Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4265z ostatnich 7 dni
15195z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa dwóch agregatów chłodniczych Blue Kappa i BlueBox Zeta w budynku wraz z...

Przedmiot:

Naprawa dwóch agregatów chłodniczych Blue Kappa i BlueBox Zeta w budynku wraz z uruchomieniem oraz przeprowadzeniem przegladów serwisowych i konserwacji

Data zamieszczenia: 2017-09-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 42686
80233 , Gdańsk
telefon - +48 58 348 61 52
faks - +48 58 347 24 45
www.pg.edu.pl
boguslawa.litwinska@eti.pg.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-09-29 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa dwóch agregatów chłodniczych Blue Kappa i BlueBox Zeta w budynku WETI B wraz z uruchomieniem oraz przeprowadzeniem przegladów serwisowych i konserwacji
Numer referencyjny: CRZP/182/009/U/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy dwóch różnych, uszkodzonych i niepełnosprawnych agregatów, BlueBox Kappa i BlueBox Zeta obsługujących centrale wentylacyjne z klimatyzacją w budynku WETI B oraz doprowadzenie ich do pełnej sprawności wraz z końcowym uruchomieniem, niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi i udzieleniem gwarancji na wymienione podzespoły oraz prawidłowe działanie agregatów w okresie udzielonej gwarancji oraz wykonanie 16 przeglądów serwisowych i konserwacji. 2. Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie przeglądów serwisowych i konserwacji: nieprzekraczalny – 48 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin wykonania naprawy agregatów: nieprzekraczalny do 42 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Zamawiający wymaga, aby przeglądy serwisowe wykonywane były: 2 razy w roku – w miesiącach maj i listopad, z zastrzeżeniem, że ostatni przegląd zostanie dokonany nie później niż 2 miesiące przed zakończeniem terminu realizacji przedmiotu umowy określonym w zdaniu pierwszym. 3. Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił 24 miesiące gwarancji na naprawiane urządzenia. 4. Termin naprawy agregatów chłodniczych jest jednym z kryteriów oceny ofert. Krótszy termin wykonania zamówienia będzie dodatkowo punktowany. Wykonawca określa termin realizacji w formularzu oferty. 5. Uszkodzone agregaty BlueBox Kappa V ECHOS/FC/LN-36.2-S oraz BlueBox ZETA 2002/LN-264-S zainstalowane są na dachu budynku WETI B (budynek nr 42 na mapie kampusu), który należy do Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Budynek został wybudowany w latach 2004-2007 i oddany do użytku w lutym 2008 roku. Jest to budynek czterokondygnacyjny, o kubaturze 59 326 m3, 12 195 m2 powierzchni całkowitej i 22,8 m wysokości. Agregat BlueBox Kappa V ECHOS/FC/LN-36.2-S obsługuje centrale odpowiedzialne za klimatyzację i wentylację Audytoriów nr: NE 1L , NE 1P oraz NE 2, natomiast agregat BlueBox ZETA 2002/LN-264-S obsługuje centrale odpowiedzialne za klimatyzację i wentylację pomieszczeń biurowych na I piętrze oraz pomieszczeń biurowych na III piętrze budynku WETI B. Wymienione agregaty połączone są z systemem BMS marki Siemens. Połączenie obecnie jest niesprawne z uwagi na uszkodzony interfejs komunikacyjny po stronie centrali. Wymiana interfejsu nastąpi w oddzielnym postępowaniu. 6. Pełne dane katalogowe central dostępne są pod adresami: 1/http://www.sklepklimatyzacja.pl/dokumentacje/CHILLERY_dok_2006/BLUEBOX/+0601PL002.pdf 2/http://www.hosbv.com/data/specifications/6389_6389.pdf Nagłówki kart Katalogowych zostały zamieszczone w opisie poniżej. 7. Wykonawca powinien dokonać naprawy wykorzystując swoją wiedzę techniczną i doświadczenie w taki sposób, aby zamówienie zrealizować kompletnie udzielając gwarancji na wymienione podzespoły oraz działanie agregatów wraz z niezbędną do tego celu obsługą eksploatacyjną i przeglądami serwisowymi oraz konserwacją urządzeń w okresie obowiązywania gwarancji. 8. Zamawiający informuje, że transport sprężarek na dach nie może się odbyć wewnątrz budynku ze względu na ograniczenia techniczne (mały właz). Wykonawca musi zapewnić inny rodzaj transportu, np. dostęp z podnośnika, dźwig. Wejście na dach dla serwisantów znajduje się na III piętrze i otwierane jest z portierni. Na zdjęciu przedstawiono usytuowanie agregatów na dachu. 9. Na podstawie dokonanej oceny przez służby eksploatacyjne Zamawiającego naprawy uszkodzonych agregatów w zakresie wymiany podzespołów obejmują: 9.1. Agregat BLueBox Kappa V ECHOS/FC/LN-36.2-S: 9.1.1. wymianę dwóch sterowników o oznaczeniu producenta MICA2645 Pco2 oraz MICA2649 Pco2 oraz ich wyświetlacza na takie same lub równoważne zapewniające sterowanie całością agregatu wraz z ich zaprogramowaniem i uruchomieniem agregatu 9.1.2. wymianę uszkodzonej sprężarki o symbolu o oznaczeniu producenta COVDOO16 na taką samą lub równoważną, fabrycznie nową kompatybilną z agregatem 9.1.3. wymianę czujników ciśnienia o oznaczeniu producenta TRADO135 oraz TRADO33A na takie same lub równoważne 9.1.4. wymianę uszkodzonej sondy o oznaczeniu producenta Sond1945 na taką samą lub równoważną 9.1.5. wymianę zaworu o oznaczeniu producenta VSIGO627 na taki sam lub równoważny. 9.1.6. wymianę naczynia zbiorczego o oznaczeniu producenta VEASOO7A na takie samo lub równoważne 9.1.7. wymianę elementów eksploatacyjnych: filtr powietrza, czynnik chłodzący oraz oleju i innych, niezbędnych dla prawidłowego działania agregatu oraz zapewniających poprawną jego pracę. 9.2. Agregat BlueBox ZETA 2002/LN-264-S: 9.2.1. wymianę sterownika o oznaczeniu producenta MICA2649 Pco2 oraz jego wyświetlacza na taki sam lub równoważny zapewniający sterowanie całością agregatu wraz z jego zaprogramowaniem i uruchomieniem agregatu 9.2.2. wymianę uszkodzonej sprężarki o oznaczeniu producenta COSMOO10 na taką samą lub równoważną, fabrycznie nową kompatybilną z agregatem 9.2.3. wymianę wszystkich niezbędnych elementów eksploatacyjnych jak: filtr powietrza, czynnik chłodzący oraz olej i inne dla zapewnienia poprawnej pracy agregatu. 10. Rozruch urządzeń obejmuje: 10.1. kontrolę sposobu posadowienia i montażu agregatu 10.2. kontrolę prawidłowości podłączenia agregatu do instalacji odbiorczej (wodnej, glikolowej) 10.3. kontrolę prawidłowości podłączenia i wykonania instalacji freonowej, wraz z kontrolą sposobu montażu automatyki chłodniczej (jeżeli takowa była wykonana) 10.4. sprawdzenie agregatu pod względem uszkodzeń mechanicznych podczas transportu i montażu (w szczególności kontrola bloku skraplacza, wentylatorów i obudów zewnętrznych). W przypadku niewielkich uszkodzeń lamel skraplacza, w ramach uruchomienia wyprostować je grzebieniem do lamel 10.5. sprawdzenie prawidłowości podłączenia zasilania elektrycznego do agregatu 10.6. kontrolę parametrów pracy agregatu 10.7. regulację sterowników agregatu na potrzeby dopasowania się sposobu pracy agregatu do specyfiki instalacji 10.8. szkolenie personelu technicznego użytkownika 10.9. sporządzenie protokołu z uruchomienia 11. Przedmiot zamówienia obejmuje również 8 gwarancyjnych przeglądów serwisowych i niezbędne konserwacje naprawionych agregatów chłodniczych oraz 8 pogwarancyjnych przeglądów serwisowych i niezbędne konserwacje naprawionych agregatów chłodniczych. 12. Przez przeglądy serwisowe oraz konserwacje agregatów chłodniczych zamawiający rozumie wykonanie co najmniej następujących czynności: 12.1. sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia; 12.2. oględziny urządzenia pod katem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, korozji itp., 12.3. obsługę skraplacza powietrznego 12.3.1. sprawdzenie czystości, ewentualne czyszczenie 12.3.2. kontrolę wentylatorów, pomiar prądów, ocenę głośności, oględziny pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, korozji itp. 12.4. obsługę instalacji chłodniczej 12.4.1. sprawdzenie sprężarki , pomiar prądu pracy, ocenę głośności 12.4.2. pomiary ciśnień po stronie ssawnej i tłocznej 12.4.3. sprawdzenie ilości freonu w układzie 12.4.4. pomiar i ewentualną regulacją stopnia przegrzania 12.4.5. sprawdzenie działania elementów układu chłodniczego (zawory elektromagnetyczne, zawór rozprężny, elementy sterujące) 12.4.6. sprawdzenie ciśnieniowych elementów zabezpieczających, ewentualna regulacja 12.4.7. oględziny układu chłodniczego pod kątem ewentualnych wycieków oleju 12.4.8. dokonanie wpisu do karty przeglądów / karty serwisowej 13. W wycenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne koszty związane z naprawą agregatów, uruchomieniem oraz terminowym i pełnym wykonaniem usługi przeglądów serwisowych i konserwacji. 14. Cena oferty nie obejmuje kosztu uzupełnienia środka chłodniczego oraz oleju. Uwaga!!! W celu złożenia całościowej oferty oraz przygotowania kompleksowej wyceny Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użył nazw handlowych naprawianych urządzeń w celu dokładnej ich identyfikacji. Zmawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez rozwiązania równoważne zamawiający rozumie wszelkie urządzenia, które będą kompatybilne z naprawianymi agregatami chłodniczymi i zapewnią prawidłową ich pracę.  

II.5) Główny kod CPV: 50000000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 143673,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  48   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.1.1), jeżeli wykaże, że posiada „certyfikat przedsiębiorcy”, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015, poz. 881).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. III.1.3), jeżeli wykaże, że 1) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi, które polegały na wykonaniu napraw urządzeń klimatyzacji i wentylacji o łącznej wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto. 2) dysponuje co najmniej 1 osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za świadczenie usług, posiadającą kwalifikacje i uprawnienia wydane przez SEP: - grupa G1 - do wykonania prac na stanowisku: eksploatacji i konserwacji sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane. 5.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.3.3. SIWZ. 7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) „Certyfikat przedsiębiorcy”, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 2) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
termin naprawy agregatów chłodniczych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
18.2 Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiany postanowień umowy są dopuszczalne, tylko na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania następujących zmian w umowie: 1)Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: - zmiany stawki podatku od towarów i usług, - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na zasadach i w sposób określony w ppkt. 2-12 opisanych poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 2) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt. 18.2 ppkt. 1 tiret 1 będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajduje zmiana stawki podatku od towarów i usług, 3) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 18.2 ppkt.1 tiret 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt. 18.2 ppkt. 1 tiret 2 i 3 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 5) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 18.2 ppkt. 1 tiret 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, 6) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 18.2 ppkt.1 tiret 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, 7) w celu zawarcia aneksu, o którym mowa w pkt. 18.2 ppkt. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 8) w przypadku zmian o których mowa w pkt. 18.2 ppkt. 1 tiret 2 i 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: – pisemne zestawienie wynagrodzeń (przed i po zmianie) Pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 18.2 ppkt. 1 tiret 2, - pisemne zestawienie wynagrodzeń (przed i po zmianie) Pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w pkt.18.2 ppkt. 1 tiret 3, 9) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 18.2 ppkt. 1 tiret 3, jeżeli występuje Zamawiający jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o których mowa w pkt.18.2 ppkt 8 tiret 2, 10) w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt. 18.2 pkt. 7, Strona która otrzymała wniosek, przekażą drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem, 11) w przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 18.2. ppkt. 7. W takim przypadku przepisy pkt. 18.2 ppkt.8-10 oraz 12 stosuje się odpowiednio. 12) zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-29, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.