Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4265z ostatnich 7 dni
15195z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa, przebudowa i rozbudowa instalacji kablowej oświetlenia ulicznego wewnętrznego...

Przedmiot:

Budowa, przebudowa i rozbudowa instalacji kablowej oświetlenia ulicznego wewnętrznego parku, instalacji kablowej monitoringu

Data zamieszczenia: 2017-09-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.
ul. T. Kościuszki
63200 , Jarocin
telefon - 62 740 02 95
faks - 62 720 90 94
www.jfpk.jarocin.com.pl
jfpk@jarocin.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Jarocin
Wadium: 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 16.1 Wysokość wadium (przepisy art. 45. PZP). Zamawiający ustalił wysokość wadium w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych, 00/100). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-06 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Budowa, przebudowa i rozbudowa instalacji kablowej oświetlenia ulicznego wewnętrznego parku, instalacji kablowej monitoringu oraz instalacji iluminacji podświetlenia pałacu i cennych okazów drzew w parku miejskim – ETAP I"
Numer referencyjny: JFPK/P18/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 5.1. Zamówienie dotyczy realizacji inwestycji polegającej na „Budowie, przebudowie i rozbudowie instalacji kablowej oświetlenia ulicznego wewnętrznego parku, instalacji kablowej monitoringu oraz instalacji iluminacji podświetlenia pałacu i cennych okazów drzew w parku miejskim – ETAP I” Przy czym zadanie należy zrealizować jako dwa zadania: a) Zadanie nr 1: Instalacji kablowej monitoringu w parku miejskim – etap I b) Zadanie nr 2: Instalacja kablowa oświetlenia parkowego wraz ze słupami i oprawami oraz iluminacja podświetlenia Pałacu Radolińskich – etap I; 5.1.1. Zadanie nr 1 – JFPK - „Instalacja kablowa monitoringu w parku miejskim – ETAP I”: 1. Instalacja kablowa światłowodowa monitoringu w raz z szafami typu RACK. Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji światłowodowej do celów sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym wraz z możliwością podłączenia do tego systemu usług teletechnicznych. Układ połączeń pomiędzy szafami przedstawiony na schemacie ideowym. Dla potrzeb instalacji monitoringu zaprojektowano szafy tzw. RACK o symbolice S4, S5, S6, S7, S8. Szafy teletechniczne projektuje się zastosować o klasie szczelności IP54 i wymiarach wys.l 150 mm szer.550 mm głęb.400 mm. Kolor obudowy szaf zgodnie zaleceniami Konserwatora zabytków należy zamówić w kolorze szary grafit (DB702S) pozwalający maskować się z otoczeniem. Szafy zlokalizowano w miejscach ustronnych, za skarpami, przy murze ogrodzenia oraz miejscach niewidocznych przy budynkach. Lokalizacja została uzgodniona z Konserwatorem Zabytków. System instalacji światłowodowej składa się z szaf typu RACK 19 LAN z zainstalowanym w nich sprzętem oraz z sieci światłowodowej wykonanej kablem światłowodowym do bezpośredniego układania w ziemi Z-XOTKtsdl2J o łącznej długości 3370 m oraz kablem typu UTP 5e żel. zew. wzmocniony PE o długości całkowitej 2435 m. W szafach oznaczonych jako S-4, S-5, S-8 projektuje się zainstalować w niej następujące urządzenia: -przełącznik 8 X RJ45 IG plus 2 X SFP IG w obudowie modułowej -przełącznicę światłowodową modułową typu PSM z 12 sztukami modułów 12X SC z adapterami SC/SC APC i piktailami typu SC-APC G657A -listwę zasilającą 7p 230V typu RACK 19 -panel dystrybucji napięć a w nim zainstalować zab. typu SI91 10A/B, kontroler LAN, złącza typu ZUG, licznik energii elektrycznej. -elementy dodatkowe takie jak organizery kabli, półki , zaślepki W szafach oznaczonych jako S-6, S-7 projektuje się zainstalować w niej następujące urządzenia: -przełącznik 2x (8 X RJ45 IG plus 2 X SFP IG) w obudowie modułowej -przełącznicę światłowodową modułową typu PSM z 12 sztukami modułów 12X SC z adapterami SC/SC APC i piktailami typu SC-APC G657A -listwę zasilającą 7p 230V typu RACK19 -panel dystrybucji napięć a w nim zainstalować zab. typu S191 10A/B, kontroler LAN, złącza typu ZUG, licznik energii elektrycznej. -elementy dodatkowe takie jak organizery kabli, półki, zaślepki W szafach RACK zainstalować kontrolery LAN przy pomocy których będzie kontrolowane otwarcie szafy, pomiar napięć zasilających, automatyczne resetowanie przełączników typu PING-RESET, pomiar temp.w szafie. Instalację między szafami RACK19 LAN wykonać kablem światłowodowym do bezpośredniego układania w ziemi. Pod drogami przewód światłowodowy układać w rurze osłonowej typu HOPE. Kable te wprowadzić do szaf LAN i zakończyć je w przełącznicy światłowodowej modułowej adapterem typu SC-APC. 2. Kamery monitoringu. Z projektowanych szaf teletechnicznych projektuje się wykonać podłączenie do kamer monitoringu. Kamery monitoringu zabudować w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym. Kamery mocować do słupów oświetlenia parkowego na wysokości 3,5 m. Projektuje się zastosować kamery IP DAHUA DH-SD59220T-HN lub parametrach równoważnych. Obudowy kamer zamówić/wykonać w kolorze szary grafit (DB702S). Kamery zasilić kablem do 90 m UTP 5e żel. zew. wzmocniony PE i YKY 3x1,5 mm2, powyżej tej odległości od szafy RACK przewodem Z-XOTKtsd 12J i YKY 3x1,5 mm" . W portierni projektuje się dostęp do sygnału monitoringu z kamer Układ do podglądu składa się z urządzeń lub podobnych o parametrach równoważnych : - komputera 7-6700 RAM 8GB, karta graficzna 2 GB, dysk twardy 1 TB, Windows 7 - monitor 36” Full HD - ruter Microtick CCR 1009-8G-1F-1 Ft - wkładka mini GIP 1,25 G WDM SM. Szafa typu RACK do przetwarzania sygnału zlokalizowana w serwerowni. Połączenie pomiędzy szafa a portiernia wykonać przewodem UTP 5e. 3. Instalacja nagłośnienia. Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano przed pałacem na polanie głośnik radiowęzłowy umożlwiający słuchanie muzyki lub nadawania komunikatów. Głośnik projektuje się wpiąć z systemem nagłośnienia ogólnego amfiteatru wg. Odrębnego opracowania.. Projektuje się zabudować głośnik na słupie oświetlenia parkowego w kolorze obudowy szary grafit (DB702S) typ Definitive Technology AW 5500 (AW5500) Głośnik zewnętrzny wodoodporny, Skuteczność: 91dB, Impedancja: 6 Ohm lub parametrach równoważnych 5.1.2. Zadanie 2 – ZUK - „Instalacja kablowa oświetlenia parkowego wraz ze słupami i oprawami oraz iluminacja podświetlenia Pałacu Radolińskich – ETAP I” W etapie I – inwestor przewidział do wykonania następujący zakres prac: 1. Budowa iluminacji oświetlenia pałacu w zakres której wchodzą : a) obwód I – kabel YKY 3x2,5mm2 dł. 220/240m + projektory szt. 19 b) obwód II – kabel YKY 3x2,5m2 dł. 140/160m + projektory szt. 12 c) obwód III – kabel YKY 3x2,5m2 dł. 50/60m + projektory szt. 8 d) obwód IV – kabel YKY 3x2,5m2 dł. 110/120m + projektory szt. 10 e) szafka sterowania iluminacji oświetlenia pałacu 2. Budowa oświetlenia parkowego w zakres którego wchodzą : a) obwód I –kabel YKY 4x25 mm2 dł. 577/625 wraz ze słupami o wysokości 4,7 m i oprawami parkowymi LED 25W o temperaturze barwowej 3000K szt.21 + i oprawy do gruntowe LED o temperaturze barwowej 3000K do podświetlenia drzewa (klon polny) szt.3 b) obwód II - kabel YKY 4x25 mm2 dł. 156/160 wraz ze słupami o wysokości 4,7 m i oprawą parkową LED 25W o temperaturze barwowej 3000K szt.1 c) obwód III - kabel YKY 4x25 mm2 dł. 353/413 wraz ze słupami o wysokości 4,7 m i oprawami parkowymi LED 25W o temperaturze barwowej 3000K szt.15 d) szafka sterowania oświetlenia SOtw-1 e) szafka sterowania oświetlenia SOtw-2 SCHEMAT POWYŻSZYCH OBWODÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W W/W ETAPIE I PRZEDSTAWIA RYS. E7 Do obsługi inteligentnego oświetlenia jakie jest przewidziane do realizacji w Etapie I inwestor zapisał zakup komputera o parametrach wyszczególnionych w przedmiarze/kosztorysie ofertowym dołączonej do postępowania przetargowego. 5.2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych opisanych wg „Wspólnego Słownika Zamówień” (CPV): 45.31.51.00-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 32.32.35.00-8 Urządzenia do nadzoru wideo, 32.52.00.00-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne, 72.51.42.00-3 Usługi rozbudowy systemów komputerowych, 45.31.40.00-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych. 5.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi Tom III SIWZ Dokumentacja projektowa. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Projekt umowy. 5.4. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a: 5.4.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących wszystkie prace i roboty będące przedmiotem niniejszej umowy w trakcie realizacji zamówienia, z wyłączeniem Kierownika budowy, Kierowników robót. 5.4.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawiony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5.4.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.4.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/ umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenia pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5.4.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.4.1. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.4.1. czynności. 5.4.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5.4.6. Postanowienia pkt. 5.4.1. – 5.4.5. stosuje się odpowiednio do podwykonawców. 5.5. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 5.6. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy dokumentacja techniczna/projekt wykonawczy bądź SST/STWiOR zawierać będzie nazwę producenta lub firmy, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania innych materiałów - równoważnych - jednak o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji. 5.7. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10.8 Tomu I (IDW) SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45315100-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32323500-8
32520000-4
72514200-3
45314000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2017-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od dnia przekazania placu budowy do dnia 31.12.2017 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w zakresie doświadczenia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: - 1 roboty, polegającej na budowie lub przebudowie linii kablowej oświetlenia o wartości minimum 50.000,00 zł brutto, - 1 roboty, polegającej na budowie lub przebudowie linii światłowodowej i monitoringu na terenach publicznych o wartości minimum 50.000,00 zł brutto. b) w zakresie potencjału technicznego: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu. c) w zakresie kwalifikacji zawodowych: Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że zapewni, wśród osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia co najmniej: - jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy - kierownik robót, który posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac wymagane przepisami ustawy Prawo budowane tj. uprawnienia o specjalności elektrycznej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - jedną osobę, posiadającą kwalifikacje grupy E min. 1 kV, - jedną osobę posiadającą kwalifikacje grupy D min. 1 kV. UWAGA: W przypadku posiadania wymaganych uprawnień jedna osoba może łączyć wymienione funkcje.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób w złożonym na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 9.6. SIWZ Tom I IDW wykazie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt 8.2. IDW 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 10.1. IDW. 8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.2. IDW. 10. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.6.2) IDW. 11. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 12. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Ponadto, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest także do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego powyżej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca przedkłada karty katalogowe produktu lub inny dokument, który będzie potwierdzał wymagane w SIWZ parametry opraw oświetleniowych.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postepowaniu, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony i podpisany formularz „Oferta” wraz z załącznikami: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.2 IDW; 2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2017 r. poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą, 5) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 16.1 Wysokość wadium (przepisy art. 45. PZP). Zamawiający ustalił wysokość wadium w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych, 00/100). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 16.2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej jako Beneficjenta należy wskazać: Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin. 16.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 16.3.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy na nr konta: 61 1090 1131 0000 0001 0268 7712 z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym na „Budowę, przebudowę i rozbudowę instalacji kablowej oświetlenia ulicznego wewnętrznego parku, instalacji kablowej monitoringu oraz instalacji iluminacji podświetlenia pałacu i cennych okazów drzew w parku miejskim – ETAP I”. 16.3.2. Zamawiający, wymaga by wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu, a dopuszczonych do wniesienia zgodnie z ustawą Pzp, było złożone w oryginale wraz z ofertą - przed upływem terminu składania ofert. Złożenie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach niż pieniądz, o którym mowa w niniejszym punkcie jest wymagane jako warunek konieczny. 16.3.3. Zaleca się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, tzn. potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego lub potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. Załączenie w/w kopii do oferty, o których mowa w niniejszym punkcie jest pożądane, lecz nie jest to warunek konieczny. 16.4. Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 16.5. Zwrot wadium 16.5.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 16.5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16.5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16.5.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadku, o którym mowa w pkt. 16.5.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16.5.5. W pozostałych sprawach dotyczących zwrotu wadium, nieuregulowanych w niniejszym dziale SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 16.6. Utrata wadium 16.6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16.6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena – „C” 60,00
Gwarancja i rękojmia– „G” 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz określonych w niniejszej umowie. 2. Poza przypadkami określonymi w punkcie poprzedzającym, zmiany Umowy będą mogły dotyczyć: 1) Terminu realizacji zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia tych zmian; termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku: a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, b) z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia (przed zawarciem umowy)przez doświadczonego wykonawcę robót , polegających na: konieczności usunięcia kolizji z nie inwentaryzowaną infrastrukturą lub innych obiektów, konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz. c) z powodu okoliczności siły wyższej, przez którą strony będą rozumieć np. wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu, ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; d) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; e) wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, niewypałów i niewybuchów; f) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) oraz warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; g) jeżeli wystąpiły zmiany bądź opóźnienia będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego; przedłużająca się procedura przetargowa w przypadku wydłużenia terminu związania z ofertą do dnia podpisania umowy; h) jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp.; i) opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: przekazania terenu budowy; kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, ale w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 2) Przedstawiciela wykonawcy, tj. kierownika budowy; Wykonawca może zmienić kierownika budowy jedynie z przyczyn niezależnych od niego, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie itp.) przy czym osoba zastępująca pierwotnego kierownika budowy będzie posiadała co najmniej takie same kwalifikacje jak poprzedni kierownik. 3. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić o okres uzasadniony przyczynami zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt.1.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-06, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami, kierując wniosek na adres: Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Ul. T. Kościuszki 15 B, 63-200 Jarocin. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną na adres: szymczak@jfpk.jarocin.com.pl w formie edytowalnej. 2. Ze strony zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami oraz do potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych jest: 1) w sprawach przedmiotu zamówienia: Magdalena Stawicka, tel. 62 740 02 95. 2) w sprawach procedury: Edyta Szymczak tel. 62 740 02 95.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.