
15195z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy wraz z rozbudową i modernizacją...

Przedmiot:

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków

Data zamieszczenia: 2017-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina i Miasto Ulanów
ul. Rynek 5
37410 , Ulanów
telefon - 15 8763041 w. 32
www.ulanow.pl
miasto@ulanow.iap.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Ulanów
Wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości dla pierwszej części: 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy); 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu,
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-06 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków”
Numer referencyjny: I.270.129.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ulanowie. Projekt rozbudowy i modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia o przepustowości nominalnej RLMBZT5 – 9950 [MR] , Qdś = 1393m3/d, Qhmax. = 139 m3/h). Zakres prac obejmuje: Stacja zlewna ścieków dowożonych Oczyszczalnia zostanie wyposażona w automatyczną stację zlewną ścieków dowożonych z sitem o przepustowości maksymalnej 6-8 wozów asenizacyjnych na godzinę. Stacja wyposażona będzie w układ samopłuczący po każdym spuście ścieków. Ponadto będzie opomiarowana w zakresie temperatury, pH i ilości spływających ścieków oraz automatycznej identyfikacji dostawców. Całe urządzenie będzie umieszczone w kontenerze. Dane techniczne: • Przepustowość maksymalna - 6-8 wozów/h, • Wykonanie materiałowe - stal nierdzewna AISI316, • Wyposażenie dodatkowe – sito. Pompownia ścieków surowych Zaprojektowano nową przepompownię pośrednią wraz ze modułowym, prefabrykowanym zbiornikiem retencyjnym ścieków surowych. Przed zbiornikiem na kanale dopływowym, zlokalizowano kratę prętową o prześwicie 10mm. Zbiornik zostanie wyposażony w mieszadło zapobiegające sedymentacji osadów na dnie zbiornika, oraz cztery pompy które będą tłoczyć ścieki do części mechanicznej oczyszczania obiekt. Rurociągi tłoczne wyposażone zostaną w armaturę odcinającą oraz zawory zwrotne. Dane techniczne zainstalowanych urządzeń: • Pompy zatapialne: - ilość: 4 kpl., - wydajność: 140 m3/h, - moc: 7,0 Kw, • Mieszadło: - ilość: 1kpl., - moc: 3,0 Kw, • Kata prętowa: - ilość: 1kpl., - przepustowość: 140m3/h, - moc: 0,75 Kw, - prześwit: 10 mm. Budynek sito piaskownika/stacja dmuchaw Z przepompowni ścieki przepływać będą do instalacji oczyszczania mechanicznego lub do rurociągu obejściowego. Podczas normalnej pracy oczyszczalni ścieki z pompowni przetłaczane będą do zblokowanego urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków – sitopiaskownika zintegrowanego z płuczką piasku. Urządzenia składa się z wydzielonego sita automatycznego o perforacji 1-3 mm, piaskownika usuwającego części mineralne oraz tłuszczownika oddzielającego ze ścieków tłuszcze i tłuszczo-podobne substancje, niemożliwe do oddzielenia za pomocą sita. Dodatkowo skratki usuwane z urządzenia będą zagęszczane przez prasę do skratek. Montaż piaskownika przewidziano w budynku współdzielonym ze stacją dmuchaw. Dane techniczne sitopiaskownika: • przepływ sita - 20-40 l/s, • perforacja kosza sita - 1-3 mm, • sumaryczna moc silnika - 3,75 Kw, • napięcie - 400 V, • częstotliwość - 50 Hz, • wykonanie materiałowe stal nierdzewna AISI316 . Stacja dmuchaw znajdować się będzie w wydzielonym pomieszczeniu w budynku sito piaskownika. Projektuje się sześć dmuchaw napowietrzających - na potrzeby reaktorów biologicznych. Cztery dmuchawy o wydajności 260 m3/h będą dostarczać powietrze do reaktorów, przy czym zakłada się, że dwie dmuchawy stanowić będą rezerwę, a cztery pozostałe będą zasilały każdy z reaktorów. Dane techniczne dmuchaw zasilających reaktory: • Ilość - 6 szt., • Wydajność – 260 m3 h, • Przyrost ciśnienia - 650 mbar, • Moc - 11 Kw. Na rurociągu tłocznym dmuchawy należy umieścić przepustnice odcinający. Na rurociągach odprowadzających powietrze z dmuchaw planuje się montaż instalacji zaworowej pozwalającej w razie potrzeby na kierowanie wymaganej ilości powietrza do poszczególnych odbiorników. Komora rozdziału Komora żelbetowa, która została wyposażona w cztery zastawki przelewowe. Zastawki te pozwalają na ustawienie zawieradeł na tej samej rzędnej, pozwalając na równomierny rozdział strugi ścieków na cztery ciągi technologiczne. Odcięcie poszczególnych ciągów technologicznych możliwe będzie poprzez podniesienie poszczególnych zastawek. Komora została przykryta w celu ograniczenia emisji bioaerozoli. Komora predenitryfikacji osadu – KPD Komora wydzielona dla każdego z czterech ciągów technologicznych wyposażona w mieszadło mieszające z do prowadzeniem osadu powrotnego oraz części ścieków surowych. Dane techniczne mieszadeł: • Mieszadło średnioobrotowe – 4kpl., - moc nominalna N = 1,0 Kw. Komora nitryfikacji – KN W każdym ciągu technologicznym przyjęto po jednej komorze o przepływie tłokowym. Komora wyposażona w system napowietrzania, oraz mieszadło pompujące (pompa). Zainstalowane urządzenia: • System napowietrzania drobnopęcherzykowego z dyfuzorami membranowymi (ilość dyfuzorów 4 x 119), • Mieszadło pompujące – 4 kpl., - wydajność Q = 90 m3/h, - moc P2 = 1,0 Kw. Osadniki wtórne (końcowe) Zaprojektowano cztery osadniki wtórne (końcowe) pionowe, prefabrykowane dla każdego z czterech ciągów technologicznych. Powierzchnia jednego osadnika F = 64m2. Każdy osadnik został wyposażony w koryta odpływowe, rurę centralną z deflektorem, oraz pompę osadu powrotnego/nadmiernego. Zainstalowane urządzenia: • Pompa zatapialna – 4 kpl. , - wydajność Q = 23 m3/h, - moc P2 = 1,0 Kw. Komora stabilizacji tlenowej osadu Osad nadmierny z reaktorów biologicznych będzie systematycznie usuwany przy pomocy pomp z osadników końcowych do komory stabilizacji tlenowej osadu. W zbiorniku tym osad poddany będzie dodatkowej stabilizacji tlenowej i zagęszczaniu grawitacyjnemu przed odwodnieniem na prasie. Woda nadosadowa wytrącana w wyniku zagęszczania osadu usuwana będzie poprzez dekanter do kanalizacji własnej oczyszczalni, a następnie kierowana będzie do przepompowni. Osad ustabilizowany kierowany będzie do dalszego odwadniania, na instalacji odwadniania osadu. Komorę stabilizacji tlenowej osadu projektuje się jako zbiornik prefabrykowany żelbetowy o wymiarach: 8,6 m x 6,0 m i głębokości czynnej 5,5 m. W zbiorniku zamontowany będzie ruszt napowietrzający składający się z dyfuzorów rurowych membranowych. Zainstalowane urządzenia: • Ilość dyfuzorów – 60 szt., • Materiał membrany – EPDM. Ruszt napowietrzający w zbiorniku zasilany będzie dmuchawą zlokalizowaną w wydzielonym pomieszczeniu stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu. Osad po stabilizacji kierowany będzie rurociągiem do instalacji odwadniania osadu. Stacja odwadniania i granulacji osadu Projektuje się kompletną stację odwadniania, higienizacji i granulacji osadu przy pomocy prasy i reaktora procesowego. Instalację odwadniania osadu tworzyć będzie: • śrubowa pompa osadu, • zespół automatycznego przygotowania polielektrolitu, • prasa odwadniania osadu, • linia do granulacji osadu, • przenośniki ślimakowe osadu. Dodatkowo w stacji zainstalowane zostaną dwie dmuchawy o maksymalnej wydajności 220m3/h, na potrzeby komory stabilizacji tlenowej osadu. Dane techniczne pompy osadu: • Bezstopniowa regulacja przepływu - 2,4-12 m3/h, • Średnica króćca ssawnego - DN65, • Obudowa – żeliwo, • Moc zainstalowana - 2,2 Kw. Dane techniczne zespołu automatycznego przygotowania i dozowania polielektrolitu z proszku i emulsji: • Zbiornik - trzykomorowy zbiornik ze stali nierdzewnej AISI304 (750l), pojemnik zasypowy (75l) z pokrywą, podajnikiem śrubowym sproszkowanego polielektrolitu, • Mieszadło - dwa mieszadła wolnoobrotowe o mocy M=0,18 Kw, • Rozdrabniacz - moc M=0,18 Kw, • Pompa dozująca - moc M=0,2 Kw. Dane techniczne prasy z zageszczaczem srubowo-bębnowym: • Wydajność - 3-10m3/h, • Moc zainstalowana - Ok. 3,75 Kw, • Wykonanie - stal kwasoodporna AISI316, • Taśma - bezstykowa, poliestrowa, szer. 1,2 m. Dane techniczne dmuchawy zasilającej komorę stabilizacji tlenowej: ilość 2szt. • Wydajność - 220 m3 h, • Przyrost ciśnienia - 650 mbar, • Moc - 7,5 Kw. Osad po stabilizacji tlenowej w komorze trafiał będzie rurociągiem do instalacji odwadniania osadu, gdzie dalej kierowany będzie za pomocą pompy śrubowej na prasę. Osad tłoczony będzie poprzez mieszacz osadu z polielektrolitem do zagęszczacza (będącego zintegrowaną częścią prasy). Do prasy przewiduje się również doprowadzenie wody do płukania z zespołu odzysku wody. Ponadto w ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego do uzyskania pozwolenia do zagospodarowania rolniczego przerobionego osadu na produkt (środek poprawiający właściwości gleby). Etap uzyskania pozwolenia do zagospodarowania rolniczego przerobionego osadu na produkt (środek poprawiający właściwości gleby): Zakres prac w ramach zadania: 1. Zlecenie jednorazowego pobrania próbek granulatu przez Okręgową stację sanitarną – szacunkowa ilość próbek jaką należy pobrać: 6. 2. Zlecenie wykonania badania fizyko-chemicznego (pobór próbek przez Okręgową Stację Chemiczno- Rolniczą). 3. Uzyskanie opinia dotycząca przydatności środka poprawiającego właściwości gleby do stosowania w uprawach polnych i do rekultywacji terenu. 4. Uzyskanie opinia o spełnieniu wymagań dotyczących dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń. 5. Zlecenie badań: biologiczne i parazytologiczne (pobór próbek przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą). 6. Uzyskanie opinii dotyczącej oddziaływania środka poprawiającego właściwości gleby na zdrowie zwierząt . 7. Uzyskanie opinii dotyczącej oddziaływania środka poprawiającego właściwości gleby na zdrowie ludzi. 8. Uzyskanie opinii dotyczącej oddziaływania na środowisko środka poprawiającego właściwości gleby. 9. Uzyskanie pozwolenia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz Inwestora. Ponadto w ramach zadania Wykonawca sporządzi/uzyska na rzecz Inwestora wszystkie niezbędne wnioski, badania, opinie, instrukcje stosowania i przechowywania. Koszty uzyskania w/w opinii, badań, wniosków ponosi Wykonawca. Zamawiający oświadcza, że przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania go przed organami Państwowymi i Prywatnymi. Instalacja dozowania koagulantu PIX Oczyszczalnia będzie wyposażona w układ dezodoryzacji - biofiltrów. Biofiltry zainstalowane zostaną przy obiektach stanowiących główne źródło odorów tj.: • pompownia główna wraz z kratą prętową, • budynek mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z komorą rozdziału, • komora tlenowej stabilizacji osadu. Technologiczne sieci międzyobiektowe (nowoprojektowany) Sieci technologiczne pomiędzy poszczególnymi obiektami wykonane zostaną z: • rur z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD 100 SDR 11, • rur z polichlorku winylu PCV SN8, lite. • stal kwasoodporna gat. AISI304 i AISI316L . Budynek socjalno-techniczny Istniejący budynek socjalno-techniczny zostanie wyremontowany. Budynek pełnić będzie obecną funkcję tj. socjalno-techniczną. Ponadto w budynku zainstalowane zostanie stanowisko dyspozytorskie - monitoring. Planowany zakres robót dotyczy: • remontu pomieszczeń (podłoża, ściany, sufity, sanitariaty, instalacje wewnętrzne), • remont elewacji budynku oraz wymiana stolarki, • remont dachu. Budynek sitopiaskowniaka/stacja dmuchaw/ laboratoryjny Projektuje się budynek parterowy w technologii tradycyjnej, murowanej z dachem dwuspadowym. W budynku, w niezależnych pomieszczeniach, do których prowadzić będą oddzielne wejścia znajdować się będzie: • urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków - sitopiaskownik, • dmuchawy napowietrzające na potrzeby reaktorów biologicznych, • stanowisko laboratoryjne, rozdzielnia elektryczna. Budynek wyposażony będzie w instalacje elektryczne oraz sanitarne (wodno-kanalizacyjne, wentylacja mechaniczna). W części, w której znajdować się będzie sitpiopiaskownik przewidziano wykonanie antresoli (drugi poziom) w celu montażu sitopiaskownika, na poziomie umożliwiającym grawitacyjny przepływ ścieków do komory rozdziału. Wiata granulatu Projektuje się wiatę do przechowywania osadu po procesie granulacji. Wiata wykonana zostanie jako stalowa lub żelbetowa. Wiata przykryta będzie dachem dwuspadowym. Osad składowany będzie na płycie betonowej. Budynek - stacja odwadniania i granulacji osadów Projektuje się budynek parterowy w technologii tradycyjnej, murowanej z dachem jednospadowym. Całość łącznie z garażem stanowić będzie jedną bryłę. W budynku znajdować się będzie: • urządzenie do odwadniania osadu - prasa osadu, • automatyczny zespół przygotowania polielektrolitu, • dmuchawy napowietrzające na potrzeby KTSO, • reaktor procesowy - granulator osadu. Budynek wyposażony będzie w instalacje elektryczne oraz sanitarne (wodno-kanalizacyjne, wentylacja mechaniczna). Budynek agregatu prądotwórczego Projektuje się budynek parterowy w technologii tradycyjnej, murowanej z dachem jednospadowym. W budynku znajdować się będzie: • mobilny agregat prądotwórczy. Budynek wyposażony będzie w instalacje elektryczne oraz wentylacja mechaniczna. Garaż Projektuje się budynek parterowy w technologii tradycyjnej, murowanej z dachem jednospadowym. W budynku znajdować się będzie: • urządzenia mobilne tj. koparko-ładowarka, urządzenie wysokociśnieniowe WUKO. Budynek wyposażony będzie w instalacje elektryczne Wyposażenie dodatkowe • stanowisko prób i analiz. Przewidywane wielkości odpadów, wynikające z eksploatacji inwestycji Ze względu na przyjęty schemat technologiczny oczyszczania ścieków jako odpad powstawać będą: • Skratki w ilości ok. 726 kg/d – 265 Mg/rok, • Piasek – zawartość piaskowników w ilości 45 Mg/rok, • Osad nadmierny przy założeniu odwodnienia do 18% ilość osadu wyniesie 956Mg/rok. Docelowy bilans ścieków: • Qśrd = 1393 m3/d, • Qmaxh = 139 m3/h, • Qśrh=58 m3/h, • RLM: 9950

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45100000-8
45233000-9
45330000-9
45111300-1
45210000-2
45450000-6
45315300-1
45311000-0
45314300-4
45310000-3
45310000-3
45231300-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od ustalenia warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową na kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł. Jeżeli środki finansowe lub zdolność kredytowa zostały określone w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty podany przez Narodowy Bank Polski w dniu wydania dokumentu – jeżeli w dniu wydania dokumentu Narodowy Bank Polski nie podał średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty podany pierwszego dnia po dniu wydania dokumentu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Oczyszczalnia ścieków: Określenie warunków: W ramach badania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy do wykonania zamówienia Zamawiający określa następujące warunki: 2) w zakresie doświadczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali : - co najmniej jedną robotę budowlaną, polegające na budowie/rozbudowie/ przebudowie obiektów oczyszczalni ścieków o wydajności co najmniej Qdśr = 800,00 m3/d , przy czym oczyszczalnia musi pracować w technologii przepływowej, oraz - robotę budowlaną, polegającą na budowie kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej o długości łącznej min 15 km. 3) w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: a) osobą - kierownika budowy – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy bądź kierownika robót w zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych lub w zakresie inżynierii sanitarnej, w tym doświadczenie w realizacji co najmniej jednej oczyszczalni ścieków w technologii przepływowej o przepustowości równej lub większej od realizowanej, b) osobą - kierownika robót budowlanych – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy bądź kierownika robót w zakresie konstrukcyjno – budowlanym, w tym posiadającym doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót przy montażu/budowie co najmniej dwóch nowych zbiorników żelbetowych prefabrykowanych o kubaturze co najmniej 1 000 m3 każdy, c) osobą - kierownika robót elektrycznych AKPiA - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych b/o lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy bądź kierownika robót w zakresie robót instalacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i AKPiA, d) osobą- kierownika robót sanitarnych - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy bądź kierownika robót w zakresie inżynierii sanitarnej przy realizacji co najmniej jednej roboty obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę, dopuszczonej do użytkowania oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 1000 m3/d,, oraz budowę kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej o długości łącznej nie mniejszej niż 5km. e) osobą - technologa rozruchu posiadający wykształcenie wyższe techniczne oraz doświadczenie w zakresie eksploatacji i/lub rozruchów oczyszczalni ścieków po ich wykonaniu /rozbudowie/ przebudowie/ polegające na uczestniczeniu w co najmniej 2-óch rozruchach na pracujących oczyszczalniach ścieków o wydajności technologii co najmniej Qdśr = 1000,0 m3/d każda. Zamawiający dopuszcza łączenie specjalności przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Osoba wskazana do pełnienia obu funkcji musi spełniać wymagania dla obu łączonych funkcji Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi posiadać wymagane uprawnienia, określone szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub równoważne tzn. odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; g) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; i) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; j) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej w zakresie sytuacji finansowej. b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia. c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej w zakresie sytuacji finansowej. b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia. c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia. d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; g) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; i) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; j) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości dla pierwszej części: 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy); 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert i posiadać ważność, co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być w oryginale zdeponowane w kasie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert; zaleca się, aby poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu była dołączona do oferty. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadsański Bank Spółdzielczy Salowa Wola Nr 80 9430 1032 4000 0303 2000 0002 z podaniem tytułu: wadium w postępowaniu na roboty budowlane: w ramach realizacji projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków” 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert) kwota wniesionego wadium będzie zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany oraz warunki ich wprowadzenia są zawarte w rozdziale XVII SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.